Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Polt­to­ai­nei­den saa­ta­vuu­des­ta ei ol­la huo­lis­saan huol­to­a­se­ma­y­rit­tä­jiä ja mui­ta alan pal­ve­lun­tar­jo­a­jia edus­ta­vas­sa Lii­ken­ne­pal­ve­lu­kaup­pi­aat ry:ssä, vaik­ka pää­si­äi­sen lo­ma­lii­ken­ne saat­taa­kin en­si vii­kol­la li­sä­tä ky­syn­tää.

Huol­to­var­muus­kes­kus (HVK) vaa­ti kes­ki­viik­ko­na polt­to­ai­ne­ja­ke­lun ra­jaa­mis­ta SAK:n po­liit­tis­ten lak­ko­jen ul­ko­puo­lel­le, sil­lä työ­tais­te­lu­jen pi­den­ty­mi­nen hei­ken­tää to­den­nä­köi­ses­ti Suo­men huol­to­var­muut­ta ja han­ka­loit­taa sen tur­vaa­mis­ta.

Lii­ken­ne­pal­ve­lu­kaup­pi­aat ry:n toi­mi­tus­joh­ta­jal­la Jari Sa­lo­sel­la ei ole kat­ta­vaa ku­vaa koko maan ti­lan­tees­ta, mut­ta alan yrit­tä­jil­tä kan­tau­tu­nei­den tie­to­jen pe­rus­teel­la polt­to­ai­nei­den saa­ta­vuus­ti­lan­ne ei ole eri­tyi­sen on­gel­mal­li­nen.

– Jos ih­mi­set vaan malt­ta­vat käyt­tää polt­to­ai­nei­ta nor­maa­lis­ti, niin pie­nil­lä vau­ri­oil­la sel­vi­tään. Voi ol­la, et­tä alu­eel­li­ses­ti jos­tain voi vä­häk­si ai­kaa polt­to­nes­teet lop­pua, mut­ta se on to­del­la vä­häis­tä. Ja voi hy­vin ol­la, et­tei näin käy­kään, Sa­lo­nen sa­noi STT:lle.

– Jos ku­kaan ei hamst­raa ja tank­kaa vain omaan tar­pee­seen­sa, niin to­den­nä­köi­syys sil­le, et­tä kaik­ki me­nee hy­vin, on suu­ri, Sa­lo­nen jat­koi.

SAK il­moit­ti kes­ki­viik­ko­na jat­ka­van­sa alun pe­rin kah­den vii­kon mit­tai­sek­si il­moi­tet­tu­ja lak­ko­ja yh­del­lä vii­kol­la. SAK:lai­sen Te­ol­li­suus­lii­ton la­kon pii­ris­sä on polt­to­ai­ne­ja­ke­lun kan­nal­ta kes­kei­siä Nes­teen ter­mi­naa­le­ja ja sa­ta­mia eri puo­lil­la Suo­mea.

– On sel­vää, et­tä jos ta­va­raa ei saa­da liik­keel­le ja­los­ta­moil­ta, niin kyl­lä­hän se jos­sain vai­hees­sa lop­puu, mut­ta se ei il­mei­ses­ti ole edes­sä tä­män jat­ko­vii­kon­kaan ai­ka­na, Sa­lo­nen ar­vi­oi.

– It­se oli­sin rau­hal­li­nen tä­män asi­an suh­teen. Täs­sä ei ole syy­tä mi­hin­kään pa­niik­kiin.

Vaik­ka ti­lan­ne ei ole­kaan polt­to­ai­nei­den saa­ta­vuu­den suh­teen juu­ri täl­lä het­kel­lä kriit­ti­nen, Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen vaa­ti­mus polt­to­ai­ne­ja­ke­lun ra­jaa­mi­ses­ta lak­ko­jen ul­ko­puo­lel­le on Sa­lo­sen mu­kaan pe­rus­tel­tu.

Pi­tem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä ra­joi­tuk­set polt­to­nes­tei­den ja­ke­lus­sa saat­ta­vat Sa­lo­sen mu­kaan ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta, jos esi­mer­kik­si sai­raus­koh­tauk­sen saa­neet ih­mi­set ei­vät pää­se asi­an­mu­kai­ses­ti hoi­toon polt­to­ai­ne­pu­lan vuok­si.

Te­ol­li­suus­lii­ton pu­heen­joh­ta­jan Riku Aal­lon mu­kaan Huol­to­var­muus­kes­kus on lä­hes­ty­nyt Te­ol­li­suus­liit­toa polt­to­ai­nei­den ja­ke­luun liit­ty­en, mut­ta hän ei osaa vie­lä en­na­koi­da Te­ol­li­suus­lii­ton suh­tau­tu­mis­ta asi­aan.

Huol­to­var­muus­kes­kus vaa­ti ei­len polt­to­ai­ne­ja­ke­lun ra­jaa­mis­ta SAK:n po­liit­tis­ten lak­ko­jen ul­ko­puo­lel­le.

Aal­lon mu­kaan Te­ol­li­suus­lii­ton asi­an­tun­ti­jat käy­vät nyt asi­aa läpi yh­des­sä Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa. Hän ei osan­nut vie­lä ar­vi­oi­da, mil­loin asi­as­sa mah­dol­li­ses­ti teh­dään pää­tök­siä.