Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Hal­li­tuk­sen lain­val­mis­te­lun kes­kei­sin on­gel­ma oli vii­me vuon­na kii­re, sa­noo lain­sää­dän­nön ar­vi­oin­ti­neu­vos­to tuo­rees­sa kat­sauk­ses­saan.

Neu­vos­ton mu­kaan osa hal­li­tuk­sen la­ki­luon­nos­ten kuu­le­mi­sa­jois­ta oli ly­hy­em­piä kuin oh­jeis­sa edel­ly­te­tään. Li­säk­si kuu­le­mi­sia si­joi­tet­tiin ylei­sil­le lo­ma­kau­sil­le.

Hal­li­tus pe­rus­te­li jul­ki­suu­des­sa lii­an ly­hyi­tä kuu­le­mi­sai­ko­ja kii­reel­lä. Ar­vi­oin­ti­neu­vos­ton mu­kaan lii­an ly­hyi­tä kuu­le­mi­sai­ko­ja ei kui­ten­kaan yleen­sä pe­rus­tel­tu var­si­nai­sis­sa la­kie­si­tyk­sis­sä mi­ten­kään.

Kii­re voi joh­taa heik­koon lain­val­mis­te­luun, neu­vos­to huo­maut­taa. Seu­rauk­se­na voi ol­la kan­sa­lai­sil­le tai yh­teis­kun­nal­le odot­ta­mat­to­mia vai­ku­tuk­sia, joi­ta hal­li­tus ja edus­kun­ta ei­vät ole ha­lun­neet, kat­sauk­ses­sa sa­no­taan.

– Kuu­le­mi­seen tu­lee va­ra­ta riit­tä­väs­ti ai­kaa, jot­ta saa­daan yk­si­tyis­koh­tais­ta tie­toa eh­do­te­tun sään­te­lyn vai­ku­tuk­sis­ta, ris­keis­tä, toi­meen­pan­ta­vuu­des­ta tai lain­sää­dän­nön joh­don­mu­kai­suu­des­ta, pu­heen­joh­ta­ja Lei­la Kos­ti­ai­nen sa­noo neu­vos­ton tie­dot­tees­sa.

Käy­tän­nös­sä ar­vi­oin­ti­neu­vos­ton huo­mi­ot la­kie­si­tyk­sis­tä kos­ke­vat pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tus­ta. Suo­mes­sa toi­mi vii­me vuo­den ai­ka­na kak­si hal­li­tus­ta. San­na Ma­ri­nin (sd.) hal­li­tus vaih­tui Or­pon hal­li­tuk­seen ke­sä­kuus­sa.

Lain­sää­dän­nön ar­vi­oin­ti­neu­vos­to an­toi vii­me vuon­na yh­teen­sä 24 lau­sun­toa la­kie­si­tyk­sis­tä ja EU:ssa pää­tet­tä­viä asi­oi­ta kos­ke­vis­ta U-kir­jel­mis­tä. Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen osal­ta lau­sun­not kos­ki­vat vain U-kir­jel­miä, kos­ka tämä hal­li­tus ei enää ke­vään ai­ka­na an­ta­nut omia la­kie­si­tyk­si­ään.

Ar­vi­oin­ti­neu­vos­to an­taa lau­sun­to­ja vain yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vim­mis­tä la­kie­si­tyk­sis­tä. Vii­me vuon­na ar­vi­oin­ti­neu­vos­to kä­sit­te­li muun mu­as­sa työt­tö­myys­tur­vaa, asu­mis­tu­kea ja toi­meen­tu­lo­tu­kea kos­ke­vat ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­set.

U-kir­jel­mis­tä an­ne­tut lau­sun­not taas kos­ki­vat esi­mer­kik­si ra­ken­nus­ten ener­gi­a­te­hok­kuus­di­rek­tii­viä ja pak­kauk­sis­ta sekä pak­kaus­jät­teis­tä an­net­ta­vaa ase­tus­ta.

Kii­reen li­säk­si lain­val­mis­te­lun on­gel­mat kos­ki­vat vii­me vuon­na vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia.

Neu­vos­ton mu­kaan la­kien vai­ku­tuk­set hal­lin­toon ja vi­ra­no­mai­siin ku­vat­tiin yleen­sä koh­ta­lai­sen hy­vin. Sen si­jaan vai­ku­tuk­set it­se lain koh­tei­siin ku­vat­tiin sup­pe­as­ti.

Eri­tyi­ses­ti ke­hit­tä­mi­sen va­raa oli­si neu­vos­ton mu­kaan yri­tys­vai­ku­tus­ten ku­vaa­mi­ses­sa. La­kien vai­ku­tuk­sia esi­mer­kik­si yri­tys­ten kus­tan­nuk­siin ja hal­lin­nol­li­seen taak­kaan oli vii­me vuon­na ku­vat­tu puut­teel­li­ses­ti.

Neu­vos­to kiin­nit­tää huo­mi­o­ta myös puut­teel­li­seen vai­ku­tus­ten ku­vaa­mi­seen pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sien kan­nal­ta.

Neu­vos­ton mu­kaan vai­ku­tuk­set ih­mis­ten ar­keen jäi­vät näis­sä pe­ru­soi­keus­ky­sy­myk­sis­sä usein ku­vaa­mat­ta. Täl­löin esi­tyk­sis­tä ei saa­nut sel­koa sii­tä, mi­ten la­kie­si­tyk­set mah­dol­li­ses­ti vai­kut­ta­vat pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sien to­teu­tu­mi­seen.