Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Ra­ken­ta­mi­nen vä­he­nee tänä vuon­na asun­to­ra­ken­ta­mi­sen ve­tä­mä­nä 5,0 pro­sent­tia vii­me vuo­des­ta, ar­vi­oi Ra­ken­nus­te­ol­li­suus ry suh­dan­ne­kat­sauk­ses­saan.

En­si vuon­na ra­ken­ta­mi­nen kään­tyy 3,0 pro­sen­tin kas­vuun, Ra­ken­nus­te­ol­li­suus ar­vi­oi.

Vii­me vuon­na ra­ken­ta­mi­nen vä­he­ni kaik­ki­aan 11,0 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta.

Suh­dan­ne­kat­sauk­sen mu­kaan asun­to­a­loi­tus­ten mää­rä las­kee tänä vuon­na edel­leen ja kään­tyy en­si vuon­na­kin vain lais­kaan kas­vuun. Toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­ses­sa näh­dään sen si­jaan tänä vuon­na pie­ni nou­su.

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa sekä maa- ja ve­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa kas­vua on vas­ta en­si vuon­na.

Ra­ken­ta­mi­sen työl­li­syys las­kee Ra­ken­nus­te­ol­li­suu­den mu­kaan tänä vuon­na sel­väs­ti. Ra­ken­ta­mi­sen työl­li­sen työ­voi­man mää­rä las­kee tänä vuon­na 165 000:een vii­me vuo­den va­jaas­ta 182 000:sta. En­si vuon­na las­kun odo­te­taan jat­ku­van 162 000:een, jo­ten työl­lis­ten mää­rä pu­to­aa kah­des­sa vuo­des­sa lä­hes 20 000:lla.

Las­ku on koh­dis­tu­nut Ra­ken­nus­te­ol­li­suu­den mu­kaan sekä koti- et­tä ul­ko­mai­seen työ­voi­maan.

– Kas­vun es­teek­si voi muo­dos­tua, jos alal­ta pois­tuu työ­voi­maa py­sy­väs­ti, Ra­ken­nus­te­ol­li­suus kir­joit­taa suh­dan­ne­kat­sauk­ses­saan.

Ra­ken­ta­mi­sen työt­tö­myy­sas­te on nous­sut Ra­ken­nus­te­ol­li­suu­den mu­kaan lä­hes 10 pro­sent­tiin.

Ra­ken­nus­te­ol­li­suu­den mu­kaan ta­lon­ra­ken­ta­mi­sen aloi­tuk­set ovat su­pis­tu­neet yh­tä­jak­soi­ses­ti vuo­den 2022 alus­ta al­ka­en. Vii­me vuon­na aloi­tuk­set vä­he­ni­vät edel­leen 7,7 mil­joo­nal­la kuu­ti­ol­la fi­nans­sik­rii­sin ja eu­rok­rii­sin ta­so­jen ala­puo­lel­le. Myön­ne­tyis­sä lu­vis­sa kir­jat­tiin ti­las­to­his­to­ri­an suu­rin pu­do­tus, 9,5 mil­joo­naa kuu­ti­o­ta edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na.