STT–AFP

Yh­dys­val­lois­sa tek­no­lo­gi­a­jät­ti Ap­p­le suun­nit­te­lee niin sa­not­tua "ko­ti­ro­bot­tia", joka voi­si mah­dol­li­ses­ti aut­taa esi­mer­kik­si ko­ti­töis­sä. Asi­as­ta uu­ti­soi Bloom­berg-uu­tis­si­vus­to ve­do­ten läh­tei­siin, jot­ka ovat pe­ril­lä aluil­laan ole­vas­ta pro­jek­tis­ta.

Ap­p­le ei ole uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan kom­men­toi­nut asi­aa. Tie­dos­sa ei ole, on­ko kyse tuot­tees­ta, jon­ka Ap­p­le jul­kai­si­si mark­ki­noil­le.

Me­di­a­tie­to­jen mu­kaan Ap­p­le on hy­län­nyt suun­ni­tel­mat ke­hit­tää omaa säh­kö­au­to­aan. Yh­tiö ei to­sin ole vi­ral­li­ses­ti kom­men­toi­nut me­di­aan vuo­det­tu­ja tie­to­ja suun­nit­te­lun ka­riu­tu­mi­ses­ta.

Bloom­ber­gin mu­kaan ro­bot­tip­ro­jek­ti oli­si osa muun mu­as­sa Ap­p­len te­ko­ä­lyyn kes­kit­ty­vää suun­nit­te­lua. Leh­del­le pu­hu­nei­den läh­tei­den mu­kaan ro­bot­ti voi­si seu­ra­ta ih­mis­tä tä­män ko­dis­sa ja aut­taa. Leh­den mu­kaan Ap­p­le on siir­tä­nyt työn­te­ki­jöi­tä au­top­ro­jek­tis­ta te­ko­ä­lyp­ro­jek­tei­hin.

Suu­ret tek­no­lo­gi­ayh­ti­öt, ku­ten Goog­le, Mic­ro­soft, Meta ja Ama­zon ovat ker­to­neet ke­hit­tä­vän­sä te­ko­ä­lyyn pe­rus­tu­via pro­ses­se­ja ja tuot­tei­ta kiih­ty­väl­lä tah­dil­la.

Ap­p­le on et­si­nyt uu­sia an­sain­ta­kei­no­ja iP­ho­ne-lait­tei­den sekä yh­ti­ön tuot­ta­mien di­gi­taa­lis­ten si­säl­tö­jen ja pal­ve­lui­den li­säk­si.

Ana­lyy­ti­koi­den ker­ro­taan odot­ta­van pal­jon Ap­p­len uu­ti­sia juu­ri te­ko­ä­lyn sa­ral­ta vuo­sit­tai­ses­sa WWDC-kon­fe­rens­sis­sa Ka­li­for­ni­as­sa ke­sä­kuus­sa.