STT

Vir­ka-ase, vir­ka­merk­ki ja avai­met pa­lau­te­taan ai­na, kun po­lii­sin vir­ka­va­paa kes­tää yli kol­me kuu­kaut­ta, sa­noo STT:lle Itä-Suo­men po­lii­sin apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö Sep­po Kor­ho­nen.

– En läh­de sa­no­maan mi­tään yk­sit­täi­seen ta­pauk­seen, mut­ta meil­lä on hal­lin­nos­sa oh­jeis­tus, et­tä vir­ka-ase, vir­ka­merk­ki ja avai­met pa­lau­te­taan ai­na, kun vir­ka-va­paa kes­tää yli kol­me kuu­kaut­ta.

Kor­ho­nen sa­noo, et­tä tämä on pit­kään voi­mas­sa ol­lut nor­maa­li­käy­tän­tö.

– Ei ole mah­dol­lis­ta, et­tä nii­tä ei oli­si pa­lau­tet­tu. Täs­tä ei ole epä­sel­vyyt­tä.

Ylen vii­kon­lop­pu­na ta­voit­ta­ma Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­lik­kö Samp­pa Ho­lo­pai­nen ei osan­nut sa­noa var­muu­del­la, oli­ko kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Vor­na­sen (ps.) vir­ka-ase pa­lau­tet­tu po­lii­si­lai­tok­sel­le. Vor­na­nen on si­vii­li­am­ma­til­taan po­lii­si. Ho­lo­pai­nen ker­toi, et­tä hä­nel­lä ei ole tie­toa Vor­na­sen mah­dol­li­sis­ta si­vii­li­a­seis­ta.

Ei aiempia rikostuomioita

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Vor­na­sel­la ei ole tä­hän men­nes­sä mi­tään tuo­mi­oi­ta ri­kok­sis­ta, ker­ro­taan Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­ses­ta.

Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­ses­ta ker­ro­taan STT:lle säh­kö­pos­tit­se, et­tä Vor­na­seen liit­ty­viä ri­kos- tai si­vii­li­a­si­oi­den rat­kai­su­ja ei ole. Tämä mer­kit­see, et­tä hän ei ole mis­sään oi­keu­den tuo­mi­os­sa myös­kään asi­a­no­mis­ta­ja­na tai muu­toin osa­puo­le­na.

Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­ses­ta ker­rot­tiin kui­ten­kin aa­mul­la, et­tä huh­ti­kuus­sa vi­reil­le tul­leis­ta ri­ko­sa­si­ois­ta ei saa­da tie­to­ja tek­ni­sen vian vuok­si.

Karjalainen: Vornasen vieraana oli Ilomantsin perussuomalaisia

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja Vor­na­nen oli per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä osal­li­se­na Hel­sin­gis­sä ta­pah­tu­nees­sa am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­ses­sa.

Po­lii­sin mu­kaan An­tin­ka­dul­la si­jait­se­vas­sa ra­vin­to­las­sa oli ol­lut työ­paik­ka­seu­rue, jon­ka kans­sa am­pu­mi­ses­ta epäil­lyl­le 54-vuo­ti­aal­le mie­hel­le oli tul­lut rii­taa, mut­ta asia oli so­vit­tu ra­vin­to­las­sa. Noin kel­lo nel­jän ai­kaan aa­mu­yöl­lä mies ja työ­paik­ka­seu­rue oli­vat ta­van­neet ra­vin­to­lan ul­ko­puo­lel­la, jol­loin mies oli ot­ta­nut yl­lät­tä­en esiin lu­val­li­sen pie­ni­ka­lii­be­ri­sen aseen.

Sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sen mu­kaan Vor­na­sen vie­raa­na oli Ilo­mant­sin pe­rus­suo­ma­lai­sia. Vor­na­sen Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­tä tors­tail­ta käy il­mi, et­tä hä­nen vie­raa­naan edus­kun­nas­sa oli Ilo­mant­sin pe­rus­suo­ma­lai­sia vai­kut­ta­jia. Ilo­mant­sin pe­rus­suo­ma­lai­set ry:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ar­to Haa­ra­nen ei ha­lun­nut ot­taa Kar­ja­lai­sel­le kan­taa, osal­lis­tui­ko hän tai ku­kaan muu ilo­mant­si­lai­sis­ta il­lan­viet­toon Bar Ih­kus­sa.

Haa­ra­sen mu­kaan hän ei pys­ty kom­men­toi­maan asi­aa, vaan asi­aa kom­men­toi puo­lu­e­joh­to.

Vornanen sairauslomalla

Po­lii­sin mu­kaan mies oli osoit­ta­nut aseel­la pai­kal­la ol­lei­ta hen­ki­löi­tä ja am­pu­nut maa­han yh­den lau­kauk­sen. Tä­män jäl­keen hen­ki­löt pois­tui­vat pai­kal­ta. Po­lii­si pi­dät­ti mie­hen.

Puo­lu­e­sih­tee­ri Har­ri Vuo­ren­pää ker­toi vies­ti­pal­ve­lu X:ssä lau­an­tai-il­ta­na, et­tä po­lii­si on va­paut­ta­nut Vor­na­sen. Sun­nun­tai-il­ta­na Vuo­ren­pää ker­toi X:ssä, et­tä Vor­na­nen on il­moit­ta­nut pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­mäl­le jää­vän­sä kah­den vii­kon sai­raus­lo­mal­le

STT ei ole ta­voit­ta­nut Vor­nas­ta kom­men­toi­maan asi­aa.

Vor­na­sel­la ei ole tä­hän men­nes­sä mi­tään tuo­mi­oi­ta ri­kok­sis­ta, ker­ro­taan Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­ses­ta. Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­ses­ta ker­ro­taan STT:lle säh­kö­pos­tit­se, et­tä Vor­na­seen liit­ty­viä ri­kos- tai si­vii­li­a­si­oi­den rat­kai­su­ja ei ole.