Uu­tis­Rau­ma

OP Ala-Sa­ta­kun­nan, OP Har­ju­seu­dun, OP La­pin, OP Nak­ki­la-Lu­vi­an ja OP Ylä­neen hal­li­tuk­set te­ke­vät sel­vi­tys­tä pank­kien mah­dol­li­ses­ta yh­dis­tä­mi­ses­tä. Ta­voit­tee­na on ra­ken­taa osuus­pank­ki, joka pal­ve­li­si asi­ak­kai­ta ole­mas­sa ole­val­la laa­jal­la kont­to­ri­ver­kos­tol­la ja mo­ni­puo­li­ses­ti di­gi­taa­li­sis­sa ka­na­vis­sa.

Yh­dis­tä­mäl­lä nämä vii­si pank­kia muo­dos­tui­si maa­seu­tu­mai­sel­le toi­mi­a­lu­eel­le luon­te­vas­ti uu­si pank­ki. Suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on, et­tä asi­ak­kai­den käy­tös­sä oli­si laa­ja kont­to­ri­ver­kos­to, jos­sa pal­ve­li­si­vat tu­tut pank­ki­lai­set. Asi­a­kas­pal­ve­luun voi­tai­siin käyt­tää myös enem­män ai­kaa, kun hal­lin­to- ja sään­te­ly­vaa­teet teh­täi­siin vii­den si­jas­ta yh­teen ker­taan. Li­säk­si pan­kin pal­ve­lut mo­ni­puo­lis­tui­si­vat ja hen­ki­lös­tön eri­kois­tu­mi­nen vah­vis­tai­si osaa­mis­ta muun mu­as­sa yri­tys- ja va­ral­li­suu­den­hoi­to­pal­ve­luis­sa, ker­too Osuus­pank­ki tie­dot­tees­saan.

Suun­nit­te­lus­sa mu­ka­na ole­vat pan­kit ovat kool­taan var­sin ta­sa­ver­tai­sia, ja ne ha­lu­a­vat ra­ken­taa ai­dos­ti uu­den pan­kin, jos­sa koko toi­mi­a­lu­een ää­ni kuu­luu ta­sa­ve­roi­ses­ti. Pank­kien hal­li­tuk­set us­ko­vat myös, et­tä yh­dis­ty­mi­sen myö­tä syn­tyi­si vah­va pank­ki, joka oli­si ky­ke­ne­vä vas­taa­maan jat­ku­vaan muu­tok­seen.

Yh­dis­ty­mi­sel­lä ei oli­si vai­ku­tus­ta pank­kien asi­a­kas­suh­tei­siin, vaan ne jat­kui­si­vat ny­kyi­sel­lään. Yh­dis­ty­mi­nen ei vaa­ti­si asi­ak­kail­ta mi­tään toi­men­pi­tei­tä, vaan hei­dän ti­li­nu­me­ron­sa, mak­su­kort­tin­sa ja verk­ko­pal­ve­lun­sa toi­mi­si­vat ku­ten tä­hän­kin as­ti.

Kun­kin pan­kin hal­li­tus päät­tää erik­seen yh­dis­ty­mi­se­si­tyk­ses­tä. Alus­ta­van ai­ka­tau­lun mu­kaan yh­dis­ty­mi­sa­si­a­kir­jat voi­tai­siin al­le­kir­joit­taa myö­hem­min tänä ke­vää­nä ja pää­tös yh­dis­ty­mi­ses­tä teh­täi­siin en­si syk­sy­nä pank­kien yli­mää­räi­sis­sä osuus­kun­nan ko­kouk­sis­sa tai edus­ta­jis­to­jen ko­kouk­sis­sa.

– Yh­dis­tä­mäl­lä voi­mam­me var­mis­tam­me asi­ak­kail­lem­me vah­van pai­kal­li­sen pan­kin ja sen hy­vät pal­ve­lut myös tu­le­vil­le vuo­sil­le, to­te­a­vat OP Ala-Sa­ta­kun­nan hal­li­tuk­sen pj Päi­vi Ha­ka­suo, OP Har­ju­seu­dun hal­li­tuk­sen pj Jan­ne Tii­ri, OP La­pin hal­li­tuk­sen pj Sa­ka­ri Toi­vo­nen, OP Nak­ki­la-Lu­vi­an hal­li­tuk­sen pj Har­ri Mä­en­pää sekä OP Ylä­neen hal­li­tuk­sen pj Mat­ti Koi­vis­to.