STT

Kes­kus­ta ja Lii­ke Nyt ai­ko­vat jät­tää per­jan­tai­na vä­li­ky­sy­myk­sen, ker­toi kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä kut­sus­saan me­di­al­le. Vä­li­ky­sy­myk­sen ai­hee­na on kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män tie­dot­teen muo­toi­lun mu­kaan "hal­li­tuk­sen Suo­mea näi­vet­tä­vä ta­lous­po­li­tiik­ka".

Kes­kus­ta ja Lii­ke Nyt jät­tä­vät vä­li­ky­sy­myk­sen edus­kun­nan kes­kus­kans­li­aan per­jan­tai­aa­mu­na puo­li kym­me­nel­tä.

Täl­lä vii­kol­la edus­kun­nas­sa on kes­kus­tel­tu kii­vaas­ti koko op­po­si­ti­on jät­tä­mäs­tä vä­li­ky­sy­myk­ses­tä, joka kä­sit­te­lee sai­raa­la­ver­kos­toa.

Maa­lis­kuus­sa kes­kus­ta ja Lii­ke Nyt jät­ti­vät vä­li­ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sen nii­den mu­kaan alu­eel­li­ses­ti syr­ji­väs­tä po­li­tii­kas­ta.

Vä­li­ky­sy­mys­ten tar­koi­tuk­se­na on mi­ta­ta joko hal­li­tuk­sen tai mi­nis­te­rin naut­ti­ma luot­ta­mus.