Lii­sa Ku­ja­la / STT

Suo­ma­lai­sis­ta niuk­ka enem­mis­tö ki­ris­täi­si pak­ko­ra­os­sa ku­lu­tus­ve­ro­ja tu­lo­ve­ro­jen si­jaan, il­me­nee Elin­kei­no­e­lä­män val­tuus­kun­nan Evan te­ke­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta.

Tut­ki­muk­ses­sa 51 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta oli sitä miel­tä, et­tä on pa­rem­pi ki­ris­tää ku­lu­tus­ve­ro­ja kuin tu­lo­ve­ro­ja, jos ve­ro­tus­ta on pak­ko ki­ris­tää. Tu­lo­ve­rot va­lit­si­si rei­lu nel­jän­nes vas­taa­jis­ta ja lo­put ei­vät ot­ta­neet kan­taa asi­aan.

Eva ker­too, et­tä nä­ke­myk­set ja­kau­tu­vat voi­mak­kaas­ti eri puo­lu­ei­den ää­nes­tä­jä­ryh­mien vä­lil­lä. Tut­ki­muk­sen mu­kaan sel­vä enem­mis­tö ko­koo­muk­sen ää­nes­tä­jis­tä ki­ris­täi­si pa­kon edes­sä mie­luum­min ku­lu­tus­ve­ro­ja kuin tu­lo­ve­ro­ja. Sa­maa miel­tä oli enem­mis­tö Lii­ke Ny­tin, pe­rus­suo­ma­lais­ten ja kris­til­lis­de­mok­raat­tien vas­tan­neis­ta kan­nat­ta­jis­ta.

Po­liit­tis­ten kes­ki­ryh­mien ää­nes­tä­jien kan­nat ovat Evan mu­kaan va­ro­vai­sem­pia, mut­ta kal­lis­tu­vat kui­ten­kin ku­lu­tus­ve­ro­jen puo­lel­le. Va­sem­mis­to­puo­lu­ei­den kan­nat­ta­jat taas näyt­tä­vät suo­si­van pi­kem­min tu­lo­ve­ro­tus­ta ku­lu­tus­ve­ro­tuk­sen si­jaan.

Tut­ki­muk­ses­ta il­me­nee myös, et­tä 28 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta mak­sai­si hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti mie­lel­lään ny­kyis­tä enem­män ve­ro­ja, mut­ta 57 pro­sen­til­le vas­taa­jis­ta ve­ron­ki­ris­tyk­set ei­vät ole mie­lui­sia. Evan mu­kaan ha­luk­kuus ve­ron­mak­suun on hie­man kas­va­nut vii­me vuo­des­ta jul­ki­sen ta­lou­den vai­ke­an ti­lan­teen myö­tä.

– Suo­ma­lais­ten odo­tuk­set ve­ro­jen ke­ven­tä­mi­ses­tä ovat tiu­kas­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa vai­men­tu­neet, mut­ta edel­leen­kään suo­ma­lais­ten enem­mis­tö ei läm­pe­ne ve­ron­ki­ris­tyk­sil­le. Eten­kin työn ve­ro­tus on meil­lä jo val­miik­si an­ka­raa, ar­vi­oi ar­tik­ke­lin kir­joit­ta­nut Evan joh­ta­va ve­ro­a­si­an­tun­ti­ja Em­mi­lii­na Ku­jan­pää tie­dot­tees­sa.

Eva sel­vit­ti myös suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mis­ta eri­lai­siin kei­noi­hin li­sä­tä in­ves­toin­te­ja Suo­meen. Ky­se­lyn mu­kaan ve­ro­hel­po­tuk­set uu­sil­le in­ves­toin­neil­le on suo­si­tuin tapa in­ves­toin­tien hou­kut­te­le­mi­sek­si. Vas­taa­jis­ta kah­den kol­ma­so­san enem­mis­tö suh­tau­tuu kei­noon myön­tei­ses­ti, kun vii­den­nes ot­ti sii­hen kiel­tei­sen kan­nan.

– Ta­lous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­sek­si Suo­men pi­tää pys­tyä hou­kut­te­le­maan in­ves­toin­te­ja. Ny­ky­ti­lan­tees­sa Suo­mi ve­rot­taa uu­sia in­ves­toin­te­ja kil­pai­li­ja­mai­ta enem­män, Ku­jan­pää jat­kaa.

Evan ke­vään ar­vo- ja asen­ne­tut­ki­mus pe­rus­tuu 2 087 ih­mi­sen vas­tauk­siin 13.–21. maa­lis­kuu­ta. Tu­los­ten vir­he­mar­gi­naa­li on koko vä­es­tön ta­sol­la 2–3 pro­sent­tiyk­sik­köä kum­paan­kin suun­taan. Ai­neis­to on ke­rät­ty Ta­lous­tut­ki­mus Oy:n in­ter­net­pa­nee­lis­sa.