STT

Sa­teet väis­ty­vät ju­han­nuk­sek­si, ker­too päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi Jari Tuo­vi­nen Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta STT:lle.

Vie­lä tä­nään ja huo­men­na sää­a­lu­eet viis­tä­vät Suo­mea ete­läs­tä ja poh­joi­ses­ta, jos­ta ne liik­ku­vat maan itä­puo­lel­le. Sää kui­ten­kin muut­tuu ju­han­nus­ta koh­den pou­tai­sem­mak­si ja kui­vem­mak­si.

– Ju­han­nus­ta koh­den kui­vem­paan ja kui­vem­paan suun­taan ol­laan me­nos­sa eli sa­teet jää­vät en­tis­tä pie­nem­mik­si.

Per­jan­tain tie­noil­la koko maa muut­tuu pou­tai­sem­mak­si, mut­ta sa­de­kuu­ro­ja voi pai­koin esiin­tyä maan poh­joi­so­sis­sa. Kuu­ro­jen mu­ka­na saat­taa esiin­tyä uk­ko­sia.

Eri­tyi­ses­ti ju­han­nus­lau­an­tai on laa­jal­ti pou­tai­nen. Pou­tai­sin­ta on odo­tet­ta­vis­sa län­si­ran­ni­kol­le ja maan lou­nai­so­siin.

– Voi ol­la, et­tei Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan mail­la tule pi­sa­raa­kaan vet­tä seu­raa­van vii­den vuo­ro­kau­den ai­ka­na.

Läm­pö­ti­lat voi­vat ol­la en­nen ju­han­nus­ta ta­va­no­mais­ta vii­le­äm­mät maan kes­ki- ja poh­joi­so­sis­sa. Muu­al­la maas­sa läm­pö­ti­lat ovat lä­hel­lä ta­va­no­mais­ta.

Ju­han­nus­lau­an­taik­si läm­pö­ti­lat nou­se­vat, ja maan län­si­o­sis­sa päi­vän ylin läm­pö­ti­la oli 22–23 as­tet­ta. Idäs­sä ja poh­joi­ses­sa läm­pö­ti­la ki­pu­aa 17–19 as­teen vä­lil­le. Ai­van poh­joi­sim­mas­sa La­pis­sa on vii­le­äm­pää. Sun­nun­tai­na sää läm­pe­nee koko maas­sa, jol­loin läm­pö­ti­la on laa­jal­ti 20–24 as­tet­ta.

Maas­to­pa­lo­va­roi­tus saat­taa es­tää per­jan­tai­na ju­han­nus­kok­ko­jen sy­tyt­tä­mi­sen Ah­ve­nan­maal­la ja Uu­del­la­maal­la. Lau­an­tain ai­ka­na va­roi­tus laa­je­nee Var­si­nais-Suo­men ja Hä­meen alu­eel­le.