Ans­si Ru­la­mo / STT

Ta­val­lis­ta kyl­mem­pi ke­vät on mer­kin­nyt sitä, et­tä maan­vil­je­li­jät ovat pääs­seet ke­vät­töi­hin noin vii­kon ta­va­no­mai­ses­ta jäl­jes­sä, ker­too Pro­Ag­ria. Nyt läm­men­nyt sää kui­ten­kin vauh­dit­taa ke­vät­töi­tä, ja niis­sä ol­laan Ete­lä-Suo­mes­sa jo pit­käl­lä.

Pro­Ag­ri­an kas­vu­ti­lan­ne­kat­sauk­sen mu­kaan pel­to­jen kui­vu­mis­ta piti odo­tel­la ke­vään vii­le­än sään ta­kia pi­dem­pään kuin edel­lis­vuo­si­na. Li­säk­si syk­syn run­sai­den sa­tei­den ta­kia vii­me syk­syl­tä jäi te­ke­mät­tä pal­jon syys­muok­kauk­sia, jot­ka täy­tyy teh­dä nyt. Muok­kaus­ten te­ke­mi­nen ke­vääl­lä no­peut­taa pel­to­jen kui­vu­mis­ta, mut­ta sa­mal­la ke­vät­kos­teut­ta me­ne­te­tään lii­kaa­kin.

Vil­je­li­jöi­den toi­veis­sa on nyt, et­tä sää jat­kui­si läm­pi­mä­nä, mut­ta myös sa­tei­ta oli­si hyvä saa­da. Jos al­ku­kas­vu­kau­si jat­kuu kui­va­na, sato-odo­tuk­set ale­ne­vat ja vil­je­li­jöil­le on tie­dos­sa ta­lou­del­li­sia me­ne­tyk­siä.

– Kyl­lä pel­lot jo vä­hän huu­tai­si­vat vet­tä­kin. Mut­ta jos nyt tämä viik­ko oli­si meil­lä vie­lä pou­taa, et­tä saa­tai­siin kyl­vö­jä eteen­päin, se oli­si sel­ke­äs­ti toi­veis­sa, ker­too Pro­Ag­ria Ete­lä-Poh­jan­maan kas­vin­tuo­tan­non toi­mi­a­la­pääl­lik­kö Juha-Mat­ti Top­pa­ri STT:lle.

– Hel­le ei ole hyvä, mut­ta sel­lai­nen 20 as­tet­ta oli­si kiva, se edis­täi­si tätä kas­vu­kaut­ta pal­jon.

Tal­vi oli run­sas­lu­mi­nen, ja kyl­miä säi­tä riit­ti vie­lä huh­ti­kuun lo­pul­la­kin. Vaik­ka sa­dois­ta on täs­sä vai­hees­sa vai­kea sa­noa mi­tään, ei kyl­myys kui­ten­kaan tu­hon­nut nor­maa­lien sa­to­jen edel­ly­tyk­siä.

Kyl­mäs­tä tal­ves­ta huo­li­mat­ta syys­vil­jat ovat me­nes­ty­neet koh­ta­lai­ses­ti. Syys­veh­näl­lä ja ru­kiil­la on ta­vat­tu pai­koin pa­ho­ja tal­vi­tu­ho­ja, mut­ta ko­ko­nai­suu­des­saan tal­vi­tu­hot oli­vat var­sin nor­maa­lil­la ta­sol­la, Top­pa­ri ker­too.

Syys­ryp­si ja -rap­si sel­viy­tyi­vät tal­ves­ta pa­rem­min kuin vuo­siin, mut­ta nii­den kas­vus­tot ovat pai­koin har­vo­ja, ja osal­la alu­eis­ta ne ei­vät sel­vin­neet ke­vään kyl­myy­des­tä. Myös tu­ho­hyön­tei­set ai­heut­ta­vat par­hail­laan va­hin­koa kas­vus­toil­le.

Ke­vät­kyl­vöis­tä on teh­ty koko Suo­mes­sa noin nel­jän­nes, ja alu­eel­li­sia ero­ja on pal­jon. Kyl­vöis­sä on pääs­ty hy­vään vauh­tiin eten­kin ete­lä­ran­ni­kol­la, Ete­lä-Sa­vos­sa ja Ete­lä-Poh­jan­maal­la, kun taas poh­joi­sem­pa­na vie­lä odo­tel­laan.

Pro­Ag­ri­an mu­kaan eni­ten on kyl­vet­ty ke­vät­veh­nää, kau­raa, her­net­tä, här­kä­pa­pua ja ke­vät­rap­sia. Myös so­ke­ri­juu­rik­kaan kyl­vöt ovat al­ka­neet.

Joi­den­kin pit­kän kas­vu­a­jan vaa­ti­vien myö­häis­ten la­jik­kei­den koh­dal­la on mah­dol­lis­ta, et­tä ne täy­tyy vaih­taa ai­kai­sem­man kas­vu­a­jan kas­vei­hin. Jos myö­häi­siä la­jik­kei­ta ei saa­da kyl­vet­tyä lop­puun pian mai­den kui­vut­tua kyl­vö­kun­toon, ne ei­vät eh­di kyp­syä val­miik­si syk­syn sa­don­kor­juu­ta var­ten.

Pe­ru­nan is­tu­tuk­set ovat vie­lä al­ku­vai­hees­sa, ei­kä isoil­la pe­ru­nan­tuo­tan­to­a­lu­eil­la, ku­ten Kes­ki- ja Ete­lä-Poh­jan­maal­la ole vie­lä pääs­ty is­tu­tuk­siin. To­den te­ol­la is­tu­tuk­set al­ka­vat en­si vii­kos­ta läh­tien.

Ke­vään kyl­myy­den ta­kia var­hais­pe­ru­nan kas­vu on ol­lut hi­das­ta. Nyt saa­dun läm­mön myö­tä kas­vu kui­ten­kin vauh­dit­tuu. Top­pa­rin mu­kaan näyt­tää sil­tä, et­tä mo­nen suo­ma­lai­sen suur­ta herk­kua ole­van var­hais­pe­ru­nan sa­toa saa­daan nor­maa­lis­ti ke­sä­kuus­sa.

Puu­tar­ha­tuo­tan­nos­sa kas­vu­kau­si on ki­ri­nyt kyl­män al­ku­ke­vään jäl­keen. Eten­kin Ete­lä- ja Län­si-Suo­mes­sa ol­laan jo mel­ko nor­maa­lis­sa ai­ka­tau­lus­sa, ja man­si­kan sa­to­kau­si on al­ka­nut kas­vi­huo­neis­sa ja kas­vu­tun­ne­leis­sa. Myös Itä-Suo­mes­sa on jo saa­tu en­sim­mäi­siä kas­vi­huo­ne­man­si­koi­ta.

Vii­me päi­vien läm­mön myö­tä myös avo­maan man­sik­ka­kas­vus­tot ovat läh­te­neet hy­vin kas­vuun Ete­lä-, Län­si- ja Kes­ki-Suo­mes­sa.

Va­del­man sa­to­kau­si tun­ne­leis­sa on al­ka­mas­sa kuun vaih­tees­sa. Myös avo­maal­la ke­hi­tys on nyt no­pe­aa sekä va­del­mal­la et­tä he­ru­koil­la.

Vi­han­nes­ten is­tu­tuk­set ja kyl­vöt pää­si­vät al­ka­maan sel­väs­ti nor­maa­li­ai­ka­tau­lus­ta myö­häs­sä, mut­ta nyt tai­met ovat sään läm­me­tes­sä pää­se­mäs­sä hy­vään kas­vuun.