Heli Laak­ko­nen / STT

Työn­te­ki­jät suh­tau­tu­vat il­mas­ton­muu­tok­sen työ­mark­ki­na­vai­ku­tuk­siin op­ti­mis­ti­ses­ti, ker­too Työ­ter­veys­lai­tok­sen tuo­re tut­ki­mus.

Il­mas­ton­muu­tos ja työ -ky­se­lyn vas­taa­jis­ta hy­vin har­va oli huo­les­tu­nut sii­tä, et­tä il­mas­ton­muu­tos joh­tai­si oman työn me­net­tä­mi­seen. Sen si­jaan joka nel­jäs työn­te­ki­jä us­koo, et­tä il­mas­ton­muu­tos tuo it­sel­le li­sää työ­mah­dol­li­suuk­sia. Mie­his­tä lä­hes 40 pro­sent­tia oli väit­tä­män kans­sa täy­sin tai jok­seen­kin sa­maa miel­tä, nai­sis­ta al­le 20 pro­sent­tia.

Li­säk­si noin joka vii­des us­koo, et­tä il­mas­ton­muu­tok­sen myö­tä omal­le alal­le voi syn­tyä li­sää työ­paik­ko­ja. Näin us­kot­tiin eri­tyi­ses­ti tuo­tan­nol­li­sil­la aloil­la ja tie­to­val­tai­sis­sa pal­ve­luis­sa, kun taas sote-alal­la sekä kau­pan ja mat­kai­lun aloil­la luot­ta­mus tä­hän oli sel­väs­ti pie­nem­pää. Eni­ten uu­siin työ­mah­dol­li­suuk­siin us­koi­vat kor­ke­as­ti kou­lu­te­tut.

Ky­se­lyn suu­rim­mis­ta vas­taa­ja­ryh­mis­tä noin 25 pro­sent­tia työs­ken­te­li te­ol­li­suu­den, ra­ken­ta­mi­sen, ener­gia-, LVI- ja huol­to­toi­min­nan alal­la ja noin 25 so­si­aa­li-, ter­veys­pal­ve­luis­sa.

Ky­se­lyyn vas­ta­si tois­sa vuon­na noin 2 000 työn­te­ki­jää kai­kil­ta toi­mi­a­loil­ta. Ky­se­ly to­teu­tet­tiin Ti­las­to­kes­kuk­sen kans­sa.

Enem­mis­tö pal­kan­saa­jis­ta ei us­ko il­mas­ton­muu­tok­sel­la ole­van dra­maat­ti­sia työ­mark­ki­na­vai­ku­tuk­sia. Hy­vin har­va us­koo, et­tä il­mas­ton­muu­tos joh­tai­si oman työn me­net­tä­mi­seen. Vas­tauk­sis­sa nou­si esiin, et­tä mo­net ei­vät näe il­mas­ton­muu­tok­sel­la mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia it­seen­sä tai oman toi­mi­a­laan­sa.

Mer­kit­tä­vä jouk­ko ei osan­nut ot­taa kan­taa työ­mark­ki­na­vai­ku­tuk­sia kos­ke­viin ky­sy­myk­siin.

Vas­taa­jia pyy­det­tiin myös ker­to­maan oman työ­paik­kan­sa il­mas­to­toi­mis­ta. Tu­los­ten pe­rus­teel­la il­mas­to­toi­met työ­pai­koil­la ei­vät ole ko­vin ylei­siä. Lä­hes puo­let vas­taa­jis­ta oli sitä miel­tä, et­tä oma työ­paik­ka voi­si toi­mia ak­tii­vi­sem­min il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si.

Enem­mis­tö vas­taa­jis­ta kat­soi, et­tä hei­dän pi­täi­si it­se ak­tii­vi­ses­ti teh­dä il­mas­ton­muu­tos­ta hil­lit­se­viä toi­mia. Noin puo­let vas­taa­jis­ta oli to­teut­ta­nut muu­tok­sia omas­sa työs­sään. Eni­ten muu­tok­sia oli­vat teh­neet 50–59-vuo­ti­aat. Myös huo­li il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kas­voi iän myö­tä.

– Tu­lok­sis­ta muo­dos­tui sel­keä toi­ve työ­nan­ta­jil­le muut­taa toi­min­taa kes­tä­väm­pään suun­taan. Lä­hes puo­let vas­taa­jis­ta kui­ten­kin ker­too, et­tä il­mas­to­ys­tä­väl­li­nen toi­min­ta työs­sä ei ole help­poa. Työ­tä ei vie­lä usein teh­dä tai ke­hi­te­tä il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­set edel­lä, sa­noo Työ­ter­veys­lai­tok­sen tut­ki­ja Fan­ni Moi­la­nen tie­dot­tees­sa.