Tuo­mas Sa­vo­nen, Mark­ku Uha­ri / STT

Edus­kun­nan hal­lin­to­va­li­o­kun­ta jat­kaa niin sa­not­tua kään­ny­tys­la­kia kos­ke­van mie­tin­tön­sä työs­tä­mis­tä per­jan­tai­na il­lan­suus­sa.

Va­li­o­kun­ta aloit­ti per­jan­tain ko­kou­su­rak­kan­sa aa­mu­yh­dek­säl­tä mut­ta lo­pet­ti ko­kouk­sen kel­lo 10 al­ka­neen täy­sis­tun­non vuok­si. Va­li­o­kun­nan ker­rot­tiin ko­koon­tu­van uu­del­leen kel­lo 15 il­ta­päi­väl­lä, mut­ta hie­man en­nen ko­kouk­sen ole­tet­tua al­ka­mi­sai­kaa tuli tie­to ko­kouk­sen lyk­kään­ty­mi­ses­tä kah­del­la tun­nil­la.

Hal­lin­to­va­li­o­kun­nas­sa is­tu­va Saku Nik­ka­nen (sd.) ei osan­nut ar­vi­oi­da tark­kaa syy­tä sil­le, mik­si ko­kous siir­tyi myö­hem­mäk­si.

– Var­maan täs­sä asi­oi­den ete­ne­mi­sek­si tar­vi­taan li­sää ai­kaa. Tämä tuli it­sel­le­ni­kin yl­lä­tyk­se­nä, Nik­ka­nen sa­noi STT:lle.

– Kyl­lä­hän täs­sä sel­lai­nen ase­tel­ma on, et­tä kaik­ki ai­ka käy­te­tään, et­tä yh­tei­sym­mär­ryk­seen pääs­tään, hän jat­koi.

Nik­ka­nen ei ha­lun­nut ar­vi­oi­da, kuin­ka to­den­nä­köis­tä on, et­tä hal­lin­to­va­li­o­kun­ta pää­see rat­kai­suun vie­lä per­jan­tain ai­ka­na.

– En ha­lua läh­teä sil­lä spe­ku­loi­maan. Tot­ta kai kaik­ki toi­vo­vat, et­tä pää­si­sim­me asi­ois­sa eteen­päin, Nik­ka­nen sa­noi.

Va­li­o­kun­nas­sa niin ikään is­tu­va Eve­lii­na Hei­nä­luo­ma (sd.) ei us­kal­ta­nut ar­vi­oi­da va­li­o­kun­nan aa­mun ko­kouk­sen jäl­keen, val­mis­tuu­ko mie­tin­tö per­jan­tain ai­ka­na.

– Vai­kea sa­noa. Neu­vot­te­lut ovat ol­leet vai­kei­ta, ja SDP jat­kaa omien ta­voit­tei­den­sa eteen työs­ken­te­lyä, Hei­nä­luo­ma sa­noi toi­mit­ta­jil­le.

Hal­lin­to­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mau­ri Pel­to­kan­gas (ps.) ei aa­mul­la läh­te­nyt myös­kään spe­ku­loi­maan sil­lä, val­mis­tuu­ko va­li­o­kun­nan mie­tin­tö kään­ny­tys­lais­ta tä­nään.

Sekä Pel­to­kan­gas et­tä va­li­o­kun­nas­sa is­tu­va Ben Zys­ko­wicz (kok.) ku­vai­li­vat aa­mul­la va­li­o­kun­nan kes­kus­te­lun hen­keä hy­väk­si.

– Tun­nel­ma on hy­vin rat­kai­su­ha­kui­nen, mut­ta asi­at ovat vai­kei­ta, sa­noi Zys­ko­wicz.

Kään­ny­tys­lain avul­la ha­lu­taan tor­jua Ve­nä­jän Suo­men itä­ra­jal­le koh­dis­ta­maa vä­li­neel­lis­tä maa­han­tu­loa. Tois­tai­sek­si Suo­mi on use­an kuu­kau­den ajan pi­tä­nyt itä­ra­jan sul­jet­tu­na hen­ki­lö­lii­ken­teel­tä.

Lain sää­tä­mis­tä vai­keut­taa se, et­tä se on ris­ti­rii­das­sa Suo­men pe­rus­tus­lain ja kan­sain­vä­lis­ten ih­mi­soi­keus­so­pi­mus­ten kans­sa. Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta to­te­si ai­em­min lau­sun­nos­saan, et­tä laki pi­tää sik­si sää­tää pe­rus­tus­lain mu­kai­ses­sa sää­tä­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Jot­ta laki saa­tai­siin voi­maan tä­män vaa­li­kau­den ai­ka­na, se pi­tää ju­lis­taa kii­reel­li­sek­si, mi­hin tar­vi­taan edus­kun­nan vii­den kuu­de­so­san hy­väk­syn­tä.

Va­sem­mis­to­liit­to on il­moit­ta­nut vas­tus­ta­van­sa kään­ny­tys­la­kia, ja vih­reis­sä­kin la­kie­si­tyk­seen suh­tau­du­taan kriit­ti­ses­ti. Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja So­fia Vir­ta on il­moit­ta­nut jul­ki­suu­des­sa ää­nes­tä­vän­sä la­kie­si­tys­tä vas­taan.

Vih­reil­lä oli per­jan­tai­na aa­mul­la edus­kun­ta­ryh­män ko­kous, jos­sa ryh­mä kes­kus­te­li tä­män­het­ki­ses­tä ti­lan­tees­ta.

– Vi­ral­lis­ta ryh­mä­pää­tös­tä ei ole teh­ty, mut­ta tosi kriit­ti­nen on se kan­ta, mikä täs­sä on vii­me päi­vi­nä tul­lut il­mi, edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja At­te Har­jan­ne (vihr.) kom­men­toi en­nen vih­rei­den ko­kous­ta per­jan­tai­na.

Suu­rim­man op­po­si­ti­o­puo­lu­een SDP:n joh­to on tois­tu­vas­ti vaa­ti­nut jul­ki­suu­des­sa, et­tä hal­lin­to­va­li­o­kun­nan mie­tin­tö kä­vi­si vie­lä uu­dem­man ker­ran pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nas­sa. SDP on myös vaa­ti­nut la­kie­si­tyk­seen muu­tok­sia pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan ai­em­man lau­sun­non poh­jal­ta.

Ai­em­min täl­lä vii­kol­la SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Tyt­ti Tup­pu­rai­nen to­te­si Ylen A-stu­di­os­sa, et­tä toi­nen pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lau­sun­to oli­si tär­keä edus­kun­nan oi­keus­tur­van kan­nal­ta. Li­säk­si Tup­pu­rai­nen sa­noi haas­tat­te­lus­sa SDP:n vaa­ti­van, et­tä edus­kun­nal­la oli­si roo­li kään­ny­tys­lain käyt­töö­no­tos­sa.

Ny­ky­e­si­tyk­ses­sä lain käyt­töö­no­ton tar­peen to­te­ai­si val­ti­o­neu­vos­to yh­des­sä ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kans­sa.

Puo­lue on Tup­pu­rai­sen mu­kaan ha­lun­nut myös tar­ken­nuk­sia la­kie­si­tyk­sen teks­tiin. Puo­lue on muun mu­as­sa vaa­ti­nut, et­tä ra­jal­ta lain no­jal­la kään­ny­te­tyl­lä oli­si käy­tös­sään jo­kin oi­keus­suo­ja­kei­no. Sa­maa edel­lyt­ti to­sin myös pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta omas­sa, vii­me vii­kol­la val­mis­tu­nees­sa lau­sun­nos­saan.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta si­nän­sä piti niin sa­no­tun kään­ny­tys­lain esit­tä­miä toi­mia vält­tä­mät­tö­mi­nä vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon tor­ju­mi­sek­si. Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta kui­ten­kin vaa­ti la­kie­si­tyk­seen muu­tok­sia, jot­ta kään­ny­tys­lais­sa sää­de­tyt toi­mi­val­tuu­det oli­si­vat riit­tä­vän tar­kas­ti ra­ja­tut.

Vih­rei­den Har­jan­ne ar­vi­oi per­jan­tai­na, et­tei pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan li­sä­lau­sun­nos­ta oli­si hä­nes­tä hait­taa­kaan.

– Ol­laan pe­rus­tus­lain ää­rel­lä erit­täin tar­kas­ti. Si­näl­lään oma kä­si­tyk­se­ni on, et­tä (kään­ny­tys)lain ra­ken­teen pe­rus­läh­tö­koh­dat ovat se on­gel­ma pe­rus­tus­lain kan­nal­ta. En sit­ten tie­dä, mitä se kier­ros lo­pul­ta tuot­taa. Ai­ka näyt­tää, mut­ta ei sii­tä ai­na­kaan mi­tään hait­taa ole, hän sa­noi STT:lle per­jan­tai­na.