STT

Hal­li­tus päät­tää tä­nään itä­ra­jan su­lun jat­ka­mi­ses­ta. Itä­ra­jaa ei au­kais­ta 14. huh­ti­kuu­ta, jol­loin ny­kyi­nen sul­ku päät­tyy.

Hal­li­tus päät­tää ylei­sis­tun­nos­saan ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen sul­ke­mi­ses­ta tois­tai­sek­si ja kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ha­ke­mi­sen kes­kit­tä­mi­ses­tä. STT:lle on vah­vis­tet­tu, et­tä tämä tar­koit­taa itä­ra­jan su­lun jat­ka­mis­ta.

Suo­men ja Ve­nä­jän vä­li­sen maa­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la ei voi ra­ja­su­lun vuok­si ha­kea kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua.

Hal­li­tus päät­ti ny­kyi­ses­tä su­lus­ta 8. hel­mi­kuu­ta. Itä­ra­ja on ol­lut kiin­ni ju­nil­le tar­koi­tet­tua Vai­nik­ka­lan raja-ase­maa lu­kuun ot­ta­mat­ta jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­tä saak­ka.

Si­sä­mi­nis­te­ri­ös­sä on myös val­mis­teil­la niin sa­not­tu kään­ny­tys­la­ki, jol­la voi­tai­siin tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ra­joit­taa kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua kos­ke­vien ha­ke­mus­ten vas­taa­not­ta­mis­ta ra­jal­la. La­ki­luon­nos sai lau­sun­to­kier­rok­sel­la erit­täin kriit­tis­tä pa­lau­tet­ta, ja sitä kor­ja­taan par­hail­laan.

Hal­li­tuk­sen esi­tys on tar­koi­tus an­taa edus­kun­nal­le huh­ti­kuun ai­ka­na.