STT

Ke­vät­kyl­vöt ovat myö­häs­sä nor­maa­lis­ta ai­ka­tau­lus­ta vii­des­tä kym­me­neen päi­vään eri puo­lil­la maa­ta, ker­too maa­ta­lou­den asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­on Pro­Ag­ri­an kas­vu­ti­lan­ne­kat­saus.

Sade, vii­leys ja ra­jut ta­ka­tal­vet ovat vii­väs­tyt­tä­neet pel­to­jen kui­vu­mis­ta kyl­vö­kun­toon.

Mi­kä­li sää py­syy täl­lä vii­kol­la pou­tai­se­na ja läm­pi­mä­nä, pääs­tään kyl­vöt aloit­ta­maan maan ete­lä­o­sis­sa vii­kon si­säl­lä. Toi­veis­sa on, et­tä ke­vät­kyl­vöis­sä pääs­tään vauh­tiin tou­ko­kuun kes­ki­vai­heil­la äi­tien­päi­vän tie­noil­la.

Poh­jois-Suo­mes­sa on vie­lä pal­jon lun­ta, jo­ten kyl­vö­jen aloi­tus­ta on odo­tet­ta­va pi­tem­pään.

Syys­vil­jo­jen tal­veh­ti­mi­nen on kas­vu­ti­lan­ne­kat­sauk­sen mu­kaan pää­o­sin on­nis­tu­nut.

Tal­vi­tu­ho­ja on ha­vait­tu yleen­sä hy­vin tal­veh­ti­val­la ru­kiil­la Poh­jan­maan ja Ete­lä-Poh­jan­maan alu­eel­la. Ai­van ete­läi­sim­mäs­sä Suo­mes­sa syy­söl­jy­kas­vit ovat tal­veh­ti­neet to­del­la huo­nos­ti.

Var­hais­vi­han­nes­ten sa­to­kau­den käyn­nis­ty­mis­tä kyl­mä ke­vät vii­väs­tyt­tää näil­lä nä­ky­min 1–2 vii­kol­la.

Tou­ko­kuun alun läm­pe­ne­vän sään an­si­os­ta esi­mer­kik­si her­neen, kaa­lin, pork­ka­nan, si­pu­lin ja sa­laa­tin is­tut­ta­mi­nen ja kyl­vöt käyn­nis­ty­vät to­den­nä­köi­ses­ti kun­nol­la va­pun tie­noil­la.

Kas­vi­huo­ne­vi­han­nes­ten sa­to­kau­si on jo al­ka­nut, ja sa­to­mää­rät kas­va­vat tou­ko­kuus­sa. Pil­vi­nen huh­ti­kuu on kui­ten­kin jar­rut­ta­nut myös kas­vi­huo­ne­vi­han­nes­ten kas­vua.

Pit­kän tal­ven ja erit­täin kyl­män ke­vään jäl­keen ke­vät­työt ovat hil­jal­leen al­ka­mas­sa myös puu­tar­ha­vil­jel­mil­lä Ete­lä- ja Län­si-Suo­mes­sa.

Ko­ti­maan sa­to­kau­si käyn­nis­tyy kas­vi­huo­nees­sa tuo­te­tuil­la man­si­koil­la, joi­ta saa­daan näil­lä nä­ky­min tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Kat­sauk­sen mu­kaan Län­si-Suo­mes­sa is­tu­tet­tiin kas­vi­huo­nei­siin en­sim­mäi­set man­si­kat hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Man­si­kan is­tu­tuk­set kas­vu­tun­ne­lei­hin käyn­nis­tyi­vät koko maas­sa nor­maa­lis­sa ai­ka­tau­lus­sa. Mar­jo­jen kas­vua vauh­dit­ta­vat tu­los­sa ole­vat au­rin­koi­sem­mat säät.