Jo­han­na Lat­va­la, Mark­ku Uha­ri / STT

Ou­lus­sa Val­ke­an kaup­pa­kes­kuk­ses­sa tiis­tai-il­ta­na ta­pah­tu­neen vä­ki­val­lan­te­on mo­tii­vi voi ol­la ra­sis­ti­nen, ker­too po­lii­si alus­ta­vien tie­to­jen­sa poh­jal­ta.

Po­lii­sin mu­kaan alai­käi­nen poi­ka löi täy­si-ikäis­tä mies­tä te­rä­a­seel­la hie­man en­nen puo­li kym­men­tä il­lal­la. Po­lii­si tut­kii te­koa ta­pon yri­tyk­se­nä.

Po­lii­sil­le tul­leen il­moi­tuk­sen mu­kaan kaup­pa­kes­kuk­ses­sa oli ta­pah­tu­nut puu­ko­tus, jon­ka epäil­lyn te­ki­jän var­ti­jat oli­vat ot­ta­neet kiin­ni. Pai­kal­le meni usei­ta po­lii­si­par­ti­oi­ta ja en­si­hoi­don yk­sik­kö.

Po­lii­sin mu­kaan uh­ri on ul­ko­maa­lais­taus­tai­nen Ou­lus­sa asu­va mies. En­si­hoi­to vei uh­rin sai­raa­laan.

Epäil­ty te­ki­jä on al­le 18-vuo­ti­as mut­ta 15 vuot­ta täyt­tä­nyt, eli hän on ri­ko­soi­keu­del­li­ses­ti vas­tuus­sa te­os­taan. Po­lii­si on ot­ta­nut hä­net kiin­ni ja sel­vit­tää asi­aa yh­teis­työs­sä so­si­aa­li­vi­ra­no­mais­ten kans­sa.

Ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio Mar­kus Kiis­ki­nen Ou­lun po­lii­si­lai­tok­sel­ta ei tar­ken­ta­nut STT:lle, mi­hin ar­vio teon mah­dol­li­ses­ta ra­sis­ti­ses­ta mo­tii­vis­ta tar­kal­leen pe­rus­tuu.

– Sil­loin, kun hen­ki­lö on otet­tu kiin­ni, hän on il­mais­sut eri ta­voin po­lii­sil­le, et­tä täs­tä on ky­sy­mys. Täl­lai­sia viit­tei­tä oli heti ta­pah­tu­man jäl­keen, mut­ta kuu­lus­te­lu­ja ol­laan vas­ta käyn­nis­te­le­mäs­sä, ker­too Kiis­ki­nen kes­ki­viik­ko­aa­mu­na.

Po­lii­si sel­vit­tää ta­pah­tu­mia ja nii­den taus­to­ja tar­kem­min. Po­lii­sin mu­kaan esiin on tul­lut viit­tei­tä, et­tä teko oli­si ko­pi­oi­tu edel­li­sen vii­kon kaup­pa­kes­kus­puu­ko­tuk­ses­ta. Kiis­ki­nen täs­men­tää, et­tä te­ko­paik­ka oli li­ki­pi­tä­en sama koh­ta Ke­sä­ku­jal­la kaup­pa­kes­kuk­sen käy­tä­väl­lä.

Po­lii­sil­la ei Kiis­ki­sen mu­kaan ole tie­toa, tun­te­vat­ko Val­ke­an puu­ko­tuk­sis­ta epäil­lyt toi­si­aan. Hän li­sää myös, et­tä tiis­tai-il­lan puu­ko­tuk­ses­ta epäil­lyl­lä ei ole mai­nit­ta­vaa ai­em­paa ri­kos­taus­taa.

Uh­ri ei ole po­lii­sin tie­to­jen mu­kaan hen­gen­vaa­ras­sa, vaik­ka sai­kin te­rä­a­seen lyön­neis­tä vam­mo­ja ylä­var­ta­loon. Kiis­ki­sen mu­kaan uh­ria on pys­tyt­ty alus­ta­vas­ti pu­hut­ta­maan ja tar­kem­pi kuu­le­mi­nen teh­dään niin pian kuin mah­dol­lis­ta.

Rasistinen motiivi selvityksessä toisen puukotuksen osalta

Vii­me vii­kon tors­tai­na ta­pah­tu­neen teon osal­ta ää­ri­oi­keis­to­taus­tais­ta 33-vuo­ti­as­ta mies­tä epäil­lään kah­des­ta mur­han yri­tyk­ses­tä. Ou­lun kä­rä­jä­oi­keus van­git­si hä­net maa­nan­tai­na.

Puu­ko­tus ta­pah­tui tors­tai­na il­lal­la puo­li seit­se­män jäl­keen kaup­pa­kes­kus Val­ke­as­sa. Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin mu­kaan mies hyök­kä­si täy­sin yl­lät­tä­en 12-vuo­ti­aan po­jan kimp­puun ja puu­kot­ti tätä usei­ta ker­to­ja ta­kaa­päin.

Puu­ko­nis­kut osui­vat uh­ria ylä­se­län alu­eel­le. Lap­si louk­kaan­tui po­lii­sin mu­kaan puu­ko­tuk­ses­sa va­ka­vas­ti. Maa­nan­tai­na po­lii­si kui­ten­kin ker­toi, et­tä uh­ri oli pääs­syt ko­tiin sai­raa­las­ta.

Mies yrit­ti po­lii­sin mu­kaan läh­teä myös puu­ko­tuk­sen uh­rin seu­ras­sa ol­leen 14-vuo­ti­aan po­jan pe­rään, mut­ta var­ti­ja sai py­säy­tet­tyä mie­hen.

Vii­me­viik­koi­sen puu­ko­tuk­sen uh­ri sekä pa­koon pääs­syt poi­ka ovat Suo­men kan­sa­lai­sia, mut­ta ul­ko­maa­lais­taus­tai­sia. Po­lii­si sel­vit­tää, oli­ko epäil­lyil­lä ri­kok­sil­la ra­sis­ti­nen mo­tii­vi.

Epäil­ty on kuu­lus­te­luis­sa myön­tä­nyt teon, ker­toi STT:lle maa­nan­tai­na hä­nen avus­ta­jak­seen mää­rät­ty asi­a­na­ja­ja Heik­ki As­peg­ren.

– Hän on kuu­lus­te­luis­sa myön­tä­nyt me­net­te­lyn, mut­ta on kiis­tä­nyt, et­tä hä­nel­lä oli­si ol­lut tap­pa­mis­tar­koi­tus­ta. Myös sen hän on ha­lun­nut täs­men­tää, et­tä täs­sä ei ole kyse mis­tään ul­ko­maa­lais­vas­tai­ses­ta toi­min­nas­ta, As­peg­ren sa­noi.

14-vuo­ti­aa­seen koh­dis­tu­nee­seen epäil­tyyn te­koon epäil­ty ei ol­lut As­peg­re­nin mu­kaan ot­ta­nut ai­na­kaan vie­lä tuol­loin kan­taa.

Ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio Kiis­ki­nen ker­toi kes­ki­viik­ko­na, et­tä po­lii­si sel­vit­tää edel­leen vii­me­viik­koi­sen puu­ko­tuk­sen mo­tii­via. Hän ei kom­men­toi­nut vii­me­viik­koi­sen puu­ko­tuk­sen esi­tut­kin­nan ti­laa tar­kem­min.

"Erittäinkin huolestuttavaa"

Ou­lun kes­kus­tas­sa on ta­pah­tu­nut vii­kon si­säl­lä kak­si puu­ko­tus­ta, jois­sa uh­rit ovat ul­ko­maa­lais­taus­tai­sia ja joi­den mah­dol­li­nen ra­sis­ti­nen mo­tii­vi on sel­vi­tyk­ses­sä. Kiis­ki­nen pi­tää ta­pauk­sia huo­les­tut­ta­vi­na.

– Tämä on erit­täin­kin huo­les­tut­ta­vaa, nyt kun täs­sä on täl­lais­ta ko­pi­oin­tiu­lot­tu­vuut­ta ko­vas­ti­kin mu­ka­na. Mut­ta myös sit­ten se, et­tä jos täs­sä al­ka­vat vah­vis­tua nämä ra­sis­ti­set mo­tii­vit täl­le tai tuol­le toi­sel­le (te­ol­le). En­sim­mäi­ses­sä (puu­ko­tuk­ses­sa) se on, ku­ten sa­noin, vie­lä epä­sel­vää. Täs­sä taas on alus­ta­via viit­tei­tä sii­tä. Jos täl­lais­ta nyt oli­si, niin kyl­lä sil­loin oli­si huo­les­tut­ta­vaa.