Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Use­at jär­jes­töt ve­to­a­vat sen puo­les­ta, et­tä Suo­mes­sa sää­det­täi­siin yri­tys­lä­hes­ty­mis­kiel­los­ta. Se an­tai­si työ­nan­ta­jal­le mah­dol­li­suu­den ha­kea asi­ak­kaal­le kiel­lon tul­la asi­oin­ti­ti­laan, jos tämä käyt­täy­tyy uh­kaa­vas­ti ja vaa­ran­taa työn­te­ki­jöi­den tai mui­den asi­ak­kai­den tur­val­li­suu­den.

Jär­jes­töt huo­maut­ta­vat, et­tä esi­mer­kik­si myy­mä­lä­var­kau­det kau­pois­sa ovat kas­vus­sa, ja kiin­ni jää­neis­tä jopa 80 pro­sen­til­la on ol­lut mu­ka­naan jo­kin va­hin­goit­ta­mi­sen vä­li­ne, ku­ten nyrk­ki­rau­ta, puuk­ko tai kä­si­a­se.

Myy­mä­län hen­ki­lö­kun­taan koh­dis­tu­va epä­a­si­al­li­nen käy­tös, uh­kai­lu ja häi­rin­tä ovat jär­jes­tö­jen mu­kaan li­sään­ty­neet jopa enem­män suh­tees­sa var­kauk­siin.

– Yh­teis­kun­nan on an­net­ta­va sel­vä vies­ti, et­tä epä­a­si­al­li­sel­la käyt­täy­ty­mi­sel­lä toi­sen ih­mi­sen työ­pai­kal­la voi ol­la va­ka­vat seu­rauk­set. Häi­rin­tä, uh­kai­lu ja vä­ki­val­ta työ­pai­koil­la ovat omi­aan ai­heut­ta­maan yh­teis­kun­nas­sa myös laa­jem­paa si­säis­tä tur­vat­to­muu­den tun­net­ta, tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Kau­pan lii­ton ku­lut­ta­ja­ky­se­ly­jen mu­kaan suo­ma­lai­set ovat ai­em­paa use­am­min tör­män­neet mui­den asi­ak­kai­den häi­ri­köin­tiin asi­a­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teis­sa. Vuo­den 2022 ky­se­lys­sä mui­den asi­ak­kai­den häi­rit­se­vään ja epä­a­si­al­li­seen käy­tök­seen oli tör­män­nyt 44 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta.

Ve­too­muk­ses­sa ovat mu­ka­na muun mu­as­sa Kau­pan liit­to, Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to (EK), Pal­ve­lu­a­lo­jen työ­nan­ta­jat (Pal­ta) ja Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­liit­to (PAM).