Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Al­ku­kau­den an­kea ti­lan­ne asun­to­kau­pas­sa pi­ris­tyy ke­vään ede­tes­sä. Näin us­ko­vat rau­ma­lai­set kiin­teis­tön­vä­lit­tä­vät.

Sa­mal­la he muis­tut­ta­vat sii­tä, mi­ten asun­nois­ta ei enää mak­se­ta ta­ka­vuo­sien hin­to­ja.

Rau­mal­la on täl­lä het­kel­lä myyn­nis­sä noin 500 asun­toa. Luku on ol­lut muu­ta­ma vuo­si sit­ten sa­dan ver­ran enem­män. Syy on sii­nä, et­tä mo­net myyn­tiä har­kit­se­vat jää­vät odot­ta­maan pa­rem­pi ai­ko­ja myyn­nil­le.

Asun­to­mark­ki­noi­den ala­vi­re tie­dos­te­taan, sa­moin kuin alas­päin me­ne­vä hin­ta­ke­hi­tys.

Lin­da Lei­no Haa­ve LKV:stä sa­noo, et­tä os­ta­jia on jo mel­ko hy­vin liik­keel­lä. Pi­tää kui­ten­kin löy­tyä os­ta­jal­le so­pi­va koh­de, eli hin­nan pi­tää ol­la koh­dal­laan, sa­moin kun­non, si­jain­nin ja asu­mis­muo­don, lu­et­te­lee Lei­no.

Hä­nen mu­kaan­sa rat­kai­se­vin asia asun­to­kau­pan pi­ris­ty­mi­sel­le oli­si luon­nol­li­ses­ti kor­ko. Jos se las­kee kol­men pro­sen­tin pin­taan, asun­to­kaup­pa pi­ris­tyy huo­mat­ta­vas­ti.

Rau­mal­la ky­sy­tyim­mät koh­teet ovat oma­ko­ti­ta­lot kau­pun­gin poh­jois­puo­lel­la. Lei­no kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tä hin­nan pi­tää ol­la koh­dal­laan.

– Os­ta­jat ovat erit­täin hin­ta­tie­toi­sia. Asun­nois­ta ei nyt saa sa­maa hin­taa kuin muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Tämä on hyvä tie­dos­taa, kun har­kit­see oman asun­non myy­mis­tä, sa­noo Lei­no.

Hä­nen mu­kaan­sa hin­nan pi­täi­si ol­la mie­luum­min al­le 300 000 eu­roa. Jos hin­taa on enem­män, asun­non myyn­ti­ai­ka kas­vaa ja ky­sy­jät vä­he­ne­vät.

Asun­non os­ta­mis­ta suun­nit­te­le­vil­le hän muis­tut­taa, et­tä nyt on it­se asi­as­sa edul­lis­ta os­taa asun­to, kos­ka hin­nat ovat las­ke­neet sel­väs­ti. Tätä ei usein­kaan aja­tel­la, vaan seu­ra­taan kor­ko­ke­hi­tys­tä.

Uu­deh­ko­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nois­sa on tul­tu alas usei­ta kymp­pi­ton­ne­ja.

Heik­ki Vah­te­ris­to So­lid Hou­se Oy:stä al­le­kir­joit­taa Lei­non nä­ke­myk­sen. Hän muis­tut­taa, et­tä re­mon­toi­ta­vien oma­ko­ti­ta­lo­jen myy­mi­nen on haas­ta­vaa.

– Ihan jo ra­hoi­tuk­sen ta­kia saat­taa tul­la on­gel­mia. Pan­kit ei­vät vält­tä­mät­tä an­na re­mont­ti­lai­naa eten­kään pal­jon kor­jaus­ta vaa­ti­vil­le ta­loil­le. Täs­sä suh­tees­sa on tul­tu pal­jon va­ro­vai­sem­mik­si, hän sa­noo.

Ei­kä re­mont­ti­lai­nan saa­mi­nen kos­ke vain oma­ko­ti­ta­lo­ja. Pan­kit ovat saat­ta­neet evä­tä lai­na­ha­ke­muk­sen myös ker­ros­ta­loil­ta, jot­ka si­jait­se­vat vä­hem­män ha­lu­tuil­la alu­eil­la, joi­den kun­to on huo­no, re­mon­tin tar­ve suu­ri ja jos asun­to­jen omis­ta­ji­na ovat pal­jol­ti si­joit­ta­jat.

Kes­kus­tan ker­ros­ta­lois­ta par­hai­ten käy­vät kau­pak­si hy­vä­kun­toi­set kol­mi­ot. Tyyp­pie­si­merk­ki on se, et­tä iä­käs pa­ris­kun­ta myy oma­ko­ti­ta­lon­sa syr­jem­mäl­tä ja ha­lu­aan lä­hem­mäs kes­kus­taa ja pal­ve­lu­ja.

Pie­nem­pien ker­ros­ta­lo­a­sun­to­jen eli yk­si­öi­den ja kak­si­oi­den myyn­ti on haas­ta­vam­paa.

Sii­hen on sel­vät syyn­sä. Kor­ko­jen nous­tes­sa asun­to­si­joit­ta­jat läh­ti­vät mark­ki­noil­ta. Se nä­kyy sel­väs­ti Rau­mal­la­kin.

Mar­ko Aal­to OP Ko­dis­ta sa­noo 20 vuo­den ko­ke­muk­sel­laan, et­tä niin Rau­mal­la kuin muu­al­la­kin ylei­nen il­ma­pii­ri vai­kut­taa pal­jon asun­to­kaup­paan.

– Ne­ga­tii­vi­sel­la yh­teis­kun­nal­li­sel­la il­ma­pii­ris­sä on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus myös asun­to­kaup­paan. Ol­laan va­ro­vai­sia, siir­re­tään pää­tök­siä ja odo­tel­laan pa­rem­pia ai­ko­ja.

– Yli­re­a­goi­daan sii­hen näh­den, mitä nu­me­rot näyt­tä­vät.

Aal­to ot­taa esi­mer­kin: jos asun­to mak­soi en­nen 200 000 ja nyt 150 000, niin on se ai­ka­moi­nen etu os­ta­jal­le.

Pro­sen­tin tai kah­den kor­ke­am­mas­ta ko­ros­ta huo­li­mat­ta kaup­pa oli­si nu­me­roi­den kan­nal­ta ihan jär­ke­vä teh­dä.

Aal­to huo­maut­taa, et­tä toki asun­to­kaup­pa käy nyt­kin. Ai­na on tar­ve vaih­taa asun­toa tai os­taa. Ja ai­na on nii­tä, jot­ka te­ke­vät os­to­pää­tök­sen sen pe­rus­teel­la, mil­tä nu­me­rot näyt­tä­vät.

– Kyl­lä os­ta­jat ovat hy­vin hin­ta­tie­toi­sia. Sik­si hin­nan pi­tää ol­la koh­dal­laan.

Oi­li Kuu­si­nen Fa­jans­sis­ta pu­huu sii­tä, mi­ten nyt on otol­li­nen ai­ka vaih­taa pie­nes­tä suu­rem­paan asun­toon.

Vaik­ka omas­ta asun­nos­ta ei sai­si­kaan sitä hin­taa, mitä it­se on aja­tel­lut, kan­nat­taa kes­kit­tyä las­ke­maan vä­li­ra­haa, jon­ka isom­paan asun­toon vaih­dos­ta mak­saa.

– To­den­nä­köi­ses­ti sii­tä isom­mas­ta asun­nos­ta hin­ta on eu­ro­mää­räi­ses­ti pu­don­nut sel­väs­ti enem­män kuin omas­ta asun­nos­ta eli vä­li­ra­haa jou­tuu mak­sa­maan vä­hem­män,sa­noo Kuu­si­nen.

Hä­nen toi­veen­sa on, et­tä asun­non vaih­toa suun­nit­te­le­vat poh­ti­si­vat tätä ny­kyis­tä enem­män.

Kuu­si­nen ot­taa kan­taa myös asun­non oi­ke­aan hin­noit­te­luun. Hä­nen mu­kaan­sa ei ole ke­nen­kään etu, et­tä asun­to roik­kuu myyn­nis­sä pit­kiä ai­ko­ja vää­rän hin­noit­te­lun ta­kia.

– Ai­na löy­tyy ta­pauk­sia, et­tä asun­non myyn­ti­ai­ka ve­nyy jopa vuo­dek­si. Jos hin­taa ei suos­tu­ta tar­kis­ta­maan, niin sit­ten ote­taan asun­to myyn­nis­tä pois vä­häk­si ai­kaa, muu­te­taan mark­ki­noin­tia jne.

Hän muis­tut­taa, et­tä kyl­lä pit­kään myyn­nis­sä ol­lut koh­de voi hy­vin­kin men­nä kau­pak­si.

– Ha­lu­an ko­ros­taa, et­tei tar­vi­ta kuin yk­si os­ta­ja ja kaup­pa on sii­nä.

Kuu­si­nen to­te­aa, et­tä kaup­pa pi­ris­tyi lop­pu­vuo­des­ta, kun va­rain­siir­to­ve­ro­va­paus pois­tui vuo­den­vaih­tees­sa en­si asun­non os­ta­jil­ta.

Sen vai­ku­tus ko­ko­nais­kaup­pa­mää­riin oli kui­ten­kin vä­häi­nen ja ta­soit­tui al­ku­vuo­des­ta, kun kaup­pa hil­je­ni.