Sa­ta­kun­nas­sa oli maa­lis­kuun lo­pus­sa 9 890 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 1 010 hen­keä ja 11,4 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Maa­lis­kuun ai­ka­na työt­tö­mien mää­rä las­ki noin 90 hen­gel­lä. Lo­mau­tet­tu­jen mää­rä kui­ten­kin kas­voi edel­li­ses­tä kuu­kau­des­ta. Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli maa­lis­kuus­sa 10,3 pro­sent­tia.

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä on vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na nous­sut suu­rim­mas­sa osas­sa Sa­ta­kun­nan kun­nis­ta. Mää­räl­li­ses­ti eni­ten työt­tö­mien mää­rä on vuo­den ai­ka­na kas­va­nut Po­ris­sa, jos­sa li­säys­tä oli 418 hen­keä. Suh­teel­li­ses­ti eni­ten työt­tö­myys on nous­sut Har­ja­val­las­sa, 27 pro­sent­tia.

Maa­lis­kuus­sa kor­kein työt­tö­myys oli Po­ris­sa, jos­sa työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli 12,5 pro­sent­tia. Alin työt­tö­myys oli Eu­ra­jo­el­la, 6,4 pro­sent­tia.

Työt­tö­mis­tä työn­ha­ki­jois­ta oli maa­lis­kuun lo­pus­sa mie­hiä 63 pro­sent­tia ja nai­sia 37 pro­sent­tia. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na työt­tö­mien mies­ten mää­rä on kas­va­nut 14 pro­sent­tia. Nais­ten työt­tö­myys on nous­sut 7 pro­sent­tia.

Al­le 25-vuo­ti­ai­ta työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli noin 17 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Yli 50-vuo­ti­ais­sa työt­tö­mis­sä nou­sua vuo­den ta­kai­ses­ta oli 7 pro­sent­tia.

Maa­lis­kuun lo­pus­sa yli vuo­den yh­tä­jak­soi­ses­ti työt­tö­mä­nä ol­lei­ta pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä oli 2 790. Se on noin 12 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min.

Ul­ko­mai­den kan­sa­lai­sia oli työt­tö­mi­nä työn­ha­ki­joi­na 1 030, mikä on 21 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min.

Kou­lu­tu­sas­teen mu­kaan tar­kas­tel­tu­na maa­lis­kuun lo­pus­sa oli eni­ten toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­nei­ta työt­tö­miä (sis. eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­neet), joi­ta oli 5 370. Näi­den työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä nou­si vuo­den ta­kai­ses­ta 14 pro­sent­tia.

Työ­voi­man ky­syn­nän heik­ke­ne­mi­nen nä­kyy työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rän kas­vu­na useim­mis­sa pää­am­mat­ti­ryh­mis­sä. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na eni­ten työt­tö­mien mää­rä on kas­va­nut ra­ken­nus-, kor­jaus- ja val­mis­tus­työn­te­ki­jöi­den am­mat­ti­ryh­mäs­sä, jos­sa kas­vua oli noin 290 hen­keä. Täs­sä ryh­mäs­sä oli maa­lis­kuun lo­pus­sa 2 280 työ­tön­tä, mikä on myös am­mat­ti­ryh­mit­täin tar­kas­tel­tu­na eni­ten.

Sa­ta­kun­nas­sa il­moi­tet­tiin työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toon maa­lis­kuun ai­ka­na 1 790 uut­ta avoin­ta työ­paik­kaa. Se on yli tu­hat paik­kaa vä­hem­män kuin vuo­si sit­ten maa­lis­kuus­sa. Yh­teen­sä maa­lis­kuus­sa oli avoin­na rei­lut 4 600 työ­paik­kaa.

Eni­ten uu­sia työ­paik­ko­ja tuli maa­lis­kuus­sa ha­kuun pal­ve­lu- ja myyn­ti­työn­te­ki­jöi­den pää­am­mat­ti­ryh­mäs­sä, jos­sa avau­tui 520 työ­paik­kaa.

Tä­män vuo­den en­sim­mäi­sen vuo­si­nel­jän­nek­sen ai­ka­na uu­sia työ­paik­ko­ja on avau­tu­nut yh­teen­sä 7 180, mikä on lä­hes nel­jän­nek­sen vä­hem­män kuin vuo­si sit­ten vas­taa­vaan ai­kaan.

Maa­lis­kuun lo­pus­sa eri­lais­ten ak­tii­vis­ten työ­voi­ma­po­liit­tis­ten pal­ve­lui­den ku­ten palk­ka­tu­en, työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sen tai oma­eh­toi­sen opis­ke­lun pii­ris­sä oli Sa­ta­kun­nas­sa 4 130 hen­ki­löä, mikä oli 8 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Lu­ku­mää­räi­ses­ti eni­ten vä­hen­nys­tä on ol­lut kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa.

Sa­ta­kun­nan työl­li­syys­kat­saus­ta voit tar­kas­tel­la ko­ko­nai­suu­des­saan työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön Työl­li­syys­kat­saus-si­vus­tol­la.