Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Vil­je­li­jöi­den ti­lan­ne py­syy vai­ke­a­na Sa­ta­kun­nas­sa. Loh­tua kui­vuu­den kes­kel­lä toi­vat pai­kal­li­set sa­teet.

Haas­tei­ta sil­ti riit­tää. Vii­me syk­syn sa­dos­ta osa jäi kor­jaa­mat­ta, tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set ovat yhä kor­ke­at, ei­kä nii­tä ole ky­et­ty vie­mään hin­toi­hin.

– Ko­vat sa­teet ovat aut­ta­neet vil­je­li­jöi­tä. Pi­tää kui­ten­kin muis­taa, et­tä kova rank­ka­sa­de voi huuh­toa sie­me­net, ei­kä ly­hy­tai­kai­nen sade eh­di vält­tä­mät­tä kas­tel­la vie­lä niin, et­tä ti­lan­ne nor­ma­li­soi­tui­si, sa­noo MTK Sa­ta­kun­nan asi­an­tun­ti­ja Vir­ve Hindst­röm.

Hä­nen mu­kaan­sa pa­ras­ta kas­veil­le oli­si yöl­li­nen pit­kä­ai­kai­nen sade, kos­ka sil­loin kas­vit ky­ke­ne­vät par­hai­ten ot­ta­maan ve­des­tä hyö­dyn.

Vii­me syk­sy oli mo­nel­le vil­je­li­jäl­le haas­ta­va. Sa­toa jäi kor­jaa­mat­ta, kos­ka pel­lot oli­vat niin ve­ti­siä pit­kään jat­ku­nei­den sa­tei­den ta­kia. Sa­mas­ta syys­tä mo­nil­ta jäi­vät myös syys­kyl­vöt te­ke­mät­tä.

– Tänä ke­vää­nä tuli sit­ten kova kii­re, sa­noo Hindst­röm.

Ylei­nen ar­vio on, et­tä ke­vään ja al­ku­ke­sän kui­vuus vai­kut­ta­vat ne­ga­tii­vi­ses­ti esi­mer­kik­si vil­jo­jen kas­vuun. Myös­kään 25 as­teen läm­pö­ti­loi­hin ei­vät suo­ma­lai­set vil­ja­la­jit ole tot­tu­neet. Op­ti­maa­li­nen läm­pö­ti­la oli­si noin 20 as­tet­ta.

Suo­tui­sat säät voi­vat vie­lä vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti ti­lan­tee­seen.

Mar­ja­sa­to­jen on­nis­tu­mi­nen riip­puu nyt rat­kai­se­vas­ti sa­teis­ta. Sama ti­lan­ne on var­hais­pe­ru­nan koh­dal­la.

Toki kei­no­kas­te­lu aut­taa ti­lan­net­ta, mut­ta se­kään ei ole il­mais­ta, ei­kä vas­taa täy­sin sa­teen tuo­maa kas­vua.

Mar­jat, ku­ten man­si­kat ja va­del­mat ovat kuk­ki­neet hy­vin, ja kuk­ki­mis­ta ovat edis­tä­neet läm­pi­mät ja au­rin­koi­set säät.

Maan­vil­je­li­jöi­den ta­lou­sah­din­ko ei ole hel­pot­tu­nut pa­ris­ta vii­me vuo­des­ta. Toki ti­lan­ne vaih­te­lee pal­jon ti­la­koh­tai­ses­ti riip­pu­en tuo­tan­to­suun­nas­ta, so­pi­muk­sis­ta ja in­ves­toin­neis­ta.

– Kus­tan­nuk­set ovat yhä kor­ke­at, ei­kä kus­tan­nuk­sia ole ky­et­ty siir­tä­mään hin­toi­hin. Toki ti­lan­ne vaih­te­lee sen mu­kaan, mil­lai­set so­pi­muk­set ku­kin tila on teh­nyt, sa­noo Hindst­röm.

Hän sa­noo ole­van­sa tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä päät­tä­jät ovat yhä ene­ne­väs­sä mää­rin ha­vah­tu­neet ti­lan­tee­seen.

Mer­kit­tä­vät toi­met tois­tai­sek­si puut­tu­vat. Toi­saal­ta esi­mer­kik­si ar­von­li­sä­ve­ron ko­ro­tuk­set tuo­vat on­gel­mia tiu­kil­le jou­tu­neil­le ti­loil­le.

– Ar­von­li­sä­ve­ro on toki lä­pi­las­ku­tu­se­rä, mut­ta pa­lau­tuk­set kes­tä­vät kuu­kau­den pari, Hindst­rön muis­tut­taa.

Kun kä­teis­var­to­ja ei ole, on vai­kea teh­dä os­to­ja ja odot­taa pa­lau­tuk­sia.

Hindst­rö­min mu­kaan sa­to­vuo­sien vaih­te­luun pi­täi­si ky­e­tä va­rau­tu­maan niin, et­tä hy­vi­nä vuo­si­na koo­taan pus­ku­rei­ta huo­no­jen vuo­sien va­ral­le.

Kun vii­me vuo­det ovat ol­leet sel­lai­sia kuin oli­vat, on ra­ho­jen sääs­töön saa­mi­nen ol­lut lä­hes mah­do­ton­ta.

Ti­lo­jen vai­kea ti­lan­ne ei ede­sau­ta sitä, et­tä jat­ka­jia oli­si jo­nos­sa as­ti. Pi­kem­min­kin ti­lan­ne on päin­vas­tai­nen.

– Jat­ka­jia on haas­ta­vaa saa­da. Pel­ko­na on se­kin, et­tä ra­ha­vai­keuk­sis­sa jot­kut lo­pet­ta­vat vil­je­lyn ja siir­ty­vät mui­hin töi­hin.

Hindst­röm ei ha­lua osoit­taa suo­raan sor­mel­la kaup­pa­ket­ju­ja tai elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suut­ta sii­tä, et­tei­vät ne ole tul­leet riit­tä­väs­ti vas­taan al­ku­tuot­ta­jia

– Se ei kui­ten­kaan pois­ta sitä to­si­a­si­aa, et­tä koko ket­ju al­ku­tuo­tan­nos­ta kaup­paa pi­täi­si tul­la koh­tuul­li­ses­ti toi­meen.

Nyt tuo al­ku­pää oi­rei­lee pa­has­ti.

Maa­ta­lous on kär­si­nyt myös tu­ki­po­li­tii­kas­ta. Heh­taa­ri­koh­tais­ta tu­kea on ajet­tu pit­kään alas. Tu­kia uu­dis­te­taan EU-ta­sol­la vuon­na 2027. En­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan tu­ki­ko­ko­nai­suus py­syy sa­ma­na, mut­ta se pai­no­pis­te siir­tyy yhä enem­män ym­pä­ris­töön tuo­tan­non kus­tan­nuk­sel­la.

Epä­var­ma ti­lan­ne Eu­roo­pas­sa Uk­rai­nan so­dan ta­kia on nos­ta­nut pu­heet huol­to­var­muu­des­ta pin­taan. Käy­tän­nös­sä se mer­kit­see elin­tar­vik­kei­den koh­dal­la sitä, et­tä mei­dän pi­täi­si ol­la tiu­kan pai­kan tul­len oma­va­rai­sia.

– Oma­va­rai­suus voi­daan tur­va­ta vain, jos meil­lä on riit­tä­vä mää­rä vien­tiä. Meil­le­hän tuo­daan elin­tar­vik­kei­ta muis­ta mais­ta. Jos ja kun krii­sin ai­ka­na tuon­ti lop­puu, meil­lä pi­tää ol­la val­mius tuot­taa puut­tu­va osa omas­sa maas­sa, muis­tut­taa Vir­ve Hindst­röm.