Em­mi Til­vis / STT

Val­ti­on­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to (VTV) suo­sit­te­lee, et­tä sai­raa­la- ja päi­vys­tys­verk­koa uu­dis­tet­ta­es­sa var­mis­te­taan pe­rus­ter­vey­den­huol­lon kii­re­vas­taa­not­to­jen toi­mi­vuus, et­tei­vät po­ti­laat syyt­tä suot­ta pää­tyi­si päi­vys­tyk­seen kal­lii­seen eri­kois­sai­raan­hoi­toon.

Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tus ai­koo kar­sia sai­raa­la- ja päi­vys­tys­verk­koa.

VTV sel­vit­ti vuon­na 2018 voi­maan tul­leen ter­vey­den­huol­lon kes­kit­tä­mis- ja päi­vys­ty­suu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta ja muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia. Uu­dis­tuk­sen myö­tä leik­kaus­toi­min­taa lo­pe­tet­tiin pie­nis­tä sai­raa­lois­ta, tie­tyt leik­kauk­set kes­ki­tet­tiin yli­o­pis­to­sai­raa­loi­hin ja päi­vys­ty­syk­si­köi­tä vä­hen­net­tiin.

VTV:n tar­kas­tuk­sen pe­rus­teel­la ai­em­min teh­ty kes­kit­tä­mi­nen on li­sän­nyt ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti jär­jes­te­tyn päi­vys­tyk­sen kus­tan­nuk­sia. Eri­kois­sai­raan­hoi­don tut­ki­mus­mah­dol­li­suuk­sia käy­te­tään ene­ne­väs­sä mää­rin myös pe­rus­ter­vey­den­huol­to­ta­sois­ten po­ti­lai­den tau­din sel­vit­tä­mi­sek­si.

VTV:n tar­kas­tuk­sen mu­kaan yh­teis­päi­vys­tyk­sis­sä hoi­de­taan sin­ne kuu­lu­mat­to­mia po­ti­lai­ta, jot­ka kai­pai­si­vat hoi­vaa, ei­vät hoi­toa. Po­ti­lai­ta ei saa­da siir­ret­tyä jat­ko­hoi­toon, kos­ka jat­ko­hoi­to­paik­ko­ja ei ole riit­tä­väs­ti. Osa po­ti­lais­ta odot­taa yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä siir­toa sai­raa­lan vuo­de­o­sas­toil­le, kos­ka vuo­de­o­sas­toil­ta ei saa­da siir­ret­tyä po­ti­lai­ta jat­ko­hoi­toon.

VTV kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä nyt hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la et­si­tään sääs­tö­jä esi­mer­kik­si lak­kaut­ta­mal­la ter­veys­kes­kuk­sia ja ki­ris­tä­mäl­lä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lu­a­su­mi­sen ja ko­ti­hoi­don pii­riin pää­syn kri­tee­rei­tä.

– Tämä voi tar­koit­taa sitä, et­tä po­ti­lai­ta oh­jau­tuu jat­kos­sa en­tis­tä enem­män yh­teis­päi­vys­tyk­siin, mikä kas­vat­taa eri­kois­sai­raan­hoi­don kus­tan­nuk­sia, kir­joi­te­taan tar­kas­tuk­ses­sa.

VTV:n mie­les­tä pal­ve­lu­verk­koa uu­dis­tet­ta­es­sa tu­li­si huo­mi­oi­da myös se, et­tä tois­tu­vat käyn­nit tut­ki­muk­sis­sa ja hoi­dois­sa kau­em­pa­na li­sää­vät po­ti­laan mat­ka­kus­tan­nuk­sia ja Ke­lan mak­sa­mia mat­ka­kor­vauk­sia.

Kes­kit­tä­mi­sa­se­tuk­sen vuo­del­ta 2017 ole­van pe­rus­te­lu­muis­ti­on mu­kaan pal­ve­lu­jen saa­vu­tet­ta­vuu­del­la on suu­rin mer­ki­tys kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa, ja kes­ki­tet­ty­jä pal­ve­lui­ta tar­vi­taan vain hy­vin har­voin.

VTV:n tar­kas­tus­ha­vain­to­jen mu­kaan mat­kan etäi­syy­del­lä on mer­ki­tys­tä esi­mer­kik­si pit­kä­ai­kais­hoi­dos­sa tai usei­ta käyn­te­jä vaa­ti­vis­sa syö­pä­hoi­dois­sa.

Po­ti­las­vas­taa­vien ja po­ti­las­jär­jes­tö­jen VTV:n ky­se­lyyn an­ta­mien vas­taus­ten mu­kaan kai­kil­la po­ti­lail­la ei ole va­raa tak­si­mat­ko­jen kus­tan­nuk­siin.

Ke­lan mat­ka­kor­vauk­sen voi saa­da hal­vim­man mat­kus­tus­ta­van mu­kaan ja 25 eu­ron oma­vas­tuun ylit­tä­vis­tä ku­luis­ta. Ke­lan asi­an­tun­ti­jan mu­kaan mat­ka­kor­vauk­sia ha­e­taan vain hy­vin pie­nes­tä osas­ta to­teu­tu­nei­ta mat­ko­ja. Lä­hes yh­dek­sän mat­kaa kym­me­nes­tä ta­pah­tuu kor­vaus­jär­jes­tel­män ul­ko­puo­lel­la.

Po­ti­lai­den omai­sil­le ai­heu­tuu yli­mää­räi­siä an­si­on­me­ne­tyk­siä ja mat­ka­ku­lu­ja esi­mer­kik­si ti­lan­tees­sa, jos­sa muis­ti­sai­ras per­heen­jä­sen tar­vit­see kau­em­pa­na asu­van saat­ta­jan mu­kaan mat­kal­le.

Uu­dis­tuk­sen ar­vi­oi­tiin tuo­van kun­ta­sek­to­ril­le 350 mil­joo­nan eu­ron kus­tan­nus­sääs­töt vuo­teen 2020 men­nes­sä. Pe­rus­tet­tiin koor­di­naa­ti­o­ryh­mä, jon­ka tar­koi­tus oli seu­ra­ta muun mu­as­sa uu­dis­tuk­sen ta­lou­del­li­sia hyö­ty­jä. Sääs­tö­jen to­den­ta­mi­nen oli han­ka­laa esi­mer­kik­si sik­si, et­tä hoi­to­mää­rät ja lääk­kei­den mää­rä on li­sään­ty­nyt yh­tä ai­kaa uu­dis­tuk­sen kans­sa.

VTV:n tar­kas­tuk­ses­sa ei ky­et­ty ar­vi­oi­maan sääs­tö­ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta eu­ro­mää­räi­ses­ti. Tämä joh­tuu pal­ve­lu­jen kus­tan­nuk­sia kos­ke­vis­sa ti­las­tois­sa ole­vis­ta puut­teis­ta.

Kes­kit­tä­mi­sen vai­ku­tuk­sia ei pys­tyt­ty erot­te­le­maan muis­ta muu­tok­sis­ta, joi­ta ter­vey­den­huol­los­sa ja sen lie­peil­lä on vii­me vuo­si­na ta­pah­tu­nut.

Al­ku­pe­räi­sis­tä sääs­tö­ta­voit­teis­ta on ajau­dut­tu kau­em­mas myös sik­si, et­tä ase­tus­ta lie­ven­net­tiin vuon­na 2021.