Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Suo­mes­sa ta­lo­yh­ti­öi­den kan­nat­taa va­rau­tua 5–10 pro­sen­tin ko­ro­tuk­siin hoi­to­vas­tik­keis­sa tänä ke­vää­nä, ar­vi­oi Dans­ke Bank.

Pan­kin tie­dot­teen mu­kaan ko­ro­tus­pai­nei­den taus­tal­la ovat muun mu­as­sa nous­seet palk­ka­kus­tan­nuk­set ja kyl­mä tal­vi. Li­säk­si osa ta­lo­yh­ti­öis­tä jou­tuu ki­ri­mään edel­lis­ten vuo­sien ali­jää­mää kiin­ni, pank­ki sa­noo.

Dans­ken mu­kaan ta­lo­yh­ti­öi­den yh­ti­ö­ko­kous­ten kan­nat­taa tänä ke­vää­nä poh­tia, voi­si­ko hal­li­tuk­sel­le an­taa val­tuu­den muut­taa vas­tik­kei­ta kes­ken yh­ti­ö­ko­kous­kau­den eli use­am­min kuin ker­ran vuo­des­sa.

– Pe­rin­tei­ses­ti Suo­mes­sa on to­tut­tu sii­hen, et­tä vas­tik­keis­ta pää­te­tään ai­na yh­ti­ö­ko­kouk­ses­sa, pan­kin ta­lo­yh­ti­ö­ra­hoi­tuk­ses­ta vas­taa­va joh­ta­ja Vil­le Roi­hu sa­noo tie­dot­tees­sa.

– Vii­me vuo­det ovat kui­ten­kin osoit­ta­neet, et­tä yh­ti­ö­ko­kous on pai­koin lii­an ras­kas ja hi­das tapa vas­ta­ta vas­tik­kei­den muu­tos­pai­nei­siin. Osa ta­lo­yh­ti­öis­tä on jo an­ta­nut hal­li­tuk­sel­le val­tuu­den muut­taa vas­tik­kei­ta kes­ken yh­ti­ö­ko­kous­kau­den.

Hoi­to­vas­ti­ke on ta­lo­yh­ti­ön osak­kail­ta pe­ri­mä mak­su, joka kat­taa muun mu­as­sa ra­ken­nuk­sen yl­lä­pi­don ja juok­se­vat ku­lut. Hoi­to­vas­tik­keen li­säk­si osak­kaat voi­vat mak­saa ra­hoi­tus­vas­ti­ket­ta, jol­la ka­te­taan ta­lo­yh­ti­ön ot­ta­maa lai­naa hoi­to­ku­lui­neen.

Hoi­to­vas­ti­ke ja ra­hoi­tus­vas­ti­ke muo­dos­ta­vat yh­des­sä yh­ti­ö­vas­tik­keen. Se on mak­su, jota osak­kaat mak­sa­vat ta­lo­yh­ti­öl­le sen kaik­kien me­no­jen kat­ta­mi­sek­si ker­ran kuu­kau­des­sa.

Jos ta­lo­yh­ti­ön hal­li­tus sai­si yh­ti­ö­ko­kouk­sel­ta Dans­ken eh­dot­ta­man val­tuu­den, hal­li­tus voi­si muut­taa vas­tik­kei­ta tar­peen mu­kaan. Esi­mer­kik­si ra­hoi­tus­vas­tik­keis­sa kor­ko­jen las­ku voi­si näin nä­kyä no­pe­am­min osak­kaan mak­sa­mas­sa eräs­sä, pank­ki sa­noo.

Vas­tik­kei­den mah­dol­li­nen nou­su taas ja­kau­tui­si osak­kail­le use­am­mal­le kuu­kau­del­le sen si­jaan, et­tä heil­tä pe­rit­täi­siin yh­den tai use­am­man kuu­kau­den yli­mää­räi­nen yh­ti­ö­vas­ti­ke.

– Ai­em­pi­na vuo­si­na mo­nes­sa ta­lo­yh­ti­ös­sä on ken­ties tuu­dit­tau­dut­tu sii­hen, et­tä vuo­sit­tai­nen yh­ti­ö­ko­kous riit­tää, Roi­hu tuu­mii.

– To­del­li­suu­des­sa muu­tok­set esi­mer­kik­si ener­gi­a­ku­luis­sa voi­vat ol­la yl­lät­tä­vän suu­ria mark­ki­na­ti­lan­teen mu­kaan, jol­loin bud­je­tit voi­vat hel­pos­ti men­nä uu­sik­si kes­ken yh­ti­ö­ko­kous­kau­den.