STT

Ylen ra­hoi­tus­ta ja teh­tä­viä poh­ti­va par­la­men­taa­ri­nen Yle-työ­ryh­mä on ajau­tu­nut um­pi­sol­muun, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat.

Ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jan Ma­ti­as Mart­ti­sen joh­ta­ma työ­ryh­mä ei ole leh­den mu­kaan ko­koon­tu­nut yli viik­koon, vaik­ka val­mis­ta pi­täi­si ol­la ke­sä­kuun lop­puun eli en­si sun­nun­tai­hin men­nes­sä.

Hel­sin­gin Sa­no­mien mu­kaan kes­kei­nen on­gel­ma on se, et­tä työ­ryh­män pe­rus­suo­ma­lai­set jä­se­net ei­vät ole val­mii­ta te­ke­mään komp­ro­mis­se­ja sen suh­teen, pal­jon­ko Ylen bud­je­tis­ta pi­täi­si lei­ka­ta.