Uu­tis­Rau­ma

Rau­mal­la otet­tiin käyt­töön uu­si muis­te­lu­paik­ka me­res­tä le­po­pai­kan saa­neil­le, me­reen huk­ku­neil­le ja me­reen ka­don­neil­le.

Rau­man seu­ra­kun­ta löy­si so­pi­van pai­kan muis­to­mer­kil­le Rau­mal­ta Maan­pääs­tä.

Taus­tal­la on seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den te­ke­mä aloi­te muis­to­pai­kan pe­rus­ta­mi­ses­ta me­res­tä le­po­pai­kan saa­neil­le, me­reen huk­ku­neil­le ja me­reen ka­don­neil­le.

Muis­te­lu­pai­kal­la Maan­pääs­sä on luon­non­ki­vi, jo­hon on kiin­ni­tet­ty pie­ni kylt­ti. Kyl­tis­sä on teks­ti:

Heil, ko ova me­rel men­ny.

Heil, ko ova me­re­he jään.

Heil, ko ova me­re­he ha­o­datt.

Kyl­tin teks­tin on teh­nyt seu­ra­kun­ta­pas­to­ri, kir­jai­li­ja Ta­pio Koi­vu­ka­ri.