Ant­ti Haa­vis­to / STT

Yh­dek­sän kym­me­nes­tä am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen opet­ta­jas­ta ko­kee työn­sä kuor­mit­ta­vuu­den li­sään­ty­neen, sel­vi­ää Ope­tu­sa­lan am­mat­ti­jär­jes­tö OAJ:n teet­tä­mäs­tä jä­sen­ky­se­lys­tä. Li­säk­si opis­ke­li­joi­den tuen tar­peen kat­so­taan li­sään­ty­neen vii­mei­sen kah­den vuo­den ai­ka­na.

Lä­hes 80 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ar­vi­oi, et­tä opis­ke­li­joi­den hei­ken­ty­neet opis­ke­lu­val­miu­det ovat syy­nä työn kuor­mit­ta­vuu­den li­sään­ty­mi­seen.

Yli 60 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opet­ta­jis­ta ker­too ku­rin- ja jär­jes­tyk­sen­pi­don vaa­ti­van en­tis­tä enem­män ai­kaa. Puo­let vas­taa­jis­ta ar­vi­oi myös lä­hi­o­pe­tuk­sen mää­rän vä­hen­ty­neen vii­mei­sen kol­men vuo­den ai­ka­na.

– Opet­ta­mi­seen on käy­tet­tä­vis­sä ai­em­paa vä­hem­män ai­kaa ja hal­lin­nol­li­seen työ­hön ja työ­rau­han yl­lä­pi­tä­mi­seen ku­lu­van ajan mää­rä on li­sään­ty­nyt. Täl­lä on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus kou­lu­tuk­sen laa­tuun, opis­ke­li­joi­den saa­maan tu­keen ja opet­ta­jien työs­sä jak­sa­mi­seen, sa­noo OAJ:n pu­heen­joh­ta­ja Ka­ta­ri­na Mur­to tie­dot­tees­sa.

Mur­ron mu­kaan pe­rus­kou­luis­sa vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa al­ka­nut op­pi­mis­tu­los­ten las­ku al­kaa nyt nä­kyä sel­väs­ti am­ma­til­li­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa ja lu­ki­ois­sa. Mur­to sa­noo, et­tä op­pi­mis­tu­los­ten ja kou­lu­tus­ta­son nos­toon tar­vi­taan pit­kän ai­ka­vä­lin ra­hoi­tus­suun­ni­tel­maa kou­lu­tus­leik­kauk­sien si­jaan. OAJ:n mu­kaan myös kun­tien val­ti­o­no­suuk­sien leik­kaus osui­si vä­lil­li­ses­ti am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen.

– Jo täl­lä het­kel­lä nä­kyy, et­tei­vät re­surs­sit vas­taa ope­tuk­sen ja oh­jauk­sen tar­pei­ta. Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus on ol­lut leik­kaus­ten koh­tee­na jo ai­em­min. Yli­mää­räis­tä lei­kat­ta­vaa ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ole, Mur­to lin­jaa.

OAJ to­teut­ti ky­se­lyn jou­lu–tam­mi­kuus­sa am­ma­til­li­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa työs­ken­te­le­vil­le jä­se­nil­leen. Ky­se­lyyn vas­ta­si run­saat 1 200 jä­sen­tä.