Jal­ma­ri Sa­la­te­rä / STT

Kui­van al­ku­ke­sän jäl­kei­set sa­teet ovat hel­pot­ta­neet vil­je­ly­kas­vien kas­vua ja man­si­koi­den kyp­sy­mis­tä, ker­too maa­ta­lou­den asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio Pro­Ag­ria.

Kui­vin­ta ke­säl­lä on ol­lut ran­nik­ko­a­lu­eil­la Uu­del­la­maal­la, Var­si­nais-Suo­mes­sa, Ky­men­laak­sos­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la, jos­sa on sa­ta­nut pai­koi­tel­len hy­vin vä­hän. Hel­tei­den jäl­keen tul­leet sa­teet ovat nyt kui­ten­kin pa­ran­ta­neet kas­vus­to­jen ti­laa ja vii­meis­ten kyl­vö­jen oras­tu­mis­ta.

– Poik­keuk­sel­lis­ta oli se, et­tä kui­vuus ja kor­ke­at läm­pö­ti­lat tu­li­vat niin ai­kai­sin, jo sii­nä kyl­vö­jen kans­sa pääl­lek­käin, to­te­aa Pro­Ag­ri­an ke­hi­tys­pääl­lik­kö Sari Pel­to­nen STT:lle.

Täl­lä het­kel­lä kas­vu­kau­si on noin vii­kon ta­va­no­mais­ta edel­lä.

Tou­ko­kuun ja ke­sä­kuun vaih­tees­sa ko­e­tut hel­teet ai­kais­ti­vat avo­maan man­sik­ka­sa­don kyp­sy­mis­tä. Man­si­koi­den ke­rää­mi­nen tun­ne­leis­ta aloi­tet­tiin jo tou­ko­kuus­sa. Ete­lä-Suo­mes­sa myös avo­maan man­si­koi­den ke­rää­mi­nen on voi­tu jo aloit­taa. Muu­al­la avo­maan man­si­koi­den en­na­koi­daan kyp­sy­vän en­nen ju­han­nus­ta, Pro­Ag­ria ker­too tie­dot­teel­la.

Hel­tei­den myö­tä mar­jat voi­vat ol­la pai­koi­tel­len ta­va­no­mais­ta pie­nem­piä. Toi­saal­ta hel­tei­den ta­kia erot sa­don kyp­sy­mi­ses­sä sekä eri la­jik­kei­den vä­lil­lä ovat maan­tie­teel­li­ses­ti pie­niä täl­lä sa­to­kau­del­la.

Al­ku­ke­sän hel­teet vai­kut­ta­vat myös man­sik­ka­sa­don ko­koon, jon­ka en­na­koi­daan jää­vän hie­man ta­va­no­mais­ta pie­nem­mäk­si. Man­sik­ka­sa­toa ro­kot­ta­vat tal­vi­vau­ri­ot sekä osin en­na­koi­tua ly­hy­em­mäk­si jää­vä sa­to­kau­si.

– Man­sik­ka­ti­loil­la on ny­ky­ään sa­do­na­joi­tus­tai­mia. Kaut­ta py­ri­tään jat­ka­maan myö­häi­sim­mil­lä la­jik­keil­la, Pel­to­nen sa­noo.

Tal­vi­vau­ri­ot ovat vai­kut­ta­neet myös va­del­ma­sa­toon, mut­ta hy­vä­laa­tuis­ta va­del­maa ke­rä­tään jo tun­ne­leis­ta. He­ru­koi­den ja kar­vi­ais­ten osal­ta sato val­mis­tuu tänä vuon­na ai­kai­sin, mut­ta sa­toa pie­nen­tää jat­ku­nut kui­vuus. Sen si­jaan pen­sas­mus­ti­koi­den sato-odo­tuk­set ovat hy­vät, ja ome­na­raa­ki­lei­den ke­hi­tys on jat­ku­nut hy­väl­lä vauh­dil­la. Sa­don mää­rän ja laa­dun rat­kai­se­vat pit­käl­ti kesä- ja hei­nä­kuun sää.

Pro­Ag­ri­an mu­kaan avo­maan var­hais­vi­han­nes­ten sa­to­kau­si al­kaa var­si­nai­ses­ti ju­han­nus­vii­kol­la. Tou­ko­kuun lo­pun ra­e­kuu­rot vi­oit­ti­vat kui­ten­kin pai­koin kas­vus­to­ja. Var­hais­kaa­lin sa­to­kau­si on par­hail­laan al­ka­mas­sa ja sa­to­mää­rät li­sään­ty­vät lä­hem­pä­nä ju­han­nus­ta. Myös nip­pu­vi­han­nek­sia sekä pork­ka­naa, re­tii­siä, kaa­lia, si­pu­lia ja sa­laat­tia on jo ke­rät­ty. Sa­moin en­sim­mäi­set avo­maan­kur­kut ja ke­sä­kur­pit­sat ovat val­mis­tu­mas­sa.

Pe­ru­nan osal­ta sa­teet tu­li­vat otol­li­seen ai­kaan, sil­lä pe­ru­na­sa­to on al­ka­nut kas­vaa sa­tei­den myö­tä. Var­hais­pe­ru­nan sa­don en­na­koi­daan ole­van tänä vuon­na koh­ta­lai­nen. Uu­sia ko­ti­mai­sia pe­ru­noi­ta saa­daan näil­lä nä­ky­min ju­han­nuk­sek­si, vaik­ka ke­vät oli vii­leä.

– Pe­ru­na kär­si ke­vään kyl­myy­des­tä ja kas­vu oli hi­das­ta sekä vä­häis­tä, Pel­to­nen ker­too.

Kui­vas­ta ke­vääs­tä huo­li­mat­ta myös her­ne­sa­to on läh­te­nyt kas­vuun. Täl­lä het­kel­lä her­neen sa­to­nä­ky­mät ovat hy­vät.

Tal­ves­ta sel­vin­neet syys­vil­jat ovat kär­si­neet pa­hoin kui­vuu­des­ta. Hei­koin ti­lan­ne on syys­rap­sil­la, jon­ka kun­to ar­vi­oi­daan vain vält­tä­väk­si. Osa syys­vil­jas­ta jou­dut­tiin myös kyl­vä­mään uu­del­leen ke­vät­vil­jal­la an­ka­ran tal­ven jäl­keen. Pel­to­sen mu­kaan uu­del­leen­kyl­vö ei ole täy­sin ta­va­ton­ta.

– Nä­kee, et­tä tal­vi on Suo­mes­sa epä­var­muus­te­ki­jä syys­kyl­vöi­sil­le kas­veil­le.

Ke­vät­vil­jo­jen osal­ta kui­vuus vai­kut­taa to­den­nä­köi­ses­ti eten­kin Ete­lä-Suo­men vil­ja­sa­toon. Ke­sä­kuun sa­teet eh­ti­vät kui­ten­kin pe­las­taa sa­to­nä­ky­miä val­ta­o­sal­la pel­lois­ta.