Ma­ria Ros­vall, An­nii­na Kor­pe­la / STT

Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­ton (JSN) mu­kaan Suo­men Tie­to­toi­mis­to (STT) ei rik­ko­nut hy­vää jour­na­lis­tis­ta ta­paa ju­tus­sa, jos­sa nos­tet­tiin esiin val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­raan (ps.) lii­te­tyn ni­mi­mer­kin "rii­kan" kes­kus­te­lu­pals­ta­vies­ti vuo­del­ta 2008.

STT jul­kai­si ju­tun 29. hei­nä­kuu­ta vii­me vuon­na ot­si­kol­la "Kos­ka ul­ko­nä­kö­ni poik­ke­aa kan­ta­vä­es­tös­tä, am­mut­tai­siin­ko mi­nut­kin – po­lii­tik­ko­jen ra­sis­ti­set kir­joi­tuk­set he­rät­tä­vät maa­han­muut­ta­jis­sa pel­koa". Ju­tus­sa haas­ta­tel­tiin Suo­mes­sa pit­kään asu­nut­ta af­ga­nis­ta­ni­lais­nais­ta, joka ker­toi ol­leen­sa su­rul­li­nen eri­tyi­ses­ti ni­mi­merk­ki "rii­kan" vies­tis­tä, jos­sa vii­tat­tiin maa­han­muut­ta­jien am­pu­mi­seen lä­hi­ju­nas­sa.

Ju­tus­ta JSN:ään kan­te­li pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lu­e­leh­den Suo­men uu­tis­ten vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Ma­ti­as Turk­ki­la. Kan­te­lun mu­kaan STT:n ju­tus­sa "rii­kan" vies­tiä oli si­tee­rat­tu puut­teel­li­ses­ti ja har­haan­joh­ta­vas­ti.

Kan­te­lus­sa sa­not­tiin, et­tä yk­sit­täi­nen lau­se, joka oli ir­ro­tet­tu "rii­kan" van­has­ta verk­ko­vies­tis­tä, ei vii­tan­nut maa­han­muut­ta­jien am­pu­mi­seen ju­nas­sa, vaan se liit­tyi sa­mas­sa yh­tey­des­sä Scrip­tan blo­gis­sa käy­tyyn kes­kus­te­luun nai­siin koh­dis­tu­vas­ta vä­ki­val­las­ta sekä su­ku­puo­lit­tu­neen vä­ki­val­lan eh­käi­sys­tä.

Kan­te­lun mu­kaan "riik­ka" vas­ta­si kom­men­til­laan toi­sel­le ni­mi­mer­kil­le, joka oli ai­em­min sa­mas­sa kes­kus­te­lu­ket­jus­sa eh­dot­ta­nut, et­tä kai­kil­le nai­sil­le tu­li­si an­taa va­paa aseen­kan­to-oi­keus, jot­ta he voi­si­vat puo­lus­taa it­se­ään su­ku­puo­lit­tu­neel­ta vä­ki­val­lal­ta. Kan­te­lun mu­kaan "riik­ka" piti vies­tin­sä pe­rus­teel­la tätä eh­do­tus­ta huo­no­na.

Turk­ki­la ei ha­lun­nut kom­men­toi­da JSN:n pää­tös­tä tors­tai­na STT:lle.

STT viit­ta­si ju­tus­saan "rii­kan" vies­tiin näin: "Vies­tis­sä ni­mi­merk­ki 'riik­ka' viit­ta­si maa­han­muut­ta­jien am­pu­mi­seen lä­hi­ju­nas­sa. Vies­ti kuu­lui: 'Jos mul­le an­net­tai­siin ase, ruu­mii­ta tu­li­si ihan lä­hi­ju­nas­sa­kin, you see'."

Myö­hem­min sa­ma­na päi­vä­nä STT täy­den­si jut­tua mai­nin­nal­la, et­tä "rii­kan" kom­ment­ti liit­tyi kes­kus­te­luun, jos­sa toi­nen kes­kus­te­li­ja oli poh­ti­nut ase­lu­pien myön­tä­mis­tä vain nais­puo­li­sil­le hen­ki­löil­le ja et­tä sa­mas­sa vies­tis­sään "riik­ka" ku­vai­li koh­taa­mis­taan maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten nuor­ten kans­sa ju­nas­sa.

STT:n vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Min­na Ho­lo­pai­nen kat­soi vas­tauk­ses­saan kan­te­luun, et­tä ju­tus­sa vii­tat­tu "rii­kan" kir­joi­tus oli ra­sis­ti­nen ja lei­kit­te­li vä­ki­val­lan aja­tuk­sel­la riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­ten ni­mi­merk­ki suh­tau­tuu nais­ten aseen­kan­to-oi­keu­teen ja yli­pää­tään vä­ki­val­lan eh­käi­syyn. Pää­toi­mit­ta­jan mu­kaan myös­kään "rii­kan" muut joh­to­pää­tök­set ja mah­dol­li­nen iro­nia ei­vät muut­ta­neet ta­paa, jol­la tämä vä­ki­val­ta­kes­kus­te­lun yh­tey­des­sä ku­vai­li lä­hi­ju­nas­sa koh­taa­mien­sa nuor­ten maa­han­muut­ta­jien he­rät­tä­miä tun­to­ja.

JSN kat­soi, et­tä ju­tus­sa käy­tet­ty si­taat­ti oli mo­ni­tul­kin­tai­nen, mut­ta sii­tä ei saa­nut asi­ayh­tey­des­tä vää­rää ku­vaa niin, et­tä kyse oli­si ol­lut olen­nai­ses­ta asi­a­vir­hees­tä. STT:llä oli JSN:n mu­kaan myös pe­rus­teet ju­tun nä­kö­kul­mal­le.

– Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­to to­te­aa, et­tä hal­li­tuk­sen maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka sekä joi­hin­kin mi­nis­te­rei­hin yh­dis­te­tyt ra­sis­ti­sik­si tul­ki­tut teks­tit oli­vat jul­ki­suu­des­sa laa­ja pu­hee­nai­he ke­säl­lä 2023. STT:n ju­tun nä­kö­kul­ma oli, mitä Suo­mes­sa jo pi­dem­pään asu­neet maa­han­muut­ta­jat ajat­te­li­vat ai­hees­ta, pää­tök­ses­sä kir­joi­te­taan.

JSN:n mu­kaan ju­tus­sa ei ole viit­tei­tä sii­tä, et­tä STT oli­si lai­min­lyö­nyt tie­to­jen tar­kis­ta­mi­sen. JSN kat­soi, et­tei STT ol­lut rik­ko­nut hy­vää jour­na­lis­tis­ta ta­paa.

Myös STT:n uu­ti­sen jul­kais­seet Il­ta-Sa­no­mat, Hel­sin­gin Sa­no­mat, De­mok­raat­ti, MTV:n uu­ti­set ja Sa­lon Seu­dun Sa­no­mat sai­vat va­paut­ta­van rat­kai­sun JSN:ltä.

Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­to (JSN) an­toi kes­ki­viik­koi­ses­sa ko­kouk­ses­saan lan­get­ta­van pää­tök­sen Hel­sin­gin Sa­no­mil­le ju­tus­ta, jos­sa ker­rot­tiin eri­tyi­sen ar­ka­luon­tei­sia seik­ko­ja mur­ha­y­ri­tyk­sen uh­rin yk­si­tyi­se­lä­mäs­tä.

JSN:n mu­kaan uh­ris­ta ker­ro­tut tie­dot ei­vät liit­ty­neet uu­ti­soin­nin koh­tee­na ole­vaan ri­kok­seen. Ri­kok­sen mah­dol­li­siin mo­tii­vei­hin liit­ty­viä ar­ve­lu­ja ei myös­kään näh­ty riit­tä­väk­si yh­teis­kun­nal­li­sek­si pe­rus­teek­si yk­si­tyi­syyt­tä rik­ko­vien tie­to­jen jul­kai­sul­le. JSN:n mu­kaan jut­tu rik­koi ri­ko­suu­ti­soin­nil­ta edel­ly­tet­tyä hie­no­tun­tei­suu­den vaa­ti­mus­ta.

Hel­sin­gin Sa­no­mien li­säk­si JSN an­toi lan­get­ta­van pää­tök­sen Il­ta­leh­del­le ju­tus­ta, jos­sa kä­si­tel­tiin maa­il­man­laa­juis­ta läm­pö­ti­la­en­nä­tys­tä. JSN:n mu­kaan Il­ta­leh­den ju­tus­sa oli olen­nai­nen asi­a­vir­he. Ju­tus­sa pu­hut­tiin maa­il­man­his­to­ri­as­ta, vaik­ka kyse oli maa­il­man mit­taus­his­to­ri­as­ta.

JSN:n mu­kaan il­mas­tok­rii­siin liit­ty­väs­sä uu­ti­soin­nis­sa lu­ki­joil­le vä­li­tet­tä­vän tie­don suh­teen on syy­tä ol­la tark­ka.

Kaik­ki­aan neu­vos­to teki kes­ki­viik­koi­ses­sa ko­kouk­ses­saan kym­me­nen rat­kai­sua, jois­ta kah­dek­san oli va­paut­ta­via.

Hel­sin­gin Sa­no­mia jul­kai­se­va Sa­no­ma Me­dia Fin­land on STT:n enem­mis­tö­o­mis­ta­ja.