Uu­tis­Rau­ma

Tar­vit­tai­siin­ko lä­hi­leik­ki­puis­toon uu­sia te­li­nei­tä? On­ko lii­kun­ta­po­ruk­ka vail­la ur­hei­lu­vä­li­nei­tä? Toi­si­ko ke­sä­ta­pah­tu­ma pi­ris­tys­tä ky­läl­le­si?

Yh­dis­tyk­set voi­vat tänä ke­vää­nä ha­kea uut­ta tu­ki­muo­toa muu­ta­man ton­nin täs­mä­tar­pei­siin­sa pai­kal­li­sis­ta Le­a­der-ryh­mis­tä.

Tu­kea voi käyt­tää pie­niin han­kin­toi­hin, ku­ten yh­teis­ten vä­li­nei­den ja lait­tei­den os­ta­mi­seen. Esi­mer­kik­si il­ma­läm­pö­pum­pun han­kin­ta ky­lä­ta­lol­le on mah­dol­lis­ta.

Pien­hank­kei­siin myön­ne­tään tu­kea kor­kein­taan 8000 eu­ron kus­tan­nuk­siin. Pie­nin myön­net­tä­vä tuen mää­rä on 1000 eu­roa.

– Meil­lä Ra­va­kas­sa tuen osuus on 50–100 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta, Vak­ka-Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa toi­mi­van Le­a­der Ra­va­kan toi­min­nan­joh­ta­ja Ul­la Kal­lio ker­too.

Kal­lio kan­nus­taa ot­ta­maan yh­teyt­tä jo ide­an suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Ha­ke­mus teh­dään Hyr­rä-asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa.

Ra­va­kan alu­eel­la Le­a­der-hank­keet ovat poi­ki­neet isoa iloa laa­jal­le alu­eel­le ja lu­kui­siin ky­liin.

Tii­li­vuo­ren ky­läyh­dis­tys Rau­mal­la sai vii­me vuon­na ra­ken­net­tua ul­ko­kun­to­sa­lin. Rau­man La­dun hal­li­tus to­teut­ti puo­les­taan opin­to­mat­kan Ruot­siin Sand­vi­ke­niin, Sunds­val­liin ja Uu­ma­jaan. Reis­sul­ta tart­tui mu­kaan pait­si uu­sia tut­ta­vuuk­sia myös mo­nia ide­oi­ta omaan toi­min­taan.

Tu­el­la voi kun­nos­taa yh­tei­siä ti­lo­ja tai teh­dä pie­niä re­mont­te­ja. Tuki so­vel­tuu myös uu­den tai uu­dis­te­tun ke­sä­ta­pah­tu­man tai muun ti­lai­suu­den ku­lu­jen kat­ta­mi­seen tai sil­lä voi­daan pal­ka­ta nuo­ri ke­sä­töi­hin.

Li­säk­si tu­el­la voi­daan os­taa asi­an­tun­ti­ja-apua, jota tar­vi­taan eri­lais­ten sel­vi­tys­ten tai ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mien te­ke­mi­seen.

Pien­han­ke so­pii tu­ki­muo­to­na mai­ni­os­ti ma­te­ri­aa­lien kier­rä­tys­tä, ti­lo­jen käyt­tö­as­tet­ta tai ener­gi­a­te­hok­kuut­ta li­sää­viin in­ves­toin­tei­hin.

Esi­mer­kik­si yh­dis­tys­ten yl­lä­pi­tä­män ky­lä­ta­lon käyt­tö­as­tet­ta voi­si li­sä­tä ja pääs­tö­jä sekä läm­mi­tyk­ses­tä ai­heu­tu­via ku­lu­ja voi­si vä­hen­tää au­rin­ko­pa­nee­li- tai il­ma­läm­pö­pump­pu­han­kin­nal­la.

Tu­kea voi­vat ha­kea maa­seu­dul­la toi­mi­vat yh­dis­tyk­set, seu­rat, jär­jes­töt ja muut jul­kis- tai yk­si­tyi­soi­keu­del­li­set yh­tei­söt, ei kui­ten­kaan kun­nat.

Li­sä­tie­toa tuen ha­ke­mi­ses­ta saa alu­een Le­a­der-ryh­mäs­tä, joka kä­sit­te­lee ha­ke­muk­set. Han­kin­to­ja ei kan­na­ta teh­dä en­nen kuin on saa­nut Le­a­der-ryh­mäs­tä tie­don sii­tä, et­tä ha­ke­mus on hy­väk­syt­ty.

Tuki mak­se­taan jäl­ki­kä­teen eli kus­tan­nuk­set pi­tää mak­saa en­sin it­se. Kun tuki ha­e­taan mak­suun, on osoi­tet­ta­va, et­tä sil­lä on saa­tu ai­kaan se lop­pu­tu­los, jo­hon tuki on myön­net­ty.

Kuit­te­ja tai mui­ta to­sit­tei­ta ei mak­sua ha­et­ta­es­sa tar­vit­se esit­tää.