STT

Kor­ke­a­kou­lu­jen ke­vään toi­nen yh­teis­ha­ku al­kaa tä­nään. Tar­jol­la on yli 51 500 aloi­tus­paik­kaa yli­o­pis­tois­sa ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­sa, ker­too Ope­tus­hal­li­tus.

Kaik­kiin kou­lu­tuk­siin ha­e­taan net­ti­o­soit­tees­sa opin­to­pol­ku.fi. Aloi­tus­pai­kois­ta yli 42 000 on suun­nat­tu yli­op­pi­las­tut­kin­non, am­ma­til­li­sen tut­kin­non tai vas­taa­van ul­ko­mai­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le.

Li­säk­si yh­teis­haus­sa on mu­ka­na kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le tar­koi­tet­tu­ja yli­o­pis­to­jen mais­te­ri­kou­lu­tuk­sia sekä ylem­pään am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toon joh­ta­via kou­lu­tuk­sia.

Kai­kis­ta aloi­tus­pai­kois­ta hie­man run­sas puo­let on am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­sa ja liki puo­let yli­o­pis­tois­sa.

Ke­vään toi­ses­sa yh­teis­haus­sa voi ha­kea enin­tään kuu­teen ha­ku­koh­tee­seen. Yh­teis­ha­ku päät­tyy 27. maa­lis­kuu­ta, ja sen tu­lok­set var­mis­tu­vat vii­meis­tään 4. hei­nä­kuu­ta.