Uu­tis­Rau­ma

Rau­ma­lai­nen H.j Nor­ta­mon ylä­kou­lua edus­ta­nut jouk­kue voit­ti vuo­den 2024 Nou Hätä -pe­las­tus­kil­pai­lun Kuo­pi­os­sa. Jouk­ku­es­sa kil­pai­li­vat kah­dek­sas­luok­ka­lai­set Ven­la Ah­ti­ai­nen, Ven­la Kal­li­o­ka­ri ja Es­ter Läh­de­mä­ki.

Nou­Hä­tä!-kam­pan­ja on ylä­luok­kien val­ta­kun­nal­li­nen pe­las­tus­tai­to­kam­pan­ja. Kam­pan­ja li­sää nuor­ten val­miuk­sia en­na­koi­da ja es­tää vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Kam­pan­jas­sa nuo­ri op­pii tai­to­ja toi­mia on­net­to­muus­ti­lan­teis­sa oi­kein. Nou­Hä­tä!-kam­pan­ja ta­voit­taa vuo­sit­tain yli 45 000 nuor­ta ym­pä­ri Suo­men.

Fi­naa­liin osal­lis­tui 21 jouk­ku­et­ta ym­pä­ri Suo­mea eri alu­eil­ta. Lop­pu­kil­pai­lu koos­tui te­o­ri­ao­sas­ta ja nel­jäs­tä käy­tän­nön teh­tä­väs­tä. Kil­pai­lu­me­nes­tyk­sen rat­kai­se­vat tie­dot, tai­dot ja jouk­ku­een ryh­mä­työn su­ju­vuus. Kä­den­tai­dois­ta ja nok­ke­las­ta ar­ki­jär­jen­käy­tös­tä on etua kil­pai­luis­sa.

– Meil­lä meni käy­tän­nön teh­tä­vät tosi hy­vin, te­o­ria oli meil­le vä­hän vai­ke­am­pi, sa­noi Ven­la Ah­ti­ai­nen.

Rau­man jouk­kue pää­si lop­pu­kil­pai­luun Po­ris­sa jär­jes­te­tyn Sa­ta­kun­nan alu­een kar­sin­nan kaut­ta. Kuo­pi­on lop­pu­kil­pai­lu oli jouk­ku­een mie­les­tä hy­vin jär­jes­tet­ty ja käy­tän­nön ti­lan­teet us­kot­ta­via.

En­sim­mäi­sel­lä käy­tän­nön ras­til­la teh­tä­vä­nä oli ros­kis­pa­lo, jos­sa piti huo­leh­tia et­tei palo le­viä, huo­ma­ta pa­lo­sam­mut­ti­men epä­kun­to, sam­mut­taa palo pa­lo­pos­til­la hä­lyt­tää hä­tä­nu­me­ros­ta pe­las­tus pai­kal­le.

Toi­sen ras­tin teh­tä­vä­nä oli ar­vi­oi­den la­vas­te­tun ko­di­no­mai­sen asuin­huo­neen vaa­ra­te­ki­jöi­tä. Kol­man­nel­la teh­tä­vä­nä oli mo­pon ja säh­kö­lau­dan vä­li­sen on­net­to­muu­den uh­rien huo­leh­ti­mi­ses­ta ja nel­jän­nel­lä hoi­taa met­sä­ret­kel­lä kir­veen kans­sa lou­kan­neen mie­hen hoi­dos­ta.

– Meil­le eka ja vii­mei­nen oli hel­poim­mat ja yk­sin­ker­tai­sim­mat ja us­kon et­tä saim­me niis­tä hy­vät pis­teet.

Venla Kalliokari (vas.), Venla Ahtiainen ja Ester Lähdemäki pitelivät kisan jälkeen palkintoshekkiä. Takana joukkuetta kouluttanut Juha Hakosaari.

Venla Kalliokari (vas.), Venla Ahtiainen ja Ester Lähdemäki pitelivät kisan jälkeen palkintoshekkiä. Takana joukkuetta kouluttanut Juha Hakosaari.

Talvikki Välimaa

Koko kol­mik­ko kiit­te­lee ko­ke­mus­ta hie­nok­si, mitä osit­tain pa­ran­si jouk­ku­een saa­ma 2000 eu­ron pal­kin­to ko­ke­muk­sen li­säk­si.

– Haus­kaa on ol­lut. Mii­ka Tuo­mi­nen ja Jar­no Hei­ni­lä ovat ol­leet pi­tä­mäs­sä meil­le en­sin ope­tus­ta kou­lul­la ja sit­ten vä­hän prep­paus­ta en­nen lop­pu­kil­pai­lua. Pe­las­tus­lai­tok­sel­ta myös Juha Ha­ko­saa­ri on ol­lut mei­dän mu­ka­na apu­na.