Juu­so Lind­berg / STT

So­si­aa­li­de­mok­raat­tien jäl­keen eni­ten näyt­tö­ker­to­ja ke­rä­si­vät va­sem­mis­to­liit­to sekä vih­re­ät. Edus­kun­ta­vaa­lien al­la Tik­tok-puo­lu­eek­si pro­fi­loi­tu­nut pe­rus­suo­ma­lai­set sen si­jaan tuli sel­vi­tyk­sen mu­kaan vas­ta nel­jän­nek­si.

Tut­ki­muk­ses­ta sel­vi­ää, et­tä SDP:n me­nes­tys se­lit­tyy pal­jol­ti yh­del­lä eu­ro­vaa­lieh­dok­kaal­la. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa te­ra­peut­ti-Vil­le­nä tun­ne­tuk­si tul­lut so­si­aa­li­de­mok­raat­tien kan­sa­ne­dus­ta­ja Vil­le Me­ri­nen sai vaa­lien al­la Tik­to­kiin la­taa­miin­sa vi­de­oi­hin usein yli 100 000 näyt­tö­ker­taa. Me­ri­nen ei kui­ten­kaan tul­lut va­li­tuk­si Eu­roo­pan par­la­ment­tiin.

Vain joka toi­sel­la so­si­aa­li­de­mok­raat­tien eh­dok­kaal­la oli so­vel­lus käy­tös­sä kam­pan­join­nis­saan, mut­ta puo­lue ke­rä­si hel­mi­kuun 15:nnen ja ke­sä­kuun 9:nnen vä­li­se­nä ai­ka­na yh­teen­sä lä­hes 12 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa.

Toi­sek­si tul­leen vih­rei­den 20 eh­dok­kaas­ta 17:llä oli Tik­tok-pro­fii­li käy­tös­sä sa­ma­na ai­ka­na, ja puo­lue ke­rä­si kat­so­mis­ker­to­ja yh­teen­sä noin 8,3 mil­joo­naa.

Tar­kas­te­lu­a­jan­jak­sol­la eni­ten kat­so­mis­ker­to­ja saa­vut­ti­vat si­sä­po­li­tiik­kaa kä­sit­te­le­vät ai­he­tun­nis­teet. En­nal­ta ole­tet­tiin, et­tä maa­han­muut­toa ja pa­ko­lai­suut­ta kä­sit­te­le­vät tun­nis­teet ke­räi­si­vät pal­jon kat­so­mis­ker­to­ja, mut­ta lo­pul­ta vain 5,6 pro­sent­tia näi­tä ai­hei­ta kä­sit­te­le­vis­tä jul­kai­suis­ta läh­ti le­vi­ä­mään erit­täin laa­jas­ti.

Fak­ta­baa­rin tie­dot­teen mu­kaan so­vel­lus ei kui­ten­kaan ole pois­ta­nut ha­ku­eh­do­tuk­sis­ta ai­he­sa­no­ja, joi­ta voi­daan pi­tää syr­ji­vi­nä.

Kam­pan­join­ti Tik­to­kis­sa ta­voit­taa var­sin­kin nuo­ret. Fak­ta­baa­ri ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä noin 47 pro­sen­til­la 18–24-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lais­nuo­ris­ta on so­vel­lus käy­tös­sään.

Po­lii­ti­kot ovat tun­nis­ta­neet Tik­to­kin mah­dol­li­suu­det: Fak­ta­baa­rin mu­kaan noin kol­man­nes eu­ro­vaa­lieh­dok­kais­ta käyt­ti sitä ak­tii­vi­ses­ti tänä vuon­na eu­ro­vaa­li­kam­pan­jan­sa vä­li­nee­nä.