Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Kään­ny­tys­laik­si kut­su­tun poik­keus­lain kä­sit­te­ly jat­kuu tä­nään edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nas­sa. Kiis­tel­ty laki lä­he­tet­tiin täl­lä vii­kol­la SDP:n vaa­ti­muk­ses­ta yli­mää­räi­sel­le kier­rok­sel­le pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­taan, vaik­ka va­li­o­kun­ta it­se ei ol­lut tätä edel­lyt­tä­nyt.

Kel­lo yh­dek­säl­tä al­ka­vas­sa ko­kouk­ses­sa pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta kuu­lee vie­lä muu­ta­mia asi­an­tun­ti­joi­ta ja käy val­mis­ta­van kes­kus­te­lun. Kuul­ta­vi­na ovat muun mu­as­sa edus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mies Pet­ri Jääs­ke­läi­nen sekä pro­fes­so­rit Mi­ka­el Hidén ja Jan­ne Sal­mi­nen. Li­säk­si va­li­o­kun­ta saa kir­jal­li­set lau­sun­not pro­fes­so­ri Ol­li Mä­en­pääl­tä ja pro­fes­so­ri Tuo­mas Oja­sel­ta.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta on jo ker­taal­leen an­ta­nut lau­sun­non kään­ny­tys­lais­ta. Nyt toi­sel­la kier­rok­sel­la va­li­o­kun­ta ei enää syy­nää la­kie­si­tys­tä läpi ko­ko­nai­suu­des­saan. Tar­koi­tus on ar­vi­oi­da eri­tyi­ses­ti sitä, täyt­tä­vät­kö hal­lin­to­va­li­o­kun­nan mie­tin­tö­luon­nok­seen teh­dyt muu­tok­set pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan vaa­ti­muk­sen maa­han­pyr­ki­jän jäl­ki­kä­tei­ses­tä oi­keus­tur­va­me­net­te­lys­tä.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan odo­te­taan saa­van lau­sun­ton­sa val­miik­si tä­män päi­vän toi­ses­sa ko­kouk­ses­saan. Sen on mää­rä al­kaa kel­lo 14.

Kään­ny­tys­lain taak­se tar­vi­taan edus­kun­nas­sa vii­den kuu­de­so­san enem­mis­tö, jot­ta se voi­tai­siin sää­tää kii­reel­li­se­nä ja saa­tai­siin voi­maan täl­lä vaa­li­kau­del­la. Lain lä­pi­me­non kan­nal­ta avai­na­se­mas­sa on op­po­si­ti­o­puo­lue SDP, jon­ka edus­kun­ta­ryh­mä on ja­kau­tu­nut suh­tau­tu­mi­ses­sa kään­ny­tys­la­kiin.

STT:n tie­to­jen mu­kaan SDP:n edus­kun­ta­ryh­mäs­sä on yh­dek­sän edus­ta­jaa, jot­ka suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti kään­ny­tys­la­kiin. Heis­tä osa pun­ta­roi vie­lä lo­pul­lis­ta kan­taan­sa.

SDP:n kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta Na­si­ma Raz­my­ar on il­moit­ta­nut, et­tei aio ää­nes­tää kään­ny­tys­lain puo­les­ta. Hä­nen mie­les­tään hal­lin­to­va­li­o­kun­nan te­ke­mät muu­tok­set ei­vät kor­jaa la­kie­si­tyk­sen pe­rus­ta­van­laa­tui­sia on­gel­mia suh­tees­sa pe­rus­tus­la­kiin ja kan­sain­vä­li­siin so­pi­muk­siin.

De­ma­reis­ta myös­kään Eli­sa Geb­hard, Timo Ha­rak­ka ja Ma­ti­as Mä­ky­nen ei­vät Hel­sin­gin Sa­no­mien mu­kaan aio ää­nes­tää lain puo­les­ta, jos se ete­nee edus­kun­nan suu­reen sa­liin.

Vih­re­ät ja va­sem­mis­to­liit­to, joil­la on yh­teen­sä 24 kan­sa­ne­dus­ta­jaa, vas­tus­ta­vat kään­ny­tys­la­kia. Li­säk­si hal­li­tus­puo­lue RKP:n Eva Bi­au­det on sa­no­nut, et­tei kan­na­ta kään­ny­tys­la­kia.

Vii­den kuu­de­so­san enem­mis­tö las­ke­taan an­ne­tuis­ta ää­nis­tä, joi­hin ei lu­e­ta tyh­jiä tai hy­lät­ty­jä ää­niä. Se tar­koit­taa, et­tä ei-ää­niä saa ol­la kor­kein­taan 33, jot­ta poik­keus­la­ki voi­daan ju­lis­taa kii­reel­li­sek­si.

Kun pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta to­den­nä­köi­ses­ti an­taa tä­nään vih­re­ää va­loa kään­ny­tys­lail­le, voi hal­lin­to­va­li­o­kun­ta sen jäl­keen vii­meis­tel­lä oman mie­tin­tön­sä ko­kouk­ses­saan mah­dol­li­ses­ti maa­nan­tai­na.

Kään­ny­tys­lain on en­na­koi­tu tu­le­van täy­sis­tun­toon en­sim­mäi­seen kä­sit­te­lyyn tiis­tai­na. Ää­nes­tys­ten vuo­ro voi­si ol­la en­si vii­kon per­jan­tai­na.

Kään­ny­tys­lail­la ha­lu­taan es­tää tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ih­mis­ten maa­han­pää­sy Suo­meen il­man oi­keut­ta tur­va­pai­kan­ha­kuun itä­ra­jal­la ja sen lä­hei­syy­des­sä, el­lei­vät he ole esi­mer­kik­si eri­tyi­sen haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa. Ra­jan ylit­tä­neet kään­ny­tet­täi­siin pois Suo­mes­ta.

Lain so­vel­ta­mi­nen oli­si maan­tie­teel­li­ses­ti ja ajal­li­ses­ti ra­jat­tua sekä erit­täin kor­ke­an kyn­nyk­sen ta­ka­na esi­mer­kik­si ti­lan­teis­sa, jois­sa kan­sal­li­seen tur­val­li­suu­teen koh­dis­tuu va­ka­va uh­ka. Pää­tös lain so­vel­ta­mi­ses­ta voi­tai­siin teh­dä enin­tään kuu­kau­den ajak­si ker­ral­laan.