Uu­tis­Rau­ma

Rau­man yrit­tä­jät ry:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Si­mu­la ero­si sekä pu­heen­joh­ta­jan pai­kal­ta et­tä yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­ta. Asi­as­ta tie­dot­ti Rau­man yrit­tä­jät.

Uu­tis­Rau­man ta­voit­ta­ma Si­mu­la ker­too, et­tei eroil­moi­tuk­seen lii­ty dra­ma­tiik­kaa.

– Ai­kan­sa ku­ta­kin, olen ol­lut täs­sä jo yli vii­si vuot­ta ja il­moit­ta­nut ai­em­min­kin et­ten tule jat­ka­maan. Yrit­tä­jis­sä on tu­los­sa muu­tok­sia ja on hyvä et­tä joku toi­nen läh­tee nii­tä edis­tä­mään, Si­mu­la sa­noo.

– Vai­kut­ta­mi­nen ja yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­nen kiin­nos­taa edel­leen. Olen­kin poh­ti­nut kes­kit­ty­mis­tä jat­kos­sa kun­ta­po­li­tiik­kaan ja läh­teä eh­dol­le en­si vuo­den kun­ta­vaa­leis­sa, Si­mu­la pal­jas­taa.

Rau­man yrit­tä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­jat Joo­nas Lau­ro­nen ja Riik­ka Leh­ti­nen hoi­ta­vat yh­dis­tyk­sen tar­vit­ta­via teh­tä­viä tois­tai­sek­si.

– Tar­koi­tus on pi­tää syys­ko­kous nor­maa­lia ai­kai­sem­min syys­kuus­sa ja va­li­ta uu­si pu­heen­joh­ta­ja vuo­sil­le 2025–26 niin, et­tä hän ot­tai­si teh­tä­vän heti ko­kouk­ses­sa hoi­taak­seen, ker­too Joo­nas Lau­ro­nen.