STT

Uu­tis­suo­ma­lai­sen teet­tä­män ky­se­lyn pe­rus­teel­la enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa niin sa­not­tua kään­ny­tys­la­kia, vaik­ka se on ris­ti­rii­das­sa kan­sain­vä­lis­ten so­pi­mus­ten kans­sa. USU-gal­lu­pis­sa kään­ny­tys­la­kia kan­nat­ti 62 pro­sent­tia ja vas­tus­ti 17 pro­sent­tia. 21 pro­sent­tia ei ot­ta­nut asi­aan kan­taa.

Mie­his­tä la­kia kan­nat­taa gal­lu­pin mu­kaan 71 pro­sent­tia, nai­sis­ta 54 pro­sent­tia.

Vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon tor­ju­mi­sek­si sää­det­tä­vä laki on par­hail­laan edus­kun­nan kä­sit­te­lys­sä ja sii­tä on tar­koi­tus ää­nes­tää en­nen ke­sän is­tun­to­tau­koa. Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta on lin­jan­nut, et­tä laki voi­daan sää­tää poik­keus­la­ki­na, jos sii­hen li­sä­tään oi­keus­tur­va­kei­no­ja,

Lain hy­väk­sy­mi­nen kii­reel­li­se­nä vaa­tii vii­den kuu­de­so­san enem­mis­tön, mikä tar­koit­taa sitä, et­tä tu­kea tar­vi­taan myös op­po­si­ti­os­ta. Vih­re­ät ja va­sem­mis­to­liit­to ai­ko­vat ää­nes­tää sitä vas­taan mut­ta SDP ei ole vie­lä ot­ta­nut lo­pul­lis­ta kan­taa.

USU-gal­lu­pis­sa SDP:n kan­nat­ta­jis­ta 56 pro­sent­tia kan­nat­taa la­kia, 18 pro­sent­tia vas­tus­taa ja 25 pro­sent­tia ei ota kan­taa asi­aan.

Tie­to­yk­kö­sen to­teut­ta­maan ky­se­lyyn vas­ta­si 1 000 suo­ma­lais­ta 11.–18. ke­sä­kuu­ta. Ko­ko­nais­tu­lok­sen vir­he­mar­gi­naa­li on 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.