STT

Suo­ma­lais­ten työ­ky­vys­sä ja fyy­si­ses­sä toi­min­ta­ky­vys­sä on mer­kit­tä­viä ero­ja kau­pun­kien vä­lil­lä, il­me­nee Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tut­ki­muk­ses­ta. Ter­ve Suo­mi -ky­se­ly­tut­ki­mus sel­vit­ti asi­aa kym­me­nes­sä kau­pun­gis­sa.

Tu­los­ten mu­kaan kau­pun­kien vä­lil­lä on suu­ria ero­ja mo­nis­sa ter­vey­den ja työ­ky­vyn mit­ta­reis­sa.

Työ­ky­vyt­tö­mäk­si it­sen­sä ko­ke­vien osuus on pie­nin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Täy­sin tai osit­tain it­sen­sä työ­ky­vyt­tö­mäk­si ko­ke­vien osuus on suu­rin Ro­va­nie­mel­lä ja Kuo­pi­os­sa.

Koko maas­sa 20 pro­sent­tia työ­i­käi­sis­tä eli 20–64-vuo­ti­ais­ta ko­kee it­sen­sä täy­sin tai osit­tain työ­ky­vyt­tö­mäk­si.

Fyy­si­nen toi­min­ta­ky­ky on puo­les­taan par­hain­ta Es­poos­sa, Kau­ni­ai­sis­sa, Hel­sin­gis­sä ja Ou­lus­sa.

Kym­me­nen kau­pun­gin kun­ta­ky­se­lys­sä oli­vat mu­ka­na myös Tur­ku, Salo, No­kia ja Kaa­ri­na.

THL:n ke­hit­tä­mis­pääl­li­kön Suvi Pa­ri­kan mu­kaan suu­ret alue-erot ovat iso on­gel­ma sekä hy­vin­voin­nin tasa-ar­vo­ta­voit­teen nä­kö­kul­mas­ta et­tä koko vä­es­tön ter­vey­den, toi­min­ta- ja työ­ky­vyn kan­nal­ta.

– Ikä­ra­ken­ne tai kou­lu­tus- tai tu­lo­ta­so voi­vat vai­kut­taa kau­pun­kien eroi­hin, mut­ta kaik­kia ero­ja ne ei­vät se­li­tä, hän sa­noo tie­dot­tees­sa.

Yli puo­let Suo­men ai­kuis­vä­es­tös­tä ei lii­ku ter­veys­lii­kun­ta­suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti.