Lii­sa Ku­ja­la / STT

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Tuo­mas Ket­tu­nen aset­tuu eh­dol­le kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si en­si ke­sän Jy­väs­ky­län puo­lu­e­ko­kouk­seen. Ket­tu­nen ker­toi asi­as­ta tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa aa­mul­la. Hän on en­sim­mäi­nen ki­saan il­moit­tau­tu­nut eh­do­kas.

Ket­tu­nen on toi­sen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Ou­lun vaa­li­pii­ris­tä. Hän sai vaa­li­pii­rin kes­kus­ta­lai­sis­ta eni­ten ää­niä vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa.

Ket­tu­nen ar­vi­oi, et­tä Suo­men kah­ti­a­ja­kau­tu­mi­nen jyrk­ke­nee ja suo­ma­lai­set al­ka­vat vä­syä re­pi­vään vas­tak­kai­na­set­te­luun. Eri­tyi­ses­ti hän on huo­lis­saan va­sem­mis­to-oi­keis­to ja­ot­te­lun re­pi­vyy­des­tä, joka nä­kyy var­sin­kin so­si­aa­li­sen me­di­an puo­lel­la.

– Suo­mi tar­vit­see vah­vaa kes­kus­taa, joka nou­see rii­te­lyn ylä­puo­lel­le. Toi­mii ja­kau­tu­van kan­san yh­den­ty­mi­sen puo­les­ta. Pa­laut­taa Suo­meen so­pi­mi­sen kult­tuu­rin ja lo­pet­taa ala­ti kär­jis­ty­vän rii­te­lyn, Ket­tu­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

– Kes­kel­lä ole­mi­nen ei ole help­poa, se on näh­ty vii­me vuo­si­na. Mut­ta sii­hen pi­tää pyr­kiä, kun ää­ri­lai­dat rys­ky­vät ja re­pi­vät tätä maa­ta kap­pa­leik­si. Mal­til­li­sel­la kes­ki­lin­jan po­li­tii­kal­la tämä maa on men­nyt ai­na eteen­päin.

Ket­tu­nen kat­soo, et­tei kes­kus­tan pidä ol­la ää­nes­ty­sau­to­maat­ti vaan kes­kus­te­le­va ja kuun­te­le­va kan­sa­lais­ten vai­kut­ta­mis­väy­lä.

– Ihan jo­kai­nen suo­ma­lai­nen on mi­nul­le yh­tä tär­keä ja jo­kai­sen suo­ma­lai­sen tuki sa­man ar­voi­nen. Mi­nul­le ei ole vä­liä, on­ko ih­mi­nen kes­kus­tan jä­sen vai ei. Tär­kein­tä on, et­tä hän ha­lu­aa lo­pun Suo­men ja­kau­tu­mi­sel­le ja ha­lu­aa mal­til­lis­ta ja ra­ken­ta­vaa po­li­tii­kan suun­taa.

Ket­tu­nen ker­too myös aja­van­sa muu­tos­ta ny­ky­hal­li­tuk­sen "puo­len Suo­men po­li­tiik­kaan". Täl­lä het­kel­lä Suo­mi on hä­nen mu­kaan­sa ja­et­tu voit­ta­jiin ja hä­vi­ä­jiin.

– Itä- ja Poh­jois-Suo­mi on lai­tet­tu hä­vi­ä­jien puo­lel­le. Kes­kus­ta on ai­noa puo­lue, joka yrit­tää saa­da tä­hän muu­tos­ta ja he­rä­tel­lä Or­pon-Pur­ran hal­li­tus­ta po­li­tiik­kan­sa epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta. Kes­kit­tä­mi­sen kyl­mää kyy­tiä olem­me näh­neet ja tu­lem­me sen konk­reet­ti­ses­ti ko­ke­maan seu­raa­vien kuu­kau­sien ja vuo­sien ai­ka­na. Kes­kus­ta tu­lee te­ke­mään kaik­ken­sa tä­män suun­nan torp­paa­mi­sek­si.

Kes­kus­ta va­lit­see uu­den pu­heen­joh­ta­jan puo­lu­e­ko­kouk­ses­saan ke­sä­kuus­sa. Ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Saa­rik­ko on il­moit­ta­nut, et­tei hän ta­voit­te­le enää jat­koa.

Eh­dok­kuut­ta on sen si­jaan ker­to­nut har­kit­se­van­sa jouk­ko puo­lu­een kes­kei­siä ni­miä, ku­ten en­ti­nen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Kaik­ko­nen, hän­tä tuu­ran­nut Mik­ko Sa­vo­la, edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen, edus­kun­ta­ryh­män va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ee­va Kal­li sekä puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta Mar­kus Lohi ja Hilk­ka Kemp­pi.

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Pet­ri Hon­ko­nen taas on il­moit­ta­nut, et­tei aio ta­voi­tel­la pu­heen­joh­ta­jan ei­kä va­ra­pu­heen­joh­ta­jan paik­kaa ke­sän puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa. Sitä vas­toin hän aset­tuu eh­doil­le eu­ro­vaa­leis­sa.