STT

EU-ko­mis­si­on pu­heen­joh­ta­ja Ur­su­la von der Ley­en on pyy­tä­nyt Suo­men en­tis­tä pre­si­dent­tiä Sau­li Nii­nis­töä kir­joit­ta­maan ra­por­tin Eu­roo­pan si­vii­li­val­miu­den ja -puo­lus­tuk­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta. Asi­as­ta ker­rot­tiin von der Ley­e­nin ja Nii­nis­tön yh­tei­ses­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa Brys­se­lis­sä.

Nii­nis­tö ker­toi yl­lät­tä­en jär­jes­te­tys­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa ot­ta­neen­sa teh­tä­vän vas­taan.

Tois­tai­sek­si ei ole tie­dos­sa, mil­loin ra­por­tin on mää­rä val­mis­tua.