Mik­ko Gus­tafs­son / STT

Suo­mel­le tu­lee tä­nään täy­teen vuo­si Na­ton täys­jä­se­ne­nä sa­maan ai­kaan, kun liit­to­kun­ta juh­lii kyp­sää 75-vuo­den ikää. Na­ton pää­ma­jal­la Brys­se­lis­sä jat­kuu tois­ta päi­vää ul­ko­mi­nis­te­rien ko­kous, jos­sa on muun mu­as­sa val­mis­tel­tu Na­ton seu­raa­vaa huip­pu­ko­kous­ta Was­hing­to­nis­sa.

Kes­ki­viik­ko­na Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg ker­toi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­saan aloit­teis­taan, joil­la kas­va­tet­tai­siin Na­ton ins­ti­tu­ti­o­naa­lis­ta roo­lia Uk­rai­nan ra­hal­li­ses­sa tu­ke­mi­ses­sa, ase­a­vun koor­di­noi­mi­ses­sa ja uk­rai­na­lais­ten kou­lut­ta­mi­ses­sa.

Stol­ten­berg ei ha­lun­nut vie­lä kes­ki­viik­ko­na vah­vis­taa yk­si­tyis­koh­tia sii­tä, et­tä hän on eh­dot­ta­nut 100 mil­jar­din eu­ron so­ti­laal­lis­ta avus­tus­ra­has­toa Uk­rai­nan vii­den vuo­den tu­ek­si. Use­at mi­nis­te­rit kui­ten­kin kom­men­toi­vat ra­has­toa ja sen mit­ta­luok­kaa, jos­ta oli uu­ti­soi­tu jo ko­kouk­sen al­la.

Aja­tuk­se­na Na­ton roo­lin kas­vat­ta­mi­ses­sa on suo­jau­tua po­liit­ti­sil­ta hei­lah­te­luil­ta, joi­ta muun mu­as­sa Yh­dys­val­toi­hin on en­teil­ty pre­si­dent­ti Do­nald Trum­pin mah­dol­li­sel­le pre­si­dent­ti­kau­del­le. Si­sä­po­liit­ti­nen ti­lan­ne Yh­dys­val­lois­sa on jo en­nen vaa­le­ja saa­nut Yh­dys­val­to­jen 60 mil­jar­din dol­la­rin tuen ju­miu­tu­maan kong­res­siin.

Kes­ki­viik­ko­na ul­ko­mi­nis­te­rien ko­kouk­ses­sa muun mu­as­sa val­mis­tel­tiin Na­ton hei­nä­kuis­ta huip­pu­ko­kous­ta. Tors­tai­na juh­lal­li­suuk­sien lo­mas­sa kool­la ovat Uk­rai­nan ti­lan­net­ta kä­sit­te­le­vä Nato-Uk­rai­na-neu­vos­to sekä yh­tei­nen is­tun­to Na­ton in­do­pa­si­fis­ten kump­pa­nien ja EU:n kor­ke­an ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen edus­ta­jan Jo­sep Bor­rel­lin kans­sa.

Suo­men kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­lis­tä on myös se, et­tä Ruot­si on pääs­syt täl­lä ker­taa osal­lis­tu­maan ko­kouk­seen en­sim­mäis­tä ker­taa liit­to­kun­nan täys­jä­se­ne­nä. Suo­mea ko­kouk­ses­sa edus­taa ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­nen (kok.).