Mark­ku Uha­ri, Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Ve­nä­jä pys­tyy siir­tä­mään Suo­men ra­jal­le yli tu­hat siir­to­lais­ta muu­ta­mas­sa tun­nis­sa, sa­noo pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb MTV:n uu­ti­sil­le. Stubb ker­too haas­tat­te­lus­sa, et­tä Suo­men tie­dus­te­lu­tie­to­jen mu­kaan osa Ve­nä­jäl­lä ole­vis­ta siir­to­lai­sis­ta odot­taa Pie­ta­rin lä­hei­syy­des­sä mah­dol­lis­ta kyy­tiä Suo­men ra­jal­le. Hän pi­tää niin sa­not­tua kään­ny­tys­la­kia tar­peel­li­se­na, jot­ta Suo­men Ve­nä­jän-vas­tai­sen ra­jan avaa­mis­ta voi­daan har­ki­ta.

– Sen li­säk­si Ve­nä­jä on len­nät­tä­nyt siir­to­lai­sia, joi­ta he tur­va­pai­kan­ha­ki­joik­si kut­su­vat, Ira­kis­ta, Je­me­nis­tä, Syy­ri­as­ta ja Eti­o­pi­as­ta. Se ta­pah­tuu noin 48 tun­nin si­säl­lä. Sil­loin mei­dän teh­tä­vä­nä suo­ma­lai­si­na päät­tä­ji­nä ja vi­ra­no­mai­si­na on pi­tää huo­li sii­tä, et­tä tä­män tyyp­pi­nen toi­min­ta lo­pe­te­taan, Stubb sa­noo MTV:lle.

Suo­mi on pi­tä­nyt itä­ra­jan hen­ki­lö­lii­ken­teel­tä kiin­ni vii­me vuo­den lop­pu­puo­lel­ta läh­tien sen vuok­si, et­tä Ve­nä­jän ra­ja­vi­ra­no­mai­set al­koi­vat oh­ja­ta Suo­men vas­tai­sel­le ra­jal­le kol­man­sis­ta mais­ta läh­töi­sin ole­via ih­mi­siä, joi­den mat­kus­tu­sa­si­a­kir­jat ei­vät ol­leet kun­nos­sa. Suo­men val­ti­o­joh­to on pi­tä­nyt Ve­nä­jän toi­min­taa hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­se­na.

Kään­ny­tys­la­kia kos­ke­van esi­tyk­sen mu­kaan lain tar­koi­tuk­se­na on tor­jua vä­li­neel­lis­tet­tyä maa­han­tu­loa. Se teh­täi­siin niin, et­tä val­ti­o­neu­vos­to voi­si osal­la val­ta­kun­nan ra­jaa päät­tää enin­tään kuu­kau­dek­si ker­ral­laan ra­joit­taa kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua kos­ke­vien ha­ke­mus­ten vas­taa­not­ta­mis­ta. Ra­joi­tuk­sen pe­rus­tee­na oli­si Suo­men kan­sal­li­nen tur­val­li­suus, ja la­kie­si­tyk­sen mu­kaan ra­joi­tus­toi­meen tar­peen to­te­ai­si val­ti­o­neu­vos­to yh­des­sä ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kans­sa.

La­ki­a­si­an­tun­ti­joi­den, pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan ja myös hal­li­tuk­sen poh­ja­e­si­tyk­sen mu­kaan laki on ris­ti­rii­das­sa pe­rus­tus­lain ja kan­sain­vä­li­siin ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­siin kir­ja­tun eh­dot­to­man pa­lau­tus­kiel­lon kans­sa. Sik­si pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta ar­vi­oi omas­sa lau­sun­nos­saan, et­tä laki pi­täi­si sää­tää pe­rus­tus­lain mu­kai­ses­sa sää­tä­mis­jär­jes­tyk­ses­sä ja se vaa­ti­si sik­si edus­kun­nas­ta vii­den kuu­de­so­san hy­väk­syn­nän.

MTV:n haas­tat­te­lus­sa Stubb toi­voo, et­tä yh­tei­sym­mär­rys­tä lain lä­pi­me­nol­le löy­tyi­si.

– Ym­mär­rän, et­tä mo­nil­le se on vai­ke­aa, kos­ka täs­sä to­del­la­kin on jän­ni­te tur­val­li­suu­den ja kan­sain­vä­lis­ten ih­mi­soi­keuk­sien vä­lil­lä, hän sa­noo.

Edus­kun­nan hal­lin­to­va­li­o­kun­ta val­mis­te­lee par­hail­laan mie­tin­töä kään­ny­tys­lais­ta. Hal­lin­to­va­li­o­kun­nan viik­ko­suun­ni­tel­man mu­kaan mie­tin­tö oli­si val­mis­tu­mas­sa tors­tai­na, mut­ta va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mau­ri Pel­to­kan­gas (ps.) ei tiis­tai­na ha­lun­nut kom­men­toi­da mie­tin­nön mah­dol­lis­ta val­mis­tu­mi­sa­jan­koh­taa.

Pel­to­kan­kaan mu­kaan va­li­o­kun­nan viik­ko­suun­ni­tel­ma ei ole mi­kään ki­veen ha­kat­tu ai­ka­tau­lu, ja ai­ka­tau­lu elää va­li­o­kun­nan tar­pei­den mu­kaan.

– En ole läh­te­nyt spe­ku­loi­maan ai­ka­tau­lul­la, kos­ka ha­lu­an an­taa va­li­o­kun­nal­le täy­den työ­rau­han, Pel­to­kan­gas sa­noi toi­mit­ta­jil­le edus­kun­nas­sa.

– Kaik­ki on mah­dol­lis­ta, hän jat­koi.

Jos mie­tin­tö val­mis­tuu tors­tai­na, voi­tai­siin se saa­da täy­sis­tun­to­kä­sit­te­lyyn jo per­jan­tai­na jär­jes­tä­mäl­lä tuol­loin kak­si täy­sis­tun­toa. Täl­löin lain edus­kun­ta­kä­sit­te­ly voi­tai­siin saa­da pää­tök­seen maa­nan­tai­na jär­jes­tet­tä­väs­sä toi­ses­sa kä­sit­te­lys­sä.