Simu Pe­rä­lä / STT

Met­sä Group ajaa Jout­se­non sel­lu- ja ke­mi­hier­re­teh­tai­den tuo­tan­non alas lop­pu­vii­kos­ta, yh­tiö tie­dot­ti kes­ki­viik­ko­na.

Sel­lu­teh­taan tuo­tan­to aje­taan alas osas­toit­tain per­jan­tais­ta al­ka­en. Ke­mi­hier­re­teh­das py­säh­tyy ar­vi­ol­ta sun­nun­tai­na.

Ke­mi­hier­re­teh­taan teh­taan­joh­ta­ja Mika Pur­ho­nen sa­noo STT:lle, et­tä teh­taal­la työs­ken­te­lee kuu­ti­sen­kym­men­tä työn­te­ki­jää. Pur­ho­sen mu­kaan teh­taal­la teh­dään huol­to­töi­tä, kun tuo­tan­to on ajet­tu­na alas.

– Pal­kan­mak­su jat­kuu tois­tai­sek­si nor­maa­lis­ti, hän sa­noo.

Teh­tai­den tuo­tan­to aje­taan yh­ti­ön mu­kaan alas Suo­mes­sa käyn­nis­sä ole­vien lak­ko­jen ja niis­tä ai­heu­tu­van puu­raa­ka-ai­neen rau­ta­tie­kul­je­tus­ten kes­key­ty­mi­sen vuok­si. Py­säy­tyk­sil­lä on yh­ti­ön mu­kaan huo­mat­ta­vat ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set sekä mer­kit­tä­vä vai­ku­tus yh­ti­ön asi­a­kas­toi­mi­tuk­siin.

Myös mo­nil­la muil­la met­säyh­ti­öi­den teh­tail­la on ker­rot­tu tuo­tan­non ala­sa­jos­ta täl­lä vii­kol­la. Esi­mer­kik­si UPM on ker­to­nut aja­van­sa toi­min­to­ja alas useil­la teh­tail­laan. Stora En­so on ker­to­nut aja­van­sa alas Var­kau­den pak­kaus­kar­ton­ki- ja sel­lu­teh­taan kes­ki­vii­kos­ta al­ka­en.

Juokseeko palkka vai ei?

Ky­sy­mys pal­kan­mak­sun kat­kai­se­mi­ses­ta nou­si jul­ki­seen kes­kus­te­luun UPM:n te­ke­män lin­jauk­sen myö­tä. Kou­vo­lan Sa­no­mat ker­toi maa­nan­tai­na, et­tä UPM:n Ky­min pa­pe­ri­teh­taan ala­sa­jo mer­kit­see työn­te­on ja sa­mal­la pal­kan­mak­sun kes­key­ty­mis­tä heti.

Pa­pe­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Pet­ri Van­ha­la ker­toi HS:lle, et­tä pal­kan­mak­sun kes­key­tys kos­kee mui­ta­kin UPM:n teh­tai­ta, joil­la tuo­tan­to jou­du­taan aja­maan alas po­liit­tis­ten lak­ko­jen si­vu­vai­ku­tus­ten ta­kia.

Elin­kei­no­e­lä­män työ­nan­ta­ja­jär­jes­töt kat­so­vat, et­tä pal­kan­mak­su yri­tyk­sis­sä voi­daan kat­kais­ta heti, kun työn­te­ko es­tyy po­liit­ti­sen la­kon vuok­si.

– Tul­kin­tam­me on, et­tä mi­kä­li po­liit­ti­sen la­kon vuok­si ih­mi­siä jää vail­le työ­tä, työ­nan­ta­ja voi lo­pet­taa pal­kan­mak­sun vä­lit­tö­mäs­ti, kun työn­te­on to­si­a­si­al­li­nen es­ty­mi­nen al­kaa eli päi­väs­tä yk­si al­ka­en, sa­noi Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja Min­na Hel­le STT:lle.

Te­ol­li­suus­lii­ton mu­kaan työ­nan­ta­ja­jär­jes­tö­jen oh­jeis­tus pal­kan­mak­sun vä­lit­tö­mäs­tä kes­keyt­tä­mi­ses­tä on työn­te­ki­jöi­tä vas­taan suun­nat­tu työ­tais­te­lu­toi­mi.