STT

Sa­dat suo­ma­lais­ten yli­o­pis­to­jen työn­te­ki­jät vaa­ti­vat ad­res­sil­laan li­sä­ai­kaa uu­dis­tuk­sel­le, jota on kaa­vail­tu yli­o­pis­to­jen va­lin­ta­ko­kei­siin. Asi­as­ta ker­too tie­dot­tees­sa yk­si ad­res­sin laa­ti­jois­ta, fi­lo­so­fi­an pro­fes­so­ri Ar­to Lai­ti­nen Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta.

Ad­res­sin on al­le­kir­joit­ta­nut yli 400 yli­o­pis­to­jen työn­te­ki­jää, jois­ta yli puo­let on pro­fes­so­rei­ta, apu­laisp­ro­fes­so­rei­ta ja yli­o­pis­ton­leh­to­rei­ta.

Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on vä­hen­tää yli­o­pis­to­jen va­lin­ta­ko­kei­den mää­rää mer­kit­tä­väs­ti. Uu­det va­lin­ta­ko­keet on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön jo en­si vuo­den opis­ke­li­ja­va­lin­nois­sa. Lai­ti­sen mu­kaan esi­tet­tyä uu­dis­tus­luon­nos­ta ei kan­na­te­ta laa­jas­ti eten­kään yh­teis­kun­ta­tie­teis­sä ja hu­ma­nis­ti­sil­la aloil­la.

Al­le­kir­joit­ta­jat pe­rus­te­le­vat vaa­ti­mus­taan muun mu­as­sa sil­lä, et­tä uu­dis­tus on kii­reel­lä val­mis­tel­tu. Sen seu­rauk­set pi­täi­si myös kar­toit­taa huo­lel­li­sem­min en­nen to­teut­ta­mis­ta.