Sai­mi Juu­ti­nen / STT

Ju­han­nuk­sen me­no­lii­ken­ne on vilk­kaim­mil­laan tä­nään, mikä voi nä­kyä ruuh­ki­na ja alen­net­tui­na no­peuk­si­na. Fint­raf­fi­cin tie­lii­ken­ne­kes­kuk­ses­ta ker­ro­taan STT:lle, et­tä me­no­lii­ken­ne al­kaa vil­kas­tua Ete­lä-Suo­mes­sa kel­lo 11:n jäl­keen. Lii­ken­ne saat­taa ruuh­kau­tua il­ta­päi­väl­lä kol­men ja vii­den vä­lil­lä ja jat­kua vilk­kaa­na il­ta­seit­se­mään as­ti.

– Pää­teil­lä me­no­lii­ken­ne py­syy tors­tai­na mel­ko vilk­kaa­na var­maan ihan il­ta­kym­me­neen saak­ka, tie­lii­ken­ne­kes­kuk­sen lii­ken­ne­o­pe­raat­to­ri Mar­ko Ko­lat­tu sa­noi kes­ki­viik­ko­na.

Me­no­lii­ken­teen ar­vi­oi­daan jat­ku­van pi­sim­pään Poh­jois-Suo­mes­sa. Lii­ken­net­tä on kui­ten­kin eni­ten koko päi­vän ajan Ete­lä-Suo­men val­ta­teil­lä.

Ko­lat­tu ar­vi­oi, et­tä lii­ken­ne­mää­rät kas­va­vat suu­rim­mik­si Ne­los­tiel­lä, mut­ta hän us­koo lii­ken­teen ole­van vil­kas­ta ym­pä­ri Suo­men.

Tie­dot­teen mu­kaan vilk­kaim­mil­la tie­o­suuk­sil­la no­peuk­sia saa­te­taan las­kea jopa 20–30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa.

Ju­han­nus on tie­lii­ken­tees­sä vuo­den vilk­kain­ta ai­kaa, mut­ta vuo­sis­sa on hie­man ero­ja.

– Riip­puu, mil­lai­nen ke­li­kin on. Se­kin vä­hän vai­kut­taa, läh­de­tään­kö liik­keel­le, sa­noi lii­ken­ne­o­pe­raat­to­ri Jori Hil­den kes­ki­viik­ko­na.

Me­no­lii­ken­ne jat­kuu tie­dot­teen mu­kaan per­jan­tai­aa­mu­na, jol­loin teil­lä on eni­ten lii­ken­net­tä kel­lo 11:n ja 15:n vä­lil­lä. Ju­han­nu­saa­ton lii­ken­ne­mää­rät ovat kui­ten­kin ta­val­lis­ta per­jan­tai­ta pie­nem­mät.

Pa­luu­lii­ken­ne puo­les­taan on sel­väs­ti me­no­lii­ket­tä vä­häi­sem­pää. Lii­ken­ne al­kaa vil­kas­tua en­nus­tei­den mu­kaan sun­nun­tai­na aa­mu­päi­väs­tä ja jat­kuu il­taan as­ti Ete­lä-Suo­mes­sa. Eni­ten lii­ken­net­tä on puo­les­ta päi­väs­tä il­ta­päi­vä­vii­teen as­ti.

Ju­han­nuk­se­na po­lii­si val­voo eri­tyi­ses­ti ajo­no­peuk­sia, ohi­tuk­sia ja ajo­e­täi­syyk­siä, ker­too yli­ko­mi­sa­rio Pet­ri Pah­kin Itä-Suo­men lii­ken­ne­po­lii­sin tie­dot­tees­sa.

Syn­kin päi­vä lii­ken­tees­sä on ju­han­nu­saat­to, jol­loin lä­hes poik­keuk­set­ta yli­te­tään maan kes­ki­ar­vo lii­ken­ne­kuo­le­mis­sa ja -louk­kaan­tu­mi­sis­sa, ker­too po­lii­si.

Ju­han­nus­lii­ken­tees­sä myös rat­ti­juo­pu­muk­sia on lä­hes kol­min­ker­tai­ses­ti ver­rat­tu­na al­ku­tal­ven vas­taa­van pi­tui­seen ai­kaan. Rat­ti­juo­pu­muk­siin saat­taa vai­kut­taa po­lii­sin mu­kaan use­a­na pe­räk­käi­se­nä päi­vä­nä käy­tet­ty al­ko­ho­li.

Yli­ko­mi­sa­rio Pah­ki­nin mu­kaan yk­si syy ju­han­nuk­sen synk­kiin ti­las­toi­hin on suu­ri lii­ken­ne­mää­rä, mut­ta myös mui­ta se­li­tyk­siä löy­tyy.

– Ta­val­lis­ta suu­rem­pi osa lii­ken­tees­tä on va­paa-ajan liik­ku­mis­ta tai liik­ku­mis­ta viih­teen vuok­si. Ih­mi­set aja­vat ta­val­lis­ta enem­män ja usein vie­rais­sa pai­kois­sa, mikä osal­taan vai­kut­taa on­net­to­muus­ris­kiin, sa­noo Pah­kin.