STT

Tyy­ty­mät­tö­myys pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­seen on li­sään­ty­nyt sel­väs­ti, käy il­mi Hel­sin­gin Sa­no­mien ky­se­lys­tä.

45 pro­sent­tia ky­se­lyn vas­taa­jis­ta il­moit­taa ole­van­sa tyy­ty­mät­tö­miä Or­pon hal­li­tuk­seen. Tyy­ty­mät­tö­mien osuus on kas­va­nut puo­li vuot­ta sit­ten teh­dys­tä edel­li­ses­tä ky­se­lys­tä kym­me­nen pro­sent­tiyk­sik­köä.

Hal­li­tuk­seen tyy­ty­väis­ten osuus on py­sy­nyt noin kol­ma­so­sas­sa. Muu­tos­ta se­lit­tää se, et­tä hal­li­tuk­seen neut­raa­lis­ti suh­tau­tu­vien osuus on tuo­rees­sa ky­se­lys­sä pie­nen­ty­nyt.

Myös tyy­ty­mät­tö­myys pää­mi­nis­te­ri Or­pon suo­riu­tu­mi­seen on kas­va­nut sel­väs­ti. Pää­mi­nis­te­riin tyy­ty­mät­tö­miä on 47 pro­sent­tia, kun puo­li vuot­ta sit­ten vas­taa­va luku oli 33 pro­sent­tia.

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wil­le Ryd­ma­niin (ps.) tyy­ty­mät­tö­miä on 59 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­raan (ps.) tyy­ty­mät­tö­miä on puo­les­taan 57 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Tyy­ty­väi­sim­piä oman puo­lu­een on­nis­tu­mi­seen hal­li­tuk­ses­sa ovat ko­koo­muk­sen kan­nat­ta­jat, jois­ta tyy­ty­väi­siä on 85 pro­sent­tia. Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta tyy­ty­väi­siä on 75 pro­sent­tia. RKP:n kan­nat­ta­jis­ta tyy­ty­väi­siä oman puo­lu­een suo­ri­tuk­seen on vain 44 pro­sent­tia.

Ve­ri­a­nin to­teut­ta­maa tut­ki­mus­ta var­ten haas­ta­tel­tiin yli 1 100:aa ih­mis­tä ke­sä­kuun jäl­ki­puo­lis­kol­la. Tut­ki­mus­tu­los­ten vir­he­mar­gi­naa­li on noin 2,9 pro­sent­tiyk­sik­köä mo­lem­piin suun­tiin.