STT

Mer­kit­tä­vä osa säh­kö­pot­ku­lau­to­ja Suo­mes­sa käyt­tä­neis­tä myön­tää aja­neen­sa päih­ty­nee­nä, il­me­nee tuo­rees­ta ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­ta. Run­sas vii­de­so­sa säh­kö­pot­ku­lau­taa jos­kus käyt­tä­neis­tä ker­toi, et­tä on jos­sa­kin ti­lan­tees­sa aja­nut sitä päih­ty­nee­nä.

Ky­se­lyn teet­tä­neen va­kuu­tu­syh­tiö Lä­hi­Ta­pi­o­lan joh­ta­ja Ta­pa­ni Ala­vii­ri ko­ros­taa, et­tä säh­kö­lau­to­jen käy­töl­le tar­vi­taan pro­mil­le­ra­ja.

– Pro­mil­le­ra­jan puut­tu­mi­nen on sekä kan­sa­lais­ten oi­keus­ta­jun et­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den ja -kult­tuu­rin kan­nal­ta kes­tä­mä­tön­tä, Lä­hi­Ta­pi­o­las­sa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta ja au­to­pal­ve­luis­ta vas­taa­va Ala­vii­ri sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa hu­ma­las­sa aja­mi­nen säh­kö­lau­dal­la on li­säk­si ylei­sem­pää kuin vas­taa­jat suo­raan myön­si­vät: vain run­sas kym­me­ne­so­sa vas­tan­neis­ta ker­toi, et­tei ole kos­kaan aja­nut säh­kö­pot­ku­lau­dal­la päih­ty­nee­nä.

Ky­se­lys­sä niin ikään il­me­ni, et­tä nel­jä vii­de­so­saa suo­ma­lai­sis­ta pi­tää säh­kö­pot­ku­lau­to­ja mel­ko tai hy­vin vaa­ral­li­si­na. Va­jaa vii­den­nes ky­se­lyn vas­taa­jis­ta ker­toi jou­tu­neen­sa lä­hel­tä piti -ti­lan­tee­seen säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­jan kans­sa esi­mer­kik­si ja­lan­kul­ki­ja­na.

Säh­kö­pot­ku­lau­ta­on­net­to­muu­det ovat pai­koin ruuh­kaut­ta­neet Suo­mes­sa­kin päi­vys­tyk­siä, ja use­at kau­pun­git ovat ra­joit­ta­neet säh­kö­pot­ku­lau­to­jen käyt­töä. Tyy­pil­li­ses­sä tur­mas­sa kus­ki kaa­tuu lau­dal­la. Sai­raa­loi­den tie­to­jen mu­kaan pään ja kas­vo­jen alu­een vam­mat ovat on­net­to­muuk­sis­sa ylei­siä, ja jou­kos­sa on myös va­ka­via ta­pauk­sia.

– Vaik­ka ky­pä­rä ei ole pa­kol­li­nen, jo­kai­nen voi koh­dal­laan miet­tiä, kuin­ka tar­peel­li­nen se on. Ky­pä­rän käyt­tö voi pe­las­taa lop­pu­e­lä­män mit­tai­sel­ta vam­mal­ta, Ala­vii­ri to­te­aa.

Lä­hi­Ta­pi­o­lan ky­se­lyyn vas­ta­si run­sas tu­hat ih­mis­tä 12.–19. tam­mi­kuu­ta vä­li­se­nä ai­ka­na Ve­ri­a­nin käyt­tä­mäs­sä Kan­tar Fo­rum -in­ter­net­pa­nee­lis­sa. Tu­los­ten vir­he­mar­gi­naa­li on noin kol­me pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa. Vas­tan­neet edus­ta­vat Suo­men 18 vuot­ta täyt­tä­nyt­tä vä­es­töä pois lu­kien ah­ve­nan­maa­lai­set.