STT

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kai­sa Juu­so (ps.) on puo­lus­ta­nut tu­le­via muu­tok­sia sai­raa­la­verk­koon asi­aa kos­ke­nees­sa vä­li­ky­sy­mys­kes­kus­te­lus­sa.

– Muu­tok­set tun­tu­vat alu­eel­li­ses­ti ras­kail­ta, mut­ta vä­es­tön laa­duk­kai­den pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­sek­si ne ovat vält­tä­mät­tö­miä. Hal­li­tus on vas­tuus­sa sii­tä, et­tä jo­kai­ses­sa pai­kas­sa, jos­sa eri­kois­sai­raan­hoi­toa jär­jes­te­tään, voi­daan var­mis­taa riit­tä­vä ja osaa­va hen­ki­lös­tö.

Juu­so myön­si, et­tä muu­tos­ten myö­tä vä­li­mat­kat voi­vat pi­den­tyä lä­hin­nä yö­päi­vys­tyk­seen tai eri­kois­sai­raan­hoi­toon.

– Kat­ta­va en­si­hoi­to­jär­jes­tel­mä var­mis­taa jat­kos­sa­kin hä­tä­ti­la­po­ti­lai­den hoi­don ja kul­jet­ta­mi­sen sai­raa­loi­hin.

Juu­son mu­kaan asi­aa kos­ke­va esi­tys lä­he­te­tään lau­sun­noil­le ke­vään ede­tes­sä ja ta­voit­tee­na on an­taa se edus­kun­nal­le en­si syk­sy­nä.

Kä­si­tel­tä­vä­nä ole­van vä­li­ky­sy­myk­sen ovat jät­tä­neet yh­des­sä kaik­ki op­po­si­ti­o­ryh­mät eli SDP, kes­kus­ta, vih­re­ät, va­sem­mis­to­liit­to ja Lii­ke Nyt. Ky­sees­sä on tä­män vaa­li­kau­den en­sim­mäi­nen koko op­po­si­ti­on yh­tei­nen vä­li­ky­sy­mys.

Vä­li­ky­sy­myk­ses­sä ky­syt­tiin kes­kus­sai­raa­loi­den tu­le­vai­suu­des­ta ja sii­tä, mi­ten hal­li­tus ai­koo tur­va­ta pe­rus­tus­lain ta­kaa­mien sote-pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den koko maas­sa.

Va­sem­mis­to­liit­to on ker­to­nut ai­ko­van­sa esit­tää vä­li­ky­sy­mys­kes­kus­te­lun yh­tey­des­sä epä­luot­ta­mus­ta koko hal­li­tuk­sen li­säk­si erik­seen myös so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Juu­sol­le. Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Sa­ra­mo on pe­rus­tel­lut tätä sil­lä, et­tei Juu­so oli­si riit­tä­väs­ti pe­ril­lä vas­tuu­a­lu­een­sa pää­tök­sen­te­os­ta.

Li­säk­si kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen ker­toi STT:lle, et­tä ryh­mä ai­koo esit­tää epä­luot­ta­mus­ta Juu­sol­le. Edus­kun­ta­ryh­mä päät­ti asi­as­ta tä­nään yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­saan.

Vä­li­ky­sy­myk­seen liit­ty­vät luot­ta­mu­sää­nes­tyk­set jär­jes­te­tään edus­kun­nas­sa tä­män vii­kon per­jan­tai­na.