STT

Kela va­roit­taa pal­ve­lu­jen­sa hi­das­tu­mi­ses­ta ja nii­den saa­ta­vuu­den heik­ke­ne­mi­ses­tä sääs­tö­jen vuok­si. Ke­lal­le on ase­tet­tu 45 mil­joo­nan eu­ron toi­min­ta­ku­lui­hin koh­dis­tu­va sääs­tö­vel­voi­te osa­na jul­kis­hal­lin­non sääs­tö­jä.

Ke­lan hal­li­tus vah­vis­ti tiis­tai­na tuot­ta­vuu­soh­jel­man käyn­nis­tä­mi­sen vuo­sil­le 2025–2027.

Tuot­ta­vuu­soh­jel­man si­säl­tä­väs­sä sääs­tö­suun­ni­tel­mas­sa ha­e­taan sääs­tö­jä en­nen kaik­kea hen­ki­lös­tö­ku­luis­ta ja toi­mi­ti­lois­ta. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, et­tä mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­tei­ta vä­hen­ne­tään ja va­ki­nais­ten läh­ties­sä teh­tä­viä yh­dis­te­tään ja lak­kau­te­taan. Ke­las­sa oli vii­me vuo­den lo­pus­sa noin 8 500 toi­mi­hen­ki­löä, jois­ta 700 oli mää­rä­ai­kai­sia.

Sääs­tö­jä ha­e­taan myös toi­mi­ti­lo­ja vä­hen­tä­mäl­lä ja pal­ve­lu­pis­tei­tä kar­si­mal­la.

– Sääs­töt nä­ky­vät vä­hi­tel­len myös asi­ak­kail­le esi­mer­kik­si pal­ve­lui­den no­peu­des­sa ja saa­ta­vuu­des­sa, pää­joh­ta­ja Ou­ti An­ti­la sa­noo Ke­lan tie­dot­tees­sa.

Ke­lan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Vert­ti Kiu­kaan mu­kaan Ke­lan toi­min­taa ja pro­ses­se­ja ke­hi­te­tään su­ju­vam­mik­si. Sääs­tö­jä ta­voi­tel­laan esi­mer­kik­si oh­jaa­mal­la Ke­lan asi­ak­kai­ta pa­pe­rit­to­mien pää­tös­ten pa­riin.

– Pu­hum­me vuo­si­kym­me­niin suu­rim­mis­ta leik­kauk­sis­ta Ke­lan toi­min­ta­ku­lui­hin, Kiu­kas sa­noo tie­dot­tees­sa.

Ke­lan toi­min­ta­ku­lut oli­vat vii­me vuon­na 644 mil­joo­naa eu­roa.