STT

Pää­si­äi­sen me­no­lii­ken­ne on vilk­kaim­mil­laan tä­nään kii­ras­tors­tai­na. Eni­ten lii­ken­net­tä odo­te­taan ole­van kel­lo 13–19, ker­ro­taan Fint­raf­fi­cin tie­lii­ken­ne­kes­kuk­ses­ta.

Me­no­lii­ken­net­tä on run­saas­ti myös pit­kä­nä­per­jan­tai­na kel­lo 9–14 ja poh­joi­ses­sa vie­lä myö­hem­min­kin.

Au­to­jen ajoit­tais­ta jo­nou­tu­mis­ta saat­taa Fint­raf­fi­cin mu­kaan esiin­tyä eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dun ulos­me­no­teil­lä sekä val­ta­teil­lä 4, 5 ja 9 ai­na Jy­väs­ky­län ja Mik­ke­lin kor­keuk­sil­le saak­ka.

– Pää­si­äis­lii­ken­ne on pe­rin­tei­ses­ti maan­teil­läm­me sitä vilk­kain­ta ai­kaa, kun py­hien ai­ka­na suun­na­taan viet­tä­mään lo­maa esi­mer­kik­si mök­ki­mai­se­miin tai poh­joi­sen rin­teil­le. Tal­vi­lo­ma­lii­ken­tee­seen ver­rat­tu­na lii­ken­net­tä on nyt sel­ke­äs­ti enem­män, sil­lä lo­mil­le läh­de­tään pää­si­äi­se­nä kaik­ki sa­ma­nai­kai­ses­ti. Ajoit­tai­seen jo­nou­tu­mi­seen on­kin syy­tä va­rau­tua, ker­too lii­ken­ne­kes­kus­pääl­lik­kö Kari Tark­ki Fint­raf­fi­cin tie­lii­ken­tee­noh­jauk­ses­ta tie­dot­tees­sa.

Vi­ra­no­mai­set ja Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­ta­vat au­toi­li­joi­ta riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä ja sii­tä, et­tä mat­kan ai­ka­na täy­tyy kes­kit­tyä vain aja­mi­seen. Kul­jet­ta­jan ei siis pidä vies­ti­tel­lä tai esi­mer­kik­si ku­ro­tel­la pu­he­lin­ta ajon ai­ka­na. Tär­ke­ää on myös va­ra­ta ajo­mat­kaan riit­tä­väs­ti ai­kaa.

En­nen mat­kaa kan­nat­taa myös tar­kis­taa, et­tä tuu­li­la­sin­pe­su­nes­tet­tä on säi­li­ös­sä riit­tä­väs­ti ja ren­gas­pai­neet kun­nos­sa ja et­tä ajo­pe­lin al­la ovat ke­liin so­pi­vat ren­kaat.

Lo­mai­li­jan kan­nat­taa myös la­da­ta ja ot­taa käyt­töön 112 Suo­mi -mo­bii­li­so­vel­lus pu­he­li­meen­sa hätä- ja on­gel­ma­ti­lan­tei­den va­ral­le.