STT–AFP

Lä­hes jo­kai­sen maa­il­man maan vä­es­tö al­kaa vä­hen­tyä vuo­si­sa­dan lop­puun men­nes­sä, sel­vi­ää Lan­cet-tie­de­leh­des­sä kes­ki­viik­ko­na jul­kais­tus­ta mit­ta­vas­ta tut­ki­muk­ses­ta.

IH­ME-ins­ti­tuu­tin (Ins­ti­tu­te For He­alth Met­rics and Eva­lu­a­ti­on) te­ke­män tut­ki­muk­sen mu­kaan kor­kea syn­ty­vyys ke­hit­ty­vis­sä mais­sa ja al­hai­nen syn­ty­vyys ke­hit­ty­neis­sä mais­sa ajaa osal­taan mer­kit­tä­vää so­si­aa­lis­ta mur­ros­ta.

He­del­mäl­li­syys­lu­ku on jo puo­les­sa maa­il­man mais­ta lii­an al­hai­nen, jot­ta nii­den ny­kyi­nen vä­es­tö­mää­rä py­syi­si yl­lä. Vuo­si­sa­dan lop­puun tul­ta­es­sa ti­lan­ne on tut­ki­muk­sen en­nus­teen mu­kaan täl­lai­nen 97 pro­sen­tis­sa maa­il­man mais­ta ja ter­ri­to­ri­ois­ta.

Ai­no­as­taan Sa­mo­al­la, So­ma­li­as­sa, Ton­gal­la, Ni­ge­ris­sä, Tsha­dis­sa ja Tadz­hi­kis­ta­nis­sa he­del­mäl­li­syys­lu­vun en­na­koi­daan ole­van vuon­na 2100 sel­lai­sel­la ta­sol­la, et­tä vä­es­tö­mää­rä kas­vaa. Vä­es­tön uu­siu­tu­mis­ta­so on las­ken­nal­li­ses­ti 2,1 las­ta nais­ta koh­den.

Ku­lu­van vuo­si­sa­dan ai­ka­na syn­ty­vyys­lu­vut jat­ka­vat nou­su­aan ke­hit­ty­vis­sä val­ti­ois­sa, eri­tyi­ses­ti Sa­ha­ran ete­lä­puo­li­ses­sa Af­ri­kas­sa, vaik­ka ne ro­mah­ta­vat vau­raam­mis­sa, ikään­ty­vis­sä mais­sa.

Yk­si tut­ki­muk­sen kir­joit­ta­jis­ta, IH­ME-ins­ti­tuu­tin Stein Emil Vol­l­set sa­noo, et­tä täl­lä vuo­si­sa­dal­la on odo­tet­ta­vis­sa suu­ri so­si­aa­li­nen muu­tos.

– Seu­rauk­set ovat val­ta­vat, IH­ME-ins­ti­tuu­tin tut­ki­ja Na­ta­lia Bhat­tac­har­jee puo­les­taan täh­den­si.

Bhat­tac­har­jeen mu­kaan ke­hi­tyst­ren­dit vä­es­tö­mää­ris­sä muok­kaa­vat mer­kit­tä­väs­ti maa­il­man­ta­lout­ta ja glo­baa­lia voi­ma­ta­sa­pai­noa sekä edel­lyt­tä­vät yh­teis­kun­nil­ta ky­kyä muu­tok­siin.

– Kun lä­hes jo­kai­sen maan vä­es­tö pie­ne­nee, avoi­meen maa­han­muut­toon tur­vau­tu­mi­nen tu­lee vält­tä­mät­tö­mäk­si ta­lous­kas­vun yl­lä­pi­tä­mi­sek­si, hän tar­ken­si.

Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön WHO:n asi­an­tun­ti­jat ke­hot­ti­vat sen si­jaan va­ro­vai­suu­teen en­nus­tei­den kans­sa. He huo­maut­ti­vat useis­ta en­nus­te­mal­lei­hin liit­ty­vis­tä ra­joit­teis­ta, eri­tyi­ses­ti mo­nis­ta ke­hit­ty­vis­tä mais­ta saa­ta­van tie­don puut­teel­li­suu­des­ta.

WHO:n asi­an­tun­ti­jat kir­joit­ti­vat Lan­ce­tis­sa, et­tä lu­vuis­ta tie­dot­ta­mi­sen ei pi­täi­si ol­la sen­saa­ti­o­ha­kuis­ta. Sen si­jaan esil­le pi­täi­si tuo­da yk­si­tyis­koh­tia sekä pyr­kiä ta­sa­pai­noon synk­kyy­den ja op­ti­mis­min vä­lil­lä.

Asi­an­tun­ti­jat huo­maut­ti­vat, et­tä pie­nem­mil­lä vä­es­tö­mää­ril­lä voi ol­la etu­ja, muun mu­as­sa ym­pä­ris­tön ja elin­tar­vi­ke­tur­van kan­nal­ta. Hai­tat puo­les­taan liit­ty­vät esi­mer­kik­si työ­voi­man saa­ta­vuu­teen sekä so­si­aa­li­tur­vaan, ja toi­saal­ta jat­kos­sa voi ol­la myös vai­ke­am­pi to­teut­taa na­ti­o­na­lis­tis­ta ge­o­po­li­tiik­kaa.

Myös Es­pan­jan kan­sal­li­sen tut­ki­mus­neu­vos­ton tut­ki­ja Te­re­sa Cast­ro Mar­tin ko­ros­ti, et­tä IH­ME-ins­ti­tuu­tin tut­ki­muk­sen lu­ke­mat ovat vain en­nus­tei­ta. Hän ei it­se osal­lis­tu­nut tut­ki­muk­sen te­ke­mi­seen.

Hän huo­maut­ti, et­tä tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan maa­il­man­laa­jui­nen syn­ty­vyys las­kee al­le uu­siu­tu­mis­ta­son noin vuo­den 2030 tie­noil­la, kun taas YK en­nus­taa tä­män ta­pah­tu­van noin vuon­na 2050.

Kan­sain­vä­li­seen tut­ki­muk­seen osal­lis­tui sa­to­ja tut­ki­joi­ta. Tut­ki­mus oli päi­vi­tys IH­ME-ins­ti­tuu­tin Glo­bal Bur­den of Di­se­a­se -tut­ki­muk­seen. Pää­o­sin Bill ja Me­lin­da Ga­te­sin sää­ti­ön ra­hoi­tuk­sel­la Was­hing­to­nin yli­o­pis­toon pe­rus­te­tus­ta ins­ti­tuu­tis­ta on tul­lut kes­kei­nen ter­veys­ti­las­to­jen laa­ti­ja.