STT

Edus­kun­nan täy­sis­tun­nos­sa ää­nes­te­tään tä­nään pe­rus­suo­ma­lais­ten elin­kei­no­mi­nis­te­rin Wil­le Ryd­ma­nin ase­mas­ta.

Edus­kun­ta kes­kus­te­li ju­han­nuk­sen al­la va­sem­mis­to­lii­ton, SDP:n ja vih­rei­den hal­li­tuk­sel­le jät­tä­mäs­tä vä­li­ky­sy­myk­ses­tä, joka kos­ki Ryd­ma­nia. Tä­nään puo­lil­ta­päi­vin vuo­ros­sa on luot­ta­mus­lau­se­ää­nes­tys.

Vä­li­ky­sy­myk­sen jät­tä­nei­den puo­lu­ei­den mie­les­tä Ryd­ma­nin toi­min­ta ei vas­taa mi­nis­te­ril­tä edel­ly­tet­tä­vää käy­tös­tä.

Puo­lu­ei­den mu­kaan Ryd­man on mi­nis­te­rin ase­mas­sa hyö­kän­nyt tois­tu­vas­ti jul­ki­ses­ti me­di­aa ja hä­nen toi­min­nas­taan ker­to­nei­ta nai­sia vas­taan.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) ei vii­me tors­tai­na edus­kun­nas­sa ryh­ty­nyt var­si­nai­ses­ti puo­lus­te­le­maan Ryd­ma­nin toi­min­taa, vaik­ka sa­noi­kin, et­tä jour­na­lis­min si­säl­löis­tä tai toi­mi­tuk­sis­sa teh­dyis­tä va­lin­nois­ta on voi­ta­va käy­dä kriit­tis­tä, avoin­ta kes­kus­te­lua. Or­po ke­hys­ti edes­sä ole­van luot­ta­mus­lau­se­ää­nes­tyk­sen en­nen muu­ta ää­nes­tyk­sek­si hal­li­tuk­sen jat­kos­ta.

– Kun hal­li­tus­puo­lu­ei­den edus­ta­jat täs­sä sa­lis­sa an­ta­vat tu­ken­sa mi­nis­te­ri Ryd­ma­nil­le, he ei­vät an­na tu­ke­aan sil­le, mi­ten tämä toi­mii tai on toi­mi­mat­ta yk­si­tyi­se­lä­mäs­sään. He an­ta­vat tu­ken­sa sil­le, et­tä hal­li­tus jat­kaa työ­tään Suo­men tur­val­li­suu­den, kes­tä­vän ta­lou­den ja hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­sen eteen, Or­po sa­noi.

Kes­kus­ta ei ole mu­ka­na va­sem­mis­to­lii­ton, SDP:n ja vih­rei­den vä­li­ky­sy­myk­ses­sä, mut­ta kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen on esit­tä­nyt kil­pai­le­van epä­luot­ta­mus­lau­se-eh­do­tuk­sen. Hä­nen mu­kaan­sa Ryd­ma­nil­la ei enää ole edel­ly­tyk­siä teh­tä­vien­sä hoi­ta­mi­seen ei­kä hal­li­tuk­sel­la toi­min­ta­ky­kyä.

Ky­sy­mys Ryd­ma­nin ase­mas­ta nou­si uu­del­leen esiin sen jäl­keen, kun syyt­tä­jä jät­ti nos­ta­mat­ta syyt­teet kol­mea Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jaa vas­taan ke­sä­kuun al­ku­puo­lel­la. Ryd­man oli ai­ka­naan teh­nyt ri­ko­sil­moi­tuk­sen HS:n ju­tus­ta, jos­sa ker­rot­tiin Ryd­ma­nin pai­nos­ta­vak­si ko­e­tus­ta käy­tök­ses­tä alai­käi­siä tyt­tö­jä ja nuo­ria nai­sia koh­taan.

Edus­kun­nas­sa käy­dään tä­nään myös muun mu­as­sa kes­kus­te­lu yh­den­ver­tai­suu­des­ta, tasa-ar­vos­ta ja syr­ji­mät­tö­myy­des­tä.