San­na Ni­ku­la / STT

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä et­si­tään sa­dan mil­joo­nan eu­ron sääs­töä hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hi­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti. STT:n tie­to­jen mu­kaan hal­li­tuk­sen pöy­däl­lä on kol­me vaih­to­eh­toa, mi­ten se voi­daan to­teut­taa: kor­vausp­ro­sent­tia alen­ta­mal­la, oma­vas­tuu­ta ko­rot­ta­mal­la tai enim­mäis­mää­rää alen­ta­mal­la.

– Rat­kai­sun tu­lee löy­tyä niis­tä. Jos ei kaik­kia kol­mea käy­te­tä, ai­na­kin kah­ta täy­tyy käyt­tää, et­tä sääs­tö­ta­voi­te to­teu­tuu, ker­too eräs hal­li­tus­läh­de.

Kaik­ki STT:n haas­tat­te­le­mat läh­teet sa­no­vat, et­tä enim­mäis­mää­rän alen­ta­mi­nen ei yk­si­nään tuo ko­vin­kaan kum­moi­sia sääs­tö­jä. Ani har­val­la ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen käyt­tä­jäl­lä tu­lee enim­mäis­mää­rä edes täy­teen.

Mah­dol­lis­ta voi­si yh­den hal­li­tus­läh­teen mu­kaan myös ol­la, et­tä oma­vas­tuu­ta ko­ro­te­taan ja sa­mal­la alen­ne­taan vä­hän kor­vausp­ro­sent­tia.

Hal­li­tus­läh­teis­tä pai­no­te­taan, et­tä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys ha­lu­taan säi­lyt­tää mah­dol­li­sim­man mo­nel­le hou­kut­te­le­va­na vaih­to­eh­to­na ja sik­si pro­sent­te­ja ei ole jär­ke­vää ai­na­kaan ko­vin pal­jon alen­taa. Käyt­tö on kan­nus­ta­vam­paa, jos ve­ro­tuk­ses­sa saa vä­hen­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon.

Rat­kai­sus­ta ha­lu­taan mah­dol­li­sim­man oi­keu­den­mu­kai­nen. Hal­li­tuk­ses­sa tie­de­tään hy­vin, et­tä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä käyt­tä­vät eni­ten hy­vä­tu­loi­set.

Pää­tös on teh­tä­vä vie­lä ke­vään ai­ka­na, jot­ta eh­do­tus saa­daan ke­säk­si lau­sun­noil­le. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ös­tä (VM) ker­ro­taan, et­tä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen muu­tok­sia kos­ke­va val­mis­te­lu on lä­hi­ai­koi­na al­ka­mas­sa ja hal­li­tuk­sen esi­tys on tar­koi­tus an­taa syk­syl­lä edus­kun­nal­le.

Voi­maan su­pis­tet­tu ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys on tu­los­sa en­si vuo­den alus­ta.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä myön­net­tiin vuon­na 2022 noin puo­li mil­jar­dia eu­roa. Sitä lei­ka­taan siis suun­nil­leen vii­den­nek­sel­lä.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön ve­ro­kar­toi­tuk­ses­sa vuo­del­ta 2023 to­de­taan, et­tä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen kes­kei­sin ta­voi­te on ol­lut työl­li­syy­den pa­ran­ta­mi­nen yh­teis­kun­nan myön­tä­män tuen avul­la. Tar­koi­tus on kan­nus­taa ko­ti­ta­louk­sia teet­tä­mään ul­ko­puo­li­sel­la sel­lai­sia töi­tä, jot­ka ne ovat ai­kai­sem­min teh­neet it­se. Li­säk­si tar­koi­tuk­se­na on vä­hen­tää pi­me­än työ­voi­man käyt­töä.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys on ve­ro­vä­hen­nys, jon­ka voi saa­da, kun os­taa pal­ve­lu­ja ko­tiin tai va­paa-ajan asun­nol­le. Vuo­den 2020 alus­ta enim­mäis­mää­rä las­ki 2 400 eu­ros­ta 2 250 eu­roon ja kor­vausp­ro­sent­ti 50 pro­sen­tis­ta 40 pro­sent­tiin.

Hal­li­tus las­ki tuol­loin kas­vat­ta­van­sa muu­tok­sel­la val­ti­on ve­ro­tu­lo­ja va­jaat 100 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa.

Ve­ron­mak­sa­jain kes­kus­lii­ton pää­e­ko­no­mis­tin Mi­ka­el Kirk­ko-Jaak­ko­lan ar­vi­on mu­kaan se myös koko lail­la pää­si ta­voit­tee­seen­sa, jos huo­mi­oi­daan vain vä­hen­nyk­sen pie­ne­ne­mi­nen ei­kä lain­kaan vai­ku­tus­ta ko­ti­ta­louk­sien ky­syn­tään.

Ko­kei­lu lak­kaa en­si vuo­den alus­ta, ja mää­rä­ai­kai­nen ko­ro­tus pois­tuu. Vä­hen­nyk­sen ko­ko­nais­mää­rä pie­ne­nee siis joka ta­pauk­ses­sa, mut­ta hal­li­tuk­sen pää­tös tu­lee sen pääl­le.

Muu­tos on Kirk­ko-Jaak­ko­lan mie­les­tä suu­ri.

– Toki on­han se­kin mah­dol­lis­ta, et­tä kor­vausp­ro­sen­tit pi­de­tään vä­hän eril­lään jat­kos­sa­kin eli et­tä oli­si eri pro­sent­ti re­mont­ti­työs­tä kuin ko­ti­ta­lous- ja hoi­to- ja hoi­va­työs­tä. Sel­lai­nen­kin voi­si ol­la mah­dol­lis­ta, et­tä se pi­det­täi­siin sii­nä nel­jäs­sä­kym­pis­sä ja toi­nen las­ket­tai­siin vaik­ka kol­meen­kymp­piin, mut­ta en tie­dä, mitä asi­as­ta on kes­kus­tel­tu, hän sa­noo STT:lle.

Kos­ka ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, voi­daan vä­hen­nyk­set ja­kaa yh­des­sä esi­mer­kik­si puo­li­son kans­sa. Täl­löin esi­mer­kik­si re­mon­teis­ta on täl­lä het­kel­lä mah­dol­lis­ta saa­da vä­hen­nys­tä yh­teen­sä 4 500 eu­roa.

Ve­ron­mak­sa­jien Kirk­ko-Jaak­ko­la sa­noo, et­tä kor­vausp­ro­sent­ti on mer­kit­tä­vin te­ki­jä, kun sääs­tö­jä ha­e­taan. Luon­te­vin­ta hä­nen näh­däk­seen oli­si täl­lä­kin ker­taa, et­tä pro­sent­tia las­ke­taan sa­mas­sa yh­tey­des­sä kun enim­mäis­mää­rää pie­nen­ne­tään. Mit­ta­luok­kaa voi­si ha­kea Rin­teen hal­li­tuk­sen rat­kai­sus­ta, vaik­ka hin­nat ovat­kin nous­seet ja ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys nos­ta­nut suo­si­o­taan.

– Sil­loin kor­vausp­ro­sent­tia lei­kat­tiin 10 pro­sent­tiyk­sik­köä, ei­kä sitä enem­pää nyt­kään tar­vit­se. Leik­kaus voi­si hel­pos­ti ol­la pie­nem­pi­kin. Sum­mat ovat kui­ten­kin täs­sä ajan mit­taan nous­seet.

Enim­mäis­mää­rää voi­si puo­les­taan las­kea nyt vaik­ka­pa jol­la­kin sa­dal­la eu­rol­la.

Oma­vas­tuu on nyt 100 eu­roa hen­ki­löl­tä vuo­des­sa, ei­kä Kirk­ko-Jaak­ko­lan mie­les­tä ai­na­kaan sen nos­ta­mi­nen oli­si jär­ke­vää.

– Se­hän tar­koit­tai­si, et­tä vä­hen­nys koh­dis­tui­si en­tis­tä enem­män vain sel­lai­siin, jot­ka te­ke­vät iso­ja re­mont­te­ja tai käyt­tä­vät sään­nöl­li­ses­ti vaik­ka­pa sii­vous- tai mui­ta ko­ti­ta­lous­pal­ve­lui­ta.

Yh­dis­tel­mä, et­tä kor­vausp­ro­sent­tia lei­kat­tai­siin ja oma­vas­tuu­ta ko­ro­tet­tai­siin sa­maan ai­kaan, pu­dot­tai­si mo­net vä­hen­nys­mah­dol­li­suu­den ul­ko­puo­lel­le. Kirk­ko-Jaak­ko­la ei löy­dä pe­rus­tet­ta edes sil­le, et­tä oma­vas­tuu enää ny­ky­päi­vä­nä on ole­mas­sa.