Art­tu Mä­ke­lä / STT

Edus­kun­nan tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä al­ka­nut täy­sis­tun­to saa­tiin pää­tök­seen al­ku­yös­tä en­nen kel­lo yh­tä. Is­tun­nos­sa ei ol­lut voi­mas­sa kel­lo 22:n ai­ka­ra­jaa.

Niin sa­not­tu­jen lak­ko­la­kien kä­sit­te­ly kes­key­tet­tiin yöl­lä ja kä­sit­te­lyä jat­ket­ta­neen per­jan­tain täy­sis­tun­nos­sa. Lak­ko­lait oli si­joi­tet­tu edus­kun­nan päi­vä­jär­jes­tyk­ses­sä tors­tai-il­taan lu­kuis­ten mui­den la­kie­si­tys­ten jäl­keen.

Esi­te­tyt la­ki­muu­tok­set muun mu­as­sa ra­joit­ta­vat po­liit­tis­ten työ­tais­te­lu­jen kes­ton 24 tun­tiin.

Asi­aa pui­tiin täy­sis­tun­nos­sa edel­li­sen ker­ran viik­ko sit­ten, jol­loin is­tun­to pää­tet­tiin vas­ta aa­mu­kah­den jäl­keen per­jan­tain puo­lel­la. SDP:n edus­kun­ta­ryh­män va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Kim Berg sa­noi tuol­loin, et­tä puo­lu­een kan­sa­ne­dus­ta­jil­la riit­tää edel­leen pu­hut­ta­vaa asi­as­ta.

Ai­em­pien tie­to­jen mu­kaan esi­tyk­sen si­säl­lös­tä oli­si tar­koi­tus ää­nes­tää tä­nään per­jan­tai­na. La­kie­si­tyk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä tai hyl­kää­mi­ses­tä pää­te­tään sen si­jaan ai­kai­sin­taan en­si vii­kol­la.

Edus­kun­nan seu­raa­va täy­sis­tun­to al­kaa tä­nään kel­lo 13.

Tors­tai­na edus­kun­ta kävi lä­he­te­kes­kus­te­lu­ja 13:sta hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä, mu­kaan lu­kien vii­des­tä maa­han­muut­toa kos­ke­vas­ta esi­tyk­ses­tä.

Osa maa­han­muut­toa kos­ke­vis­ta esi­tyk­sis­tä lä­he­tet­tiin hal­lin­to­va­li­o­kun­taan. Kan­sa­lai­suus­lain muut­ta­mis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nös­ten kier­tä­mis­tä kos­ke­vien esi­tys­ten osal­ta kä­sit­te­ly sen si­jaan kes­key­tet­tiin, kos­ka vih­re­ät eh­dot­ti­vat asi­oi­den lä­het­tä­mis­tä myös ta­lous­va­li­o­kun­taan.

Maa­han­muut­toa kos­ke­vis­ta esi­tyk­sis­tä oli käy­ty lä­he­te­kes­kus­te­lua jo viik­ko sit­ten, mut­ta asi­oi­den kä­sit­te­lyt kes­key­tet­tiin tuol­loin.

Esi­tyk­set ka­las­tus­po­li­tii­kan seu­raa­mus­jär­jes­tel­mäs­tä, Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­nas­ta ja kas­vin­suo­je­lu­ai­neis­ta lä­he­tet­tiin kes­kus­te­lui­den jäl­keen maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­taan. Kak­si esi­tys­tä säh­köi­sen vies­tin­nän pal­ve­luis­ta ja kol­mas tie­lii­ken­net­tä kos­ke­vas­ta yleis­so­pi­muk­ses­ta puo­les­taan lä­he­tet­tiin lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­taan lä­he­te­kes­kus­te­lui­den jäl­keen.

Esi­tys kryp­to­va­ra­pal­ve­lun tar­jo­a­jis­ta ja kryp­to­va­ra­mark­ki­nois­ta lä­he­tet­tiin ta­lous­va­li­o­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si, ja esi­tys ra­ja­var­ti­o­lain muut­ta­mi­ses­ta lä­he­tet­tiin hal­lin­to­va­li­o­kun­taan.